ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿ

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪತ್ನೀಂ ಕೋಮಲಾಂ ಕಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ಮುಕ್ತಿದಾನಪ್ರಧಾನಾಂ.
ಶಾಂತ್ಯಾಭೂಷಾಂ ಪಂಕಜಸ್ಥಾಂ ಸುರಮ್ಯಾಂ
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಂತಾಮಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ಶಾಂತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾಂ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾಂ ಸುರೇಜ್ಯಾಂ
ದಿವ್ಯಾಂ ತಾರಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೀಂ.
ದೇವೈರರ್ಚ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀರಸಿಂಧ್ವಾತ್ಮಜಾಂ ತಾಂ
ಧಾನ್ಯಾಧಾನಾಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ಮಂತ್ರಾವಾಸಾಂ ಮಂತ್ರಸಾಧ್ಯಾಮನಂತಾಂ
ಸ್ಥಾನೀಯಾಂಶಾಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತಾರವಿಂದೇ.
ಪದ್ಮಾಸೀನಾಂ ನಿತ್ಯಮಾಂಗಲ್ಯರೂಪಾಂ
ಧೀರೈರ್ವಂದ್ಯಾಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ನಾನಾಭೂಷಾರತ್ನಯುಕ್ತಪ್ರಮಾಲ್ಯಾಂ
ನೇದಿಷ್ಠಾಂ ತಾಮಾಯುರಾನಂದದಾನಾಂ.
ಶ್ರದ್ಧಾದೃಶ್ಯಾಂ ಸರ್ವಕಾವ್ಯಾದಿಪೂಜ್ಯಾಂ
ಮೈತ್ರೇಯೀಂ ಮಾತಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ಮಾಯಾಯುಕ್ತಾಂ ಮಾಧವೀಂ ಮೋಹಮುಕ್ತಾಂ
ಭೂಮೇರ್ಮೂಲಾಂ ಕ್ಷೀರಸಾಮುದ್ರಕನ್ಯಾಂ.
ಸತ್ಸಂತಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತ್ರೀಂ ಸದಾ ಮಾಂ
ಸತ್ತ್ವಾಂ ತಾಂ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಂ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾವಸೀನಾಂ
ವಿಶ್ವಾದೀಶಾಂ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ರಾರಾಜ್ಯಮಾನಾಂ.
ಯುದ್ಧೇ ವಂದ್ಯವ್ಯೂಹಜಿತ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀಂ
ಶತ್ರೂದ್ವೇಗಾಂ ಜಿತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ವಿಷ್ಣೋರ್ಹೃತ್ಸ್ಥಾಂ ಸರ್ವಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀಂ
ಸೌಂದರ್ಯಾಣಾಂ ಸುಂದರೀಂ ಸಾಧುರಕ್ಷಾಂ.
ಸಂಗೀತಜ್ಞಾಂ ಕಾವ್ಯಮಾಲಾಭರಣ್ಯಾಂ
ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವೇದಗೀತಾಂ ನಮಾಮಿ.
ಸಂಪದ್ದಾತ್ರೀಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಸತ್ಸರೋಜಾಂ
ಶಾಂತಾಂ ಶೀತಾಂ ಶ್ರೀಜಗನ್ಮಾತರಂ ತಾಂ.
ಕರ್ಮೇಶಾನೀಂ ಕೀರ್ತಿದಾಂ ತಾಂ ಸುಸಾಧ್ಯಾಂ
ದೇವೈರ್ಗೀತಾಂ ವಿತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮಾಮಿ.
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲೋಕೋ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಂ
ಸಮ್ಯಙ್ನಿತ್ಯಂ ಚಾಷ್ಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ.
ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ದೇಹಜಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಮೋಕ್ಷಮೇತ್ಯಂತಕಾಲೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮೋಽಸ್ತು ನೀರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ. ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇಽರ್ಚಿತಾಯ. ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ. ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ. ನಮೋಽಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಪ್ರೋತ್ಸವಭಾರ್ಗವಾಯ. ನಮ

Click here to know more..

ಶಿವ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಿವ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ-ಋಷಿಃ. ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪಾವನಂ. ಅಪಾರಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧನಂ. ಗೌರೀವಿನಾಯಕೋಪೇತಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಕಂ. ಶಿವಂ ಧ

Click here to know more..

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರ

ಗೋಪಾಲಾಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಗೋಪೀಪ್ರಿಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |