ಗಣನಾಯಕ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Gananayaka Ashtakam

 

ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಂ|
ಲಂಬೋದರಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಮೌಂಜೀಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ|
ಬಾಲೇಂದುಸುಕಲಾಮೌಲಿಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಅಂಬಿಕಾಹೃದಯಾನಂದಂ ಮಾತೃಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಂ|
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಚಿತ್ರರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗಂ ಚಿತ್ರಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಂ|
ಚಿತ್ರರೂಪಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಕರ್ಣಚಾಮರಭೂಷಿತಂ|
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಮೂಷಕೋತ್ತಮಮಾರುಹ್ಯ ದೇವಾಸುರಮಹಾಹವೇ|
ಯೋದ್ಧುಕಾಮಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವ-
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೈಃ ಸದಾ|
ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿವರ್ಜಿತಂ|
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾರಂ ವಂದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ|
ಗಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ನರಃ|
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್|

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |