ಗೋವಿಂದ ಸ್ತುತಿ

ಚಿದಾನಂದಾಕಾರಂ ಶ್ರುತಿಸರಸಸಾರಂ ಸಮರಸಂ
ನಿರಾಧಾರಾಧಾರಂ ಭವಜಲಧಿಪಾರಂ ಪರಗುಣಂ.
ರಮಾಗ್ರೀವಾಹಾರಂ ವ್ರಜವನವಿಹಾರಂ ಹರನುತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ಮಹಾಂಭೋಧಿಸ್ಥಾನಂ ಸ್ಥಿರಚರನಿದಾನಂ ದಿವಿಜಪಂ
ಸುಧಾಧಾರಾಪಾನಂ ವಿಹಗಪತಿಯಾನಂ ಯಮರತಂ.
ಮನೋಜ್ಞಂ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಮುನಿಜನನಿಧಾನಂ ಧ್ರುವಪದಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ಧಿಯಾ ಧೀರೈರ್ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರವಣಪುಟಪೇಯಂ ಯತಿವರೈ-
ರ್ಮಹಾವಾಕ್ಯೈರ್ಜ್ಞೇಯಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಧೇಯಂ ವಿಧಿಪರಂ.
ಮನೋಮಾನಾಮೇಯಂ ಸಪದಿ ಹೃದಿ ನೇಯಂ ನವತನುಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ಮಹಾಮಾಯಾಜಾಲಂ ವಿಮಲವನಮಾಲಂ ಮಲಹರಂ
ಸುಭಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನಿಹತಶಿಶುಪಾಲಂ ಶಶಿಮುಖಂ.
ಕಲಾತೀತಂ ಕಾಲಂ ಗತಿಹತಮರಾಲಂ ಮುರರಿಪುಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ನಭೋಬಿಂಬಸ್ಫೀತಂ ನಿಗಮಗಣಗೀತಂ ಸಮಗತಿಂ
ಸುರೌಘೈ: ಸಂಪ್ರೀತಂ ದಿತಿಜವಿಪರೀತಂ ಪುರಿಶಯಂ.
ಗಿರಾಂ ಮಾರ್ಗಾತೀತಂ ಸ್ವದಿತನವನೀತಂ ನಯಕರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ಪರೇಶಂ ಪದ್ಮೇಶಂ ಶಿವಕಮಲಜೇಶಂ ಶಿವಕರಂ
ದ್ವಿಜೇಶಂ ದೇವೇಶಂ ತನುಕುಟಿಲಕೇಶಂ ಕಲಿಹರಂ.
ಖಗೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ನಿಖಿಲಭುವನೇಶಂ ನಗಧರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ರಮಾಕಾಂತಂ ಕಾಂತಂ ಭವಭಯಭಯಾಂತಂ ಭವಸುಖಂ
ದುರಾಶಾಂತಂ ಶಾಂತಂ ನಿಖಿಲಹೃದಿ ಭಾಂತಂ ಭುವನಪಂ.
ವಿವಾದಾಂತಂ ದಾಂತಂ ದನುಜನಿಚಯಾಂತಂ ಸುಚರಿತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುರಪತಿಕನಿಷ್ಠಂ ಕ್ರತುಪತಿಂ
ಬಲಿಷ್ಠಂ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ತ್ರಿಭುವನವರಿಷ್ಠಂ ವರವಹಂ.
ಸ್ವನಿಷ್ಠಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಗುರುಗುಣಗರಿಷ್ಠಂ ಗುರುವರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಸುಖಕಂದಂ ಭಜತ ರೇ.
ಗದಾಪಾಣೇರೇತದ್ದುರಿತದಲನಂ ದು:ಖಶಮನಂ
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತು ಸತತಂ.
ಸ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗೌಘಂ ಚಿರಮಿಹ ತತೋSಪಾಸ್ತವೃಜಿನ:
ಪರಂ ವಿಷ್ಣೋ: ಸ್ಥಾನಂ ವ್ರಜತಿ ಖಲು ವೈಕುಂಠಭುವನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

44.6K

Comments Kannada

pcaG4
ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🙌 -ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೂರ್ತಿ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |