சுப்ரம்மண்ய கத்யம்

புரஹரநந்தன ரிபுகுலபஞ்ஜன தினகரகோடிரூப
பரிஹ்ருʼதலோகதாப ஶிகீந்த்ரவாஹன மஹேந்த்ரபாலன
வித்ருʼதஸகலபுவனமூல விதுதநிகிலதனுஜதூல
தாபஸஸமாராதித பாபஜவிகாராஜித
காருண்யஸலிலபூராதார மயூரவரவாஹன மஹேந்த்ரகிரிகேதன
பக்திபரகம்ய ஶக்திகரரம்ய பரிபாலிதனாக
புரஶாஸனபாக நிகிலலோகநாயக
கிரிவிதாரிஸாயக மஹாதேவபாகதேய
வினதஶோகநிவாரண விவிதலோககாரண ஸுரவைரிகால புரவைரிபால பவபந்தனவிமோசன தலதம்புஜவிலோசன கருணாம்ருʼதரஸஸாகர
தருணாம்ருʼதகரஶேகர வல்லீமானஹாரவேஷ
மல்லீமாலபாரிகேஶ பரிபாலிதவிபுதலோக
பரிகாலிதவினதஶோக முகவிஜிதசந்திர
நிகிலகுணமந்திர பானுகோடிஸத்ருʼஶரூப
வித்ருʼன்மனோஹாரிமந்தஹாஸ ரிபுஶிரோதாரிசந்த்ரஹாஸ
ஶ்ருதிகலிதமணிகுண்டல ருசிவிஜிதரவிமண்டல
புஜவரவிஜிதஸால பஜனபரமனுஜபால
நவவீரஸம்ʼஸேவித ரணதீர ஸம்பாவிதமனோஹரஶீல
மஹேந்த்ராரிகீல குஸுமவிஶதஹாஸ கலஶிகரநிவாஸ
விஜிதகரணமுநிஸேவித விகதமரணஜனிபாஷித
ஸ்கந்தபுரநிவாஸ நந்தனக்ருʼதவிலாஸ கமலாஸனவினத
சதுராகமவினுத கலிமலவிஹீன க்ருʼதஸேவனஸரஸிஜனிகாஶஶுபலோசன அஹார்யானரதீர அனார்யானரதூர விதலிதரோகஜால விரசிதபோகமூல
போகீந்த்ரபாஸித யோகீந்த்ரபாவித பாகஶாஸனபரிபூஜித
நாகவாஸிநிகரஸேவித வித்ருதவித்யாதர
வித்ருமஹ்ருʼத்யாதர தலிததனுஜவேதண்ட
விபுதவரதகோதண்ட பரிபாலிதபூஸுர
மணிபூஷணபாஸுர அதிரம்யஸ்வபாவ
ஶ்ருதிகம்யப்ரபாவ லீலாவிஶேஷதோஷிதஶங்கர
ஸுமஸமரதன ஶஶதரவதன விஜயீபவ விஜயீபவ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

27.4K

Comments

rh7uh
This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Fabulous! -Vivek Rathour

Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |