ராதை அஷ்டோத்தர ஸத நாமாவளி

ௐ ராதிகாயை நம꞉.
ௐ ஸுந்தர்யை நம꞉.
ௐ கௌப்யை நம꞉.
ௐ க்ருʼஷ்ணஸங்கமகாரிண்யை நம꞉.
ௐ சஞ்சலாக்ஷ்யை நம꞉.
ௐ குரங்காக்ஷ்யை நம꞉.
ௐ காந்தர்வ்யை நம꞉.
ௐ வ்ருʼஷபானுஜாயை நம꞉.
ௐ வீணாபாண்யை நம꞉.
ௐ ஸ்மிதமுக்யை நம꞉.
ௐ ரக்தஶோகலதாலயாயை நம꞉.
ௐ கோவர்தனசர்யை நம꞉.
ௐ கோப்யை நம꞉.
ௐ கோபாவேஷமனோஹராயை நம꞉.
ௐ சந்த்ராவலீஸபத்ன்யை நம꞉.
ௐ தர்பணாஸ்யாயை நம꞉.
ௐ கலாவத்யை நம꞉.
ௐ க்ருʼபாவத்யை நம꞉.
ௐ ஸுப்ரதீகாயை நம꞉.
ௐ தருண்யை நம꞉.
ௐ ஹ்ருʼதயங்கமாயை நம꞉.
ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரியாயை நம꞉.
ௐ க்ருʼஷ்ணஸக்யை நம꞉.
ௐ விபரீதரதிப்ரியாயை நம꞉.
ௐ ப்ரவீணாயை நம꞉.
ௐ ஸுரதப்ரீதாயை நம꞉.
ௐ சந்த்ராஸ்யாயை நம꞉.
ௐ சாருவிக்ரஹாயை நம꞉.
ௐ கேகராக்ஷ்யை நம꞉.
ௐ ஹரே꞉ காந்தாயை நம꞉.
ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉.
ௐ ஸுகேலின்யை நம꞉.
ௐ ஸங்கேதவடஸம்ʼஸ்தானாயை நம꞉.
ௐ கமனீயாயை நம꞉.
ௐ காமின்யை நம꞉.
ௐ வ்ருʼஷபானுஸுதாயை நம꞉.
ௐ ராதாயை நம꞉.
ௐ கிஶோர்யை நம꞉.
ௐ லலிதாயை நம꞉.
ௐ லதாயை நம꞉.
ௐ வித்யுத்வல்ல்யை நம꞉.
ௐ காஞ்சநாபாயை நம꞉.
ௐ குமார்யை நம꞉.
ௐ முக்தவேஶின்யை நம꞉.
ௐ கேஶின்யை நம꞉.
ௐ கேஶவஸக்யை நம꞉.
ௐ நவனீதைகவிக்ரயாயை நம꞉.
ௐ ஷோடஶாப்தாயை நம꞉.
ௐ கலாபூர்ணாயை நம꞉.
ௐ ஜாரிண்யை நம꞉.
ௐ ஜாரஸங்கிண்யை நம꞉.
ௐ ஹர்ஷிண்யை நம꞉.
ௐ வர்ஷிண்யை நம꞉.
ௐ வீராயை நம꞉.
ௐ தீராயை நம꞉.
ௐ தாராயை நம꞉.
ௐ தராயை நம꞉.
ௐ த்ருʼத்யை நம꞉.
ௐ யௌவனாவஸ்தாயை நம꞉.
ௐ வனஸ்தாயை நம꞉.
ௐ மதுராயை நம꞉.
ௐ மதுராக்ருʼத்யை நம꞉.
ௐ வ்ருʼஷபானுபுராவாஸாயை நம꞉.
ௐ மானலீலாவிஶாரதாயை நம꞉.
ௐ தானலீலாயை நம꞉.
ௐ தானதாத்ர்யை நம꞉.
ௐ தண்டஹஸ்தாயை நம꞉.
ௐ ப்ருவோன்னதாயை நம꞉.
ௐ ஸுஸ்தன்யை நம꞉.
ௐ மதுராஸ்யாயை நம꞉.
ௐ பிம்போஷ்ட்யை நம꞉.
ௐ பஞ்சமஸ்வராயை நம꞉.
ௐ ஸங்கீதகுஶலாயை நம꞉.
ௐ ஸேவ்யாயை நம꞉.
ௐ க்ருʼஷ்ணவஶ்யத்வகாரிண்யை நம꞉.
ௐ தாரிண்யை நம꞉.
ௐ ஹாரிண்யை நம꞉.
ௐ ஹ்ரீலாயை நம꞉.
ௐ ஶீலாயை நம꞉.
ௐ லீலாயை நம꞉.
ௐ லலாமிகாயை நம꞉.
ௐ கோபால்யை நம꞉.
ௐ ததிவிக்ரேத்ர்யை நம꞉.
ௐ ப்ரௌடாயை நம꞉.
ௐ முக்தாயை நம꞉.
ௐ மத்யகாயை நம꞉.
ௐ ஸ்வாதீனபதிகாயை நம꞉.
ௐ கண்டிதாயை நம꞉.
ௐ அபிஸாரிகாயை நம꞉.
ௐ ரஸிகாயை நம꞉.
ௐ ரஸினாயை நம꞉.
ௐ ரஸ்யாயை நம꞉.
ௐ ரஸஶாஸ்த்ரைகஶேவத்யை நம꞉.
ௐ பாலிகாயை நம꞉.
ௐ லாலிகாயை நம꞉.
ௐ லஜ்ஜாயை நம꞉.
ௐ லாலஸாயை நம꞉.
ௐ லலநாமண்யை நம꞉.
ௐ பஹுரூபாயை நம꞉.
ௐ ஸுரூபாயை நம꞉.
ௐ ஸுப்ரஸன்னாயை நம꞉.
ௐ மஹாமத்யை நம꞉.
ௐ மராலகமனாயை நம꞉.
ௐ மத்தாயை நம꞉.
ௐ மந்த்ரிண்யை நம꞉.
ௐ மந்த்ரநாயிகாயை நம꞉.
ௐ மந்த்ரராஜைகஸம்ʼஸேவ்யாயை நம꞉.
ௐ மந்த்ரராஜைகஸித்திதாயை நம꞉.
ௐ அஷ்டாதஶாக்ஷரபலாயை நம꞉.
ௐ அஷ்டாக்ஷரநிஷேவிதாயை நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |