ಋಣಹರ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

90.7K

Comments Kannada

k75e5
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಯಕ್

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

Read more comments

ಓಂ ಸಿಂದೂರವರ್ಣಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಗಣೇಶಂ
ಲಂಬೋದರಂ ಪದ್ಮದಲೇ ನಿವಿಷ್ಟಂ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಸಿದ್ಧೈರ್ಯುತಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಂ॥
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೂಜಿತಃ ಫಲಸಿದ್ಧಯೇ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ತ್ರಿಪುರಸ್ಯ ವಧಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಶಂಭುನಾ ಸಮ್ಯಗರ್ಚಿತಃ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ್ವಾದೀನಾಂ ವಧಾರ್ಥೇ ವಿಷ್ಣುನಾರ್ಚಿತಃ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ಮಹಿಷಸ್ಯ ವಧೇ ದೇವ್ಯಾ ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ತಾರಕಸ್ಯ ವಧಾತ್ಪೂರ್ವಂ ಕುಮಾರೇಣ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಗಣೇಶೋ ಹಿ ಪೂಜಿತಶ್ಛವಿಸಿದ್ಧಯೇ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ಶಶಿನಾ ಕಾಂತಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಗಣನಾಯಕಃ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ಪಾಲನಾಯ ಚ ತಪಸಾಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಃ।
ಸದೈವ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ಋಣನಾಶಂ ಕರೋತು ಮೇ॥
ಇದಂ ಋಣಹರಸ್ತೋತ್ರಂ ತೀವ್ರದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ।
ಏಕವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಸಮಾಹಿತಃ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ದಾರುಣಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕುಬೇರಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್॥
ಓಂ ಗಣೇಶ ಋಣಂ ಛಿಂಧಿ ವರೇಣ್ಯಂ ಹುಂ ನಮಃ ಫಟ್ ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |