ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾನಂದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಗುರುಶ್ರೀಪಾದವಂದನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನೃತ್ತಗೀತಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣವೇದೀಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪರಿಯರೂಪದಿವ್ಯಾರ್ಚನ- ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜನಕರಾಜಸಮರ್ಪಿತ- ದಿವ್ಯಾಭರಣವಸ್ತ್ರ- ಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಜನಸುಲಭಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜನಕರಾಜಜನ್ಮ- ಸಾಫಲ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರವೃಂದವಂದಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶರಣಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಓಂ ದೀನಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಮಹೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ದಾಶರಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜನ್ಮಾದಿಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಗಮನಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಜಗತಾಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭಕ್ತಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಾರುಣಿಕಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕರುಣಾಮಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಭರತರಿಪುಘ್ನಸಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾತಾಪಿತೃಸಂಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಖಿಲಜನಾನಂದಕರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಿರವಧಿಕವಿಭವಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಮಾಯಾನಿರಾಪಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಖಿಲದೇವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಲೋಕವೀರಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಂ. ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯಾನಂದಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಶಂಭ್ವೋಃ ಪ್ರಿಯಂ ಸುತಂ. ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.

Click here to know more..

ಷಡಾನನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಷಡಾನನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮೋಽಸ್ತು ವೃಂದಾರಕವೃಂದವಂದ್ಯ- ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ . ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ. ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಂ. ದಾತ್ರೇ ರತಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ. ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಗುಣಾಯ ಗುಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ.

Click here to know more..

ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |