யமுனா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiKannadaMalayalamTelugu

முராரிகாயகாலிமா-
லலாமவாரிதாரிணீ
த்ருணீக்ருதத்ரிவிஷ்டபா த்ரிலோகஶோகஹாரிணீ।
மனோனுகூலகூலகுஞ்ஜ-
புஞ்ஜதூததுர்மதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
மலாபஹாரிவாரிபூரி-
பூரிமண்டிதாம்ருதா
ப்ருஶம் ப்ரவாதகப்ரபஞ்சனாதி-
பண்டிதாநிஶா।
ஸுநந்தனந்தினாங்க-
ஸங்கராகரஞ்ஜிதா ஹிதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
லஸத்தரங்கஸங்க-
தூதபூதஜாதபாதகா
நவீனமாதுரீதுரீண-
பக்திஜாதசாதகா।
தடாந்தவாஸதாஸ-
ஹம்ஸஸம்வ்ருதாஹ்நிகாமதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
விஹாரராஸகேதபேத-
தீரதீரமாருதா
கதா கிராமகோசரே யதீயநீரசாருதா।
ப்ரவாஹஸாஹசர்யபூத-
மேதினீநதீனதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
தரங்கஸங்க-
ஸைகதாந்தராதிதம் ஸதாஸிதா
ஶரந்நிஶாகராம்ஶு-
மஞ்ஜுமஞ்ஜரீ ஸபாஜிதா।
பவார்சனாப்ரசாருணா-
ம்புனாதுனா விஶாரதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
ஜலாந்தகேலிகாரி-
சாருராதிகாங்கராகிணீ
ஸ்வபர்த்துரன்யதுர்லபாங்க-
தாங்கதாம்ஶபாகினீ।
ஸ்வதத்தஸுப்தஸப்தஸிந்து-
பேதினாதிகோவிதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
ஜலச்யுதாச்யுதாங்க-
ராகலம்படாலிஶாலினீ
விலோலராதிகாகசாந்த-
சம்பகாலிமாலினீ।
ஸதாவகாஹனாவதீர்ண-
பர்த்ருப்ருத்யநாரதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।
ஸதைவ நந்தினந்தகேலி-
ஶாலிகுஞ்ஜமஞ்ஜுலா
தடோத்தபுல்லமல்லிகா-
கதம்பரேணுஸூஜ்ஜ்வலா।
ஜலாவகாஹிணாம் ந்ருணாம் பவாப்திஸிந்துபாரதா
துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3642042