அதர்வ வேதத்தின் தேவி தேவ்யமாதி சூக்தம்

தே³வீ தே³வ்யாமதி⁴ ஜாதா ப்ருதி²வ்யாமஸ்யோஷதே⁴ . தாம் த்வா நிதத்னி கேஶேப்⁴யோ த்³ரும்ஹணாய க²நாமஸி ..1.. த்³ரும்ஹ ப்ரத்னான் ஜனயாஜாதான் ஜாதான் உ வர்ஷீயஸஸ்க்ருதி⁴ ..2.. யஸ்தே கேஶோ(அ)வபத்³யதே ஸமூலோ யஶ்ச வ்ருஶ்சதே . இத³ம் தம் விஶ....

தே³வீ தே³வ்யாமதி⁴ ஜாதா ப்ருதி²வ்யாமஸ்யோஷதே⁴ .
தாம் த்வா நிதத்னி கேஶேப்⁴யோ த்³ரும்ஹணாய க²நாமஸி ..1..
த்³ரும்ஹ ப்ரத்னான் ஜனயாஜாதான் ஜாதான் உ வர்ஷீயஸஸ்க்ருதி⁴ ..2..
யஸ்தே கேஶோ(அ)வபத்³யதே ஸமூலோ யஶ்ச வ்ருஶ்சதே .
இத³ம் தம் விஶ்வபே⁴ஷஜ்யாபி⁴ ஷிஞ்சாமி வீருதா⁴ ..3..

யாம் ஜமத³க்³நிரக²னத்³து³ஹித்ரே கேஶவர்த⁴னீம் .
தாம் வீதஹவ்ய ஆப⁴ரத³ஸிதஸ்ய க்³ருஹேப்⁴ய꞉ ..1..
அபீ⁴ஶுனா மேயா ஆஸன் வ்யாமேனானுமேயா꞉ .
கேஶா நடா³ இவ வர்த⁴ந்தாம் ஶீர்ஷ்ணஸ்தே அஸிதா꞉ பரி ..2..
த்³ரும்ஹ மூலமாக்³ரம் யச்ச² வி மத்⁴யம் யாமயௌஷதே⁴ .
கேஶா நடா³ இவ வர்த⁴ந்தாம் ஶீர்ஷ்ணஸ்தே அஸிதா꞉ பரி ..3..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |