சுப்ரம்மண்ணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

 

 

ஸதா பாலரூபா(அ)பி விக்நாத்ரிஹந்த்ரீ
மஹாதந்திவக்த்ரா(அ)பி பஞ்சாஸ்யமான்யா।
விதீந்த்ராதிம்ருக்யா கணேஶாபிதா மே
விதத்தாம் ஶ்ரியம் கா(அ)பி கல்யாணமூர்தி꞉।
ந ஜாநாமி ஶப்தம் ந ஜாநாமி சார்தம்
ந ஜாநாமி பத்யம் ந ஜாநாமி கத்யம்।
சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹ்ருதி த்யோததே மே
முகாந்நி꞉ஸரந்தே கிரஶ்சாபி சித்ரம்।
மயூராதிரூடம் மஹாவாக்யகூடம்
மனோஹாரிதேஹம் மஹச்சித்தகேஹம்।
மஹீதேவதேவம் மஹாவேதபாவம்
மஹாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம்।
யதா ஸந்நிதானம் கதா மானவா மே
பவாம்போதிபாரம் கதாஸ்தே ததைவ।
இதி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்துதீரே ய ஆஸ்தே
தமீடே பவித்ரம் பராஶக்திபுத்ரம்।
யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா-
ஸ்ததைவாபத꞉ ஸந்நிதௌ ஸேவதாம் மே।
இதீவோர்மிபங்க்தீர்ந்ருணாம் தர்ஶயந்தம்
ஸதா பாவயே ஹ்ருத்ஸரோஜே குஹம் தம்।
கிரௌ மந்நிவாஸே நரா யே(அ)திரூடா-
ஸ்ததா பர்வதே ராஜதே தே(அ)திரூடா꞉।
இதீவ ப்ருவன்கந்தஶைலாதிரூட꞉
ஸ தேவோ முதே மே ஸதா ஷண்முகோ(அ)ஸ்து।
மஹாம்போதிதீரே மஹாபாபசோரே
முனீந்த்ரானுகூலே ஸுகந்தாக்யஶைலே।
குஹாயாம் வஸந்தம் ஸ்வபாஸா லஸந்தம்
ஜனார்திம் ஹரந்தம் ஶ்ரயாமோ குஹம் தம்।
லஸத்ஸ்வர்ணகேஹே ந்ருணாம் காமதோஹே
ஸுமஸ்தோமஸஞ்சன்ன-
மாணிக்யமஞ்சே।
ஸமுத்யத்ஸஹஸ்ரார்க-
துல்யப்ரகாஶம்
ஸதா பாவயே கார்திகேயம் ஸுரேஶம்।
ரணத்தம்ஸகே மஞ்ஜுலே(அ)த்யந்தஶோணே
மனோஹாரிலாவண்ய-
பீயூஷபூர்ணே।
மன꞉ஷட்பதோ மே பவக்லேஶதப்த꞉
ஸதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே।
ஸுவர்ணாபதிவ்யாம்பரைர்-
பாஸமானாம்
க்வணத்கிங்கிணீமேகலா-
ஶோபமானாம்।
லஸத்தேமபட்டேன வித்யோதமானாம்
கடிம் பாவயே ஸ்கந்த தே தீப்யமானாம்।
புலிந்தேஶகன்யாகநாபோகதுங்க-
ஸ்தனாலிங்கனாஸக்த-
காஶ்மீரராகம்।
நமஸ்யாமஹம் தாரகாரே தவோர꞉
ஸ்வபக்தாவனே ஸர்வதா ஸானுராகம்।
விதௌ க்லுப்ததண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டா-
ந்நிரஸ்தேபஶுண்டான் த்விஷத்காலதண்டான்।
ஹதேந்த்ராரிஷண்டாஞ்-
ஜகத்ராணஶௌண்டான்
ஸதா தே ப்ரசண்டான் ஶ்ரயே பாஹுதண்டான்।
ஸதா ஶாரதா꞉ ஷண்ம்ருகாங்கா யதி ஸ்யு꞉
ஸமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாஶ்சேத்ஸமந்தாத்।
ஸதா பூர்ணபிம்பா꞉ கலங்கைஶ்ச ஹீனா-
ஸ்ததா த்வன்முகானாம் ப்ருவே ஸ்கந்த ஸாம்யம்।
ஸ்புரன்மந்தஹாஸை꞉ ஸஹம்ஸானி சஞ்ச-
த்கடாக்ஷாவலீப்ருங்க-
ஸங்கோஜ்ஜ்வலானி।
ஸுதாஸ்யந்தி-
பிம்பாதராணீஶஸூனோ
தவாலோகயே ஷண்முகாம்போருஹாணி।
விஶாலேஷு கர்ணாந்ததீர்கேஷ்வஜஸ்ரம்
தயாஸ்யந்திஷு த்வாதஶஸ்வீக்ஷணேஷு।
மயீஷத்கடாக்ஷ꞉ ஸக்ருத்பாதிதஶ்சே-
த்பவேத்தே தயாஶீல கா நாம ஹானி꞉।
ஸுதாங்கோத்பவோ மே(அ)ஸி ஜீவேதி ஷட்தா
ஜபன்மந்த்ரமீஶோ முதா ஜிக்ரதே யான்।
ஜகத்பாரப்ருத்ப்யோ ஜகந்நாத தேப்ய꞉
கிரீடோஜ்ஜ்வலேப்யோ நமோ மஸ்தகேப்ய꞉।
ஸ்புரத்ரத்னகேயூரஹாராபிராம-
ஶ்சலத்குண்டலஶ்ரீ-
லஸத்கண்டபாக꞉।
கடௌ பீதவாஸா꞉ கரே சாருஶக்தி꞉
புரஸ்தான்மமாஸ்தாம் புராரேஸ்தனூஜ꞉।
இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹஸ்தான்ப்ரஸார்யா-
ஹ்வயத்யாதராச்சங்கரே மாதுரங்காத்।
ஸமுத்பத்ய தாதம் ஶ்ரயந்தம் குமாரம்
ஹராஶ்லிஷ்டகாத்ரம் பஜே பாலமூர்திம்।
குமாரேஶஸூனோ குஹ ஸ்கந்த ஸேனா-
பதே ஶக்திபாணே மயூராதிரூட।
புலிந்தாத்மஜாகாந்த பக்தார்திஹாரின்
ப்ரபோ தாரகாரே ஸதா ரக்ஷ மாம் த்வம்।
ப்ரஶாந்தேந்த்ரியே நஷ்டஸஞ்ஜ்ஞே விசேஷ்டே
கபோத்காரிவக்த்ரே பயோத்கம்பிகாத்ரே।
ப்ரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானீம்
த்ருதம் மே தயாலோ பவாக்ரே குஹ த்வம்।
க்ருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபா-
த்தஹச்சிந்த்தி பிந்த்தீதி மாம் தர்ஜயத்ஸு।
மயூரம் ஸமாருஹ்ய மா பைரிதி த்வம்
புர꞉ ஶக்திபாணிர்மமாயாஹி ஶீக்ரம்।
ப்ரணம்யாஸக்ருத்பாதயோஸ்தே பதித்வா
ப்ரஸாத்ய ப்ரபோ ப்ரார்தயே(அ)னேகவாரம்।
ந வக்தும் க்ஷமோ(அ)ஹம் ததானீம் க்ருபாப்தே
ந கார்யாந்தகாலே மநாகப்யுபேக்ஷா।
ஸஹஸ்ராண்டபோக்தா த்வயா ஶூரநாமா
ஹதஸ்தாரக꞉ ஸிம்ஹவக்த்ரஶ்ச தைத்ய꞉।
மமாந்தர்ஹ்ருதிஸ்தம் மன꞉க்லேஶமேகம்
ந ஹம்ஸி ப்ரபோ கிம் கரோமி க்வ யாமி।
அஹம் ஸர்வதா து꞉கபாராவஸன்னோ
பவான் தீனபந்துஸ்த்வதன்யம் ந யாசே।
பவத்பக்திரோதம் ஸதா க்லுப்தபாதம்
மமாதிம் த்ருதம் நாஶயோமாஸுத த்வம்।
அபஸ்மாரகுஷ்டக்ஷயார்ஶ꞉ ப்ரமேஹ-
ஜ்வரோன்மாதகுல்மாதிரோகா மஹாந்த꞉।
பிஶாசாஶ்ச ஸர்வே பவத்பத்ரபூதிம்
விலோக்ய க்ஷணாத்தாரகாரே த்ரவந்தே।
த்ருஶி ஸ்கந்தமூர்தி꞉ ஶ்ருதௌ ஸ்கந்தகீர்தி-
ர்முகே மே பவித்ரம் ஸதா தச்சரித்ரம்।
கரே தஸ்ய க்ருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய ப்ருத்யம்
குஹே ஸந்து லீனா மமாஶேஷபாவா꞉।
முனீநாமுதாஹோ ந்ருணாம் பக்திபாஜா-
மபீஷ்டப்ரதா꞉ ஸந்தி ஸர்வத்ர தேவா꞉।
ந்ருணாமந்த்யஜாநாமபி ஸ்வார்ததானே
குஹாத்தேவமன்யம் ந ஜானே ந ஜானே।
கலத்ரம் ஸுதா பந்துவர்க꞉ பஶுர்வா
நரோ வா(அ)த நாரீ க்ருஹே யே மதீயா꞉।
யஜந்தோ நமந்த꞉ ஸ்துவந்தோ பவந்தம்
ஸ்மரந்தஶ்ச தே ஸந்து ஸர்வே குமார।
ம்ருகா꞉ பக்ஷிணோ தம்ஶகா யே ச துஷ்டா-
ஸ்ததா வ்யாதயோ பாதகா யே மதங்கே।
பவச்சக்திதீக்ஷ்ணாக்ரபின்னா꞉ ஸுதூரே
வினஶ்யந்து தே சூர்ணிதக்ரௌஞ்ஜஶைல।
ஜனித்ரீ பிதா ச ஸ்வபுத்ராபராதம்
ஸஹேதே ந கிம் தேவஸேனாதிநாத।
அஹம் சாதிபாலோ பவான் லோகதாத꞉
க்ஷமஸ்வாபராதம் ஸமஸ்தம் மஹேஶ।
நம꞉ கேகினே ஶக்தயே சாபி துப்யம்
நமஶ்சாக துப்யம் நம꞉ குக்குடாய।
நம꞉ ஸிந்தவே ஸிந்துதேஶாய துப்யம்
புன꞉ ஸ்கந்தமூர்தே நமஸ்தே நமோ(அ)ஸ்து।
ஜயானந்தபூமஞ்ஜயாபாரதாம-
ஞ்ஜயாமோககீர்தே ஜயானந்தமூர்தே।
ஜயானந்தஸிந்தோ ஜயாஶேஷபந்தோ
ஜய த்வம் ஸதா முக்திதானேஶஸூனோ।
புஜங்காக்யவ்ருத்தேன க்லுப்தம் ஸ்தவம் ய꞉
படேத்பக்தியுக்தோ குஹம் ஸம்ப்ரணம்ய।
ஸுபுத்ரான் கலத்ரம் தனம் தீர்கமாயு-
ர்லபேத்ஸ்கந்தஸாயுஜ்யமந்தே நர꞉ ஸ꞉।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

68.4K
1.0K

Comments

85fns

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |