சந்தான கோபால ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Santana Gopala Stotram 

 

Santana Gopala Stotram

 

அத ஸந்தானகோபாலஸ்தோத்ரம்
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ க்லௌம்.
தேவகீஸுத கோவிந்த வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
ௐ நமோ பகவதே வாஸுதேவாய.
ஶ்ரீஶம்ʼ கமலபத்ராக்ஷம்ʼ தேவகீநந்தனம்ʼ ஹரிம்.
ஸுதஸம்ப்ராப்தயே க்ருʼஷ்ணம்ʼ நமாமி மதுஸூதனம்.
நமாம்யஹம்ʼ வாஸுதேவம்ʼ ஸுதஸம்ப்ராப்தயே ஹரிம்.
யஶோதாங்ககதம்ʼ பாலம்ʼ கோபாலம்ʼ நந்தநந்தனம்.
அஸ்மாகம்ʼ புத்ரலாபாய கோவிந்தம்ʼ முனிவந்திதம்.
நமாம்யஹம்ʼ வாஸுதேவம்ʼ தேவகீநந்தனம்ʼ ஸதா.
கோபாலம்ʼ டிம்பகம்ʼ வந்தே கமலாபதிமச்யுதம்.
புத்ரஸம்ப்ராப்தயே க்ருʼஷ்ணம்ʼ நமாமி யதுபுங்கவம்.
புத்ரகாமேஷ்டிபலதம்ʼ கஞ்ஜாக்ஷம்ʼ கமலாபதிம்.
தேவகீநந்தனம்ʼ வந்தே ஸுதஸம்ப்ராப்தயே மம.
பத்மாபதே பத்மநேத்ரே பத்மநாப ஜனார்தன.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
யஶோதாங்ககதம்ʼ பாலம்ʼ கோவிந்தம்ʼ முனிவந்திதம்.
அஸ்மாகம்ʼ புத்ரலாபாய நமாமி ஶ்ரீஶமச்யுதம்.
ஶ்ரீபதே தேவதேவேஶ தீனார்திஹரணாச்யுத.
கோவிந்த மே ஸுதம்ʼ தேஹி நமாமி த்வாம்ʼ ஜனார்தன.
பக்தகாமத கோவிந்த பக்தம்ʼ ரக்ஷ ஶுபப்ரத.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண ருக்மிணீவல்லப ப்ரபோ.
ருக்மிணீநாத ஸர்வேஶ தேஹி மே தனயம்ʼ ஸதா.
பக்தமந்தார பத்மாக்ஷ த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
தேவகீஸுத கோவிந்த வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
வாஸுதேவ ஜகத்வந்த்ய ஶ்ரீபதே புருஷோத்தம.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
கஞ்ஜாக்ஷ கமலாநாத பரகாருணிகோத்தம.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
லக்ஷ்மீபதே பத்மநாப முகுந்த முனிவந்தித.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
கார்யகாரணரூபாய வாஸுதேவாய தே ஸதா.
நமாமி புத்ரலாபார்தம்ʼ ஸுகதாய புதாய தே.
ராஜீவநேத்ர ஶ்ரீராம ராவணாரே ஹரே கவே.
துப்யம்ʼ நமாமி தேவேஶ தனயம்ʼ தேஹி மே ஹரே.
அஸ்மாகம்ʼ புத்ரலாபாய பஜாமி த்வாம்ʼ ஜகத்பதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண வாஸுதேவ ரமாபதே.
ஶ்ரீமானினீமானசோர கோபீவஸ்த்ராபஹாரக.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
அஸ்மாகம்ʼ புத்ரஸம்ப்ராப்திம்ʼ குருஷ்வ யதுநந்தன.
ரமாபதே வாஸுதேவ முகுந்த முனிவந்தித.
வாஸுதேவ ஸுதம்ʼ தேஹி தனயம்ʼ தேஹி மாதவ.
புத்ரம்ʼ மே தேஹி ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண வத்ஸம்ʼ தேஹி மஹாப்ரபோ.
டிம்பகம்ʼ தேஹி ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஆத்மஜம்ʼ தேஹி ராகவ.
பக்தமந்தார மே தேஹி தனயம்ʼ நந்தநந்தன.
நந்தனம்ʼ தேஹி மே க்ருʼஷ்ண வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
கமலாநாத கோவிந்த முகுந்த முனிவந்தித.
அன்யதா ஶரணம்ʼ நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம்ʼ மம.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஶ்ரியம்ʼ தேஹி ஶ்ரியம்ʼ புத்ரம்ʼ ப்ரதேஹி மே.
யஶோதாஸ்தன்யபானஜ்ஞம்ʼ பிபந்தம்ʼ யதுநந்தனம்.
வந்தே(அ)ஹம்ʼ புத்ரலாபார்தம்ʼ கபிலாக்ஷம்ʼ ஹரிம்ʼ ஸதா.
நந்தநந்தன தேவேஶ நந்தனம்ʼ தேஹி மே ப்ரபோ.
ரமாபதே வாஸுதேவ ஶ்ரியம்ʼ புத்ரம்ʼ ஜகத்பதே.
புத்ரம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ புத்ரம்ʼ புத்ரம்ʼ மே தேஹி மாதவ.
அஸ்மாகம்ʼ தீனவாக்யம்ʼ த்வமவதாரய ஶ்ரீபதே.
கோபால டிம்ப கோவிந்த வாஸுதேவ ரமாபதே.
அஸ்மாகம்ʼ டிம்பகம்ʼ தேஹி ஶ்ரியம்ʼ தேஹி ஜகத்பதே.
மத்வாஞ்சிதபலம்ʼ தேஹி தேவகீநந்தனாச்யுத.
மம புத்ரார்திதம்ʼ தன்யம்ʼ குருஷ்வ யதுநந்தன.
யாசே(அ)ஹம்ʼ த்வாம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ புத்ரம்ʼ தேஹி மே புத்ரஸம்பதம்.
பக்தசிந்தாமணே ராம கல்பவ்ருʼக்ஷ மஹாப்ரபோ.
ஆத்மஜம்ʼ நந்தனம்ʼ புத்ரம்ʼ குமாரம்ʼ டிம்பகம்ʼ ஸுதம்.
அர்பகம்ʼ தனயம்ʼ தேஹி ஸதா மே ரகுநந்தன.
வந்தே ஸந்தானகோபாலம்ʼ மாதவம்ʼ பக்தகாமதம்.
அஸ்மாகம்ʼ புத்ரஸம்ப்ராப்த்யை ஸதா கோவிந்தமச்யுதம்.
ஓங்காரயுக்தம்ʼ கோபாலம்ʼ ஶ்ரீயுக்தம்ʼ யதுநந்தனம்.
க்லீம்யுக்தம்ʼ தேவகீபுத்ரம்ʼ நமாமி யதுநாயகம்.
வாஸுதேவ முகுந்தேஶ கோவிந்த மாதவாச்யுத.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண ரமாநாத மஹாப்ரபோ.
ராஜீவநேத்ர கோவிந்த கபிலாக்ஷ ஹரே ப்ரபோ.
ஸமஸ்தகாம்யவரத தேஹி மே தனயம்ʼ ஸதா.
அப்ஜபத்மனிபம்ʼ பத்மவ்ருʼந்தரூப ஜகத்பதே.
தேஹி மே வரஸத்புத்ரம்ʼ ரமாநாயக மாதவ.
நந்தபால தராபால கோவிந்த யதுநந்தன.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண ருக்மிணீவல்லப ப்ரபோ.
தாஸமந்தார கோவிந்த முகுந்த மாதவாச்யுத.
கோபால புண்டரீகாக்ஷ தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரியம்.
யதுநாயக பத்மேஶ நந்தகோபவதூஸுத.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண ஶ்ரீதர ப்ராணநாயக.
அஸ்மாகம்ʼ வாஞ்சிதம்ʼ தேஹி தேஹி புத்ரம்ʼ ரமாபதே.
பகவன் க்ருʼஷ்ண ஸர்வேஶ வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
ரமாஹ்ருʼதயஸம்பார ஸத்யபாமாமன꞉ப்ரிய.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண ருக்மிணீவல்லப ப்ரபோ.
சந்த்ரஸூர்யாக்ஷ கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ மாதவ.
அஸ்மாகம்ʼ பாக்யஸத்புத்ரம்ʼ தேஹி தேவ ஜகத்பதே.
காருண்யரூப பத்மாக்ஷ பத்மநாபஸமர்சித.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண தேவகீநந்தனந்தன.
தேவகீஸுத ஶ்ரீநாத வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
ஸமஸ்தகாமபலத தேஹி மே தனயம்ʼ ஸதா.
பக்தமந்தார கம்பீர ஶங்கராச்யுத மாதவ.
தேஹி மே தனயம்ʼ கோபபாலவத்ஸல ஶ்ரீபதே.
ஶ்ரீபதே வாஸுதேவேஶ தேவகீப்ரியநந்தன.
பக்தமந்தார மே தேஹி தனயம்ʼ ஜகதாம்ʼ ப்ரபோ.
ஜகந்நாத ரமாநாத பூமிநாத தயாநிதே.
வாஸுதேவேஶ ஸர்வேஶ தேஹி மே தனயம்ʼ ப்ரபோ.
ஶ்ரீநாத கமலபத்ராக்ஷ வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
தாஸமந்தார கோவிந்த பக்தசிந்தாமணே ப்ரபோ.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ ரமாநாத மஹாப்ரபோ.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
ஶ்ரீநாத கமலபத்ராக்ஷ கோவிந்த மதுஸூதன.
மத்புத்ரபலஸித்த்யர்தம்ʼ பஜாமி த்வாம்ʼ ஜனார்தன.
ஸ்தன்யம்ʼ பிபந்தம்ʼ ஜனனீமுகாம்புஜம்ʼ விலோக்ய மந்தஸ்மிதமுஜ்ஜ்வலாங்கம்.
ஸ்ப்ருʼஶந்தமன்யஸ்தனமங்குலீபிர்வந்தே யஶோதாங்ககதம்ʼ முகுந்தம்.
யாசே(அ)ஹம்ʼ புத்ரஸந்தானம்ʼ பவந்தம்ʼ பத்மலோசன.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
அஸ்மாகம்ʼ புத்ரஸம்பத்தேஶ்சிந்தயாமி ஜகத்பதே.
ஶீக்ரம்ʼ மே தேஹி தாதவ்யம்ʼ பவதா முனிவந்தித.
வாஸுதேவ ஜகந்நாத ஶ்ரீபதே புருஷோத்தம.
குரு மாம்ʼ புத்ரதத்தம்ʼ ச க்ருʼஷ்ண தேவேந்த்ரபூஜித.
குரு மாம்ʼ புத்ரதத்தம்ʼ ச யஶோதாப்ரியநந்தன.
மஹ்யம்ʼ ச புத்ரஸந்தானம்ʼ தாதவ்யம்ʼ பவதா ஹரே.
வாஸுதேவ ஜகந்நாத கோவிந்த தேவகீஸுத.
தேஹி மே தனயம்ʼ ராம கௌஶல்யாப்ரியநந்தன.
பத்மபத்ராக்ஷ கோவிந்த விஷ்ணோ வாமன மாதவ.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஸீதாப்ராணநாயக ராகவ.
கஞ்ஜாக்ஷ க்ருʼஷ்ண தேவேந்த்ரமண்டித முனிவந்தித.
லக்ஷ்மணாக்ரஜ ஶ்ரீராம தேஹி மே தனயம்ʼ ஸதா.
தேஹி மே தனயம்ʼ ராம தஶரதப்ரியநந்தன.
ஸீதாநாயக கஞ்ஜாக்ஷ முசுகுந்தவரப்ரத.
விபீஷணஸ்ய யா லங்கா ப்ரதத்தா பவதா புரா.
அஸ்மாகம்ʼ தத்ப்ரகாரேண தனயம்ʼ தேஹி மாதவ.
பவதீயபதாம்போஜே சிந்தயாமி நிரந்தரம்.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஸீதாப்ராணவல்லப ராகவ.
ராம மத்காம்யவரத புத்ரோத்பத்திபலப்ரத.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ கமலாஸனவந்தித.
ராம ராகவ ஸீதேஶ லக்ஷ்மணானுஜ தேஹி மே.
பாக்யவத்புத்ரஸந்தானம்ʼ தஶரதப்ரியநந்தன.
தேஹி மே தனயம்ʼ ராம க்ருʼஷ்ண கோபால மாதவ.
க்ருʼஷ்ண மாதவ கோவிந்த வாமனாச்யுத ஶங்கர.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ கோபபாலக நாயக.
கோபபால மஹாதன்ய கோவிந்தாச்யுத மாதவ.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
திஶது திஶது புத்ரம்ʼ தேவகீநந்தனோ(அ)யம்ʼ
திஶது திஶது ஶீக்ரம்ʼ பாக்யவத்புத்ரலாபம்.
திஶது திஶது ஶீக்ரம்ʼ ராகவோ ராமசந்த்ரோ
திஶது திஶது புத்ரம்ʼ வம்ʼஶவிஸ்தாரஹேதோ꞉.
தீயதாம்ʼ வாஸுதேவேன தனயோ மத்ப்ரிய꞉ ஸுத꞉.
குமாரோ நந்தன꞉ ஸீதாநாயகேன ஸதா மம.
ராம ராகவ கோவிந்த தேவகீஸுத மாதவ.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ கோபபாலக நாயக.
வம்ʼஶவிஸ்தாரகம்ʼ புத்ரம்ʼ தேஹி மே மதுஸூதன.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஸுதம்ʼ தேஹி த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
மமாபீஷ்டஸுதம்ʼ தேஹி கம்ʼஸாரே மாதவாச்யுத.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஸுதம்ʼ தேஹி த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
சந்த்ரார்ககல்பபர்யந்தம்ʼ தனயம்ʼ தேஹி மாதவ.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஸுதம்ʼ தேஹி த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
வித்யாவந்தம்ʼ புத்திமந்தம்ʼ ஶ்ரீமந்தம்ʼ தனயம்ʼ ஸதா.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண தேவகீநந்தன ப்ரபோ.
நமாமி த்வாம்ʼ பத்மநேத்ரம்ʼ ஸுதலாபாய காமதம்.
முகுந்தம்ʼ புண்டரீகாக்ஷம்ʼ கோவிந்தம்ʼ மதுஸூதனம்.
பகவன் க்ருʼஷ்ண கோவிந்த ஸர்வகாமபலப்ரத.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஸ்வாமிம்ʼஸ்த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
ஸ்வாமிம்ʼஸ்த்வம்ʼ பகவன் ராம க்ருʼஷ்ண மாதவ காமத.
தேஹி மே தனயம்ʼ நித்யம்ʼ த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
தனயம்ʼ தேஹி கோவிந்த கஞ்ஜாக்ஷ கமலாபதே.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஸுதம்ʼ தேஹி த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
பத்மாபதே பத்மநேத்ர ப்ரத்யும்னஜனக ப்ரபோ.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஸுதம்ʼ தேஹி த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
ஶங்கசக்ரகதாகட்கஶார்ங்கபாணே ரமாபதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
நாராயண ரமாநாத ராஜீவபத்ரலோசன.
ஸுதம்ʼ மே தேஹி தேவேஶ பத்மபத்மானுவந்தித.
ராம ராகவ கோவிந்த தேவகீவரநந்தன.
ருக்மிணீநாத ஸர்வேஶ நாரதாதிஸுரார்சித.
தேவகீஸுத கோவிந்த வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ கோபபாலக நாயக.
முனிவந்தித கோவிந்த ருக்மிணீவல்லப ப்ரபோ.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
கோபிகார்ஜிதபங்கேஜமரந்தாஸக்தமானஸ.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
ரமாஹ்ருʼதயபங்கேஜலோல மாதவ காமத.
மமாபீஷ்டஸுதம்ʼ தேஹி த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
வாஸுதேவ ரமாநாத தாஸானாம்ʼ மங்கலப்ரத.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
கல்யாணப்ரத கோவிந்த முராரே முனிவந்தித.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
புத்ரப்ரத முகுந்தேஶ ருக்மிணீவல்லப ப்ரபோ.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
புண்டரீகாக்ஷ கோவிந்த வாஸுதேவ ஜகத்பதே.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
தயாநிதே வாஸுதேவ முகுந்த முனிவந்தித.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
புத்ரஸம்பத்ப்ரதாதாரம்ʼ கோவிந்தம்ʼ தேவபூஜிதம்.
வந்தாமஹே ஸதா க்ருʼஷ்ணம்ʼ புத்ரலாபப்ரதாயினம்.
காருண்யநிதயே கோபீவல்லபாய முராரயே.
நமஸ்தே புத்ரலாபாய தேஹி மே தனயம்ʼ விபோ.
நமஸ்தஸ்மை ரமேஶாய ருக்மிணீவல்லபாய தே.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ கோபபாலகநாயக.
நமஸ்தே வாஸுதேவாய நித்யஶ்ரீகாமுகாய ச.
புத்ரதாய ச ஸர்பேந்த்ரஶாயினே ரங்கஶாயினே.
ரங்கஶாயின் ரமாநாத மங்கலப்ரத மாதவ.
தேஹி மே தனயம்ʼ ஶ்ரீஶ கோபபாலக நாயக.
தாஸஸ்ய மே ஸுதம்ʼ தேஹி தீனமந்தார ராகவ.
ஸுதம்ʼ தேஹி ஸுதம்ʼ தேஹி புத்ரம்ʼ தேஹி ரமாபதே.
யஶோதாதனயாபீஷ்டபுத்ரதானரத꞉ ஸதா.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
மதிஷ்டதேவ கோவிந்த வாஸுதேவ ஜனார்தன.
தேஹி மே தனயம்ʼ க்ருʼஷ்ண த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ கத꞉.
நீதிமான் தனவான் புத்ரோ வித்யாவாம்ʼஶ்ச ப்ரஜாபதே.
பகவம்ʼஸ்த்வத்க்ருʼபயா ச வாஸுதேவேந்த்ரபூஜித.
ய꞉ படேத் புத்ரஶதகம்ʼ ஸோ(அ)பி ஸத்புத்ரவான் பவேத்.
ஶ்ரீவாஸுதேவகதிதம்ʼ ஸ்தோத்ரரத்னம்ʼ ஸுகாய ச.
ஜபகாலே படேந்நித்யம்ʼ புத்ரலாபம்ʼ தனம்ʼ ஶ்ரியம்.
ஐஶ்வர்யம்ʼ ராஜஸம்மானம்ʼ ஸத்யோ யாதி ந ஸம்ʼஶய꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |