വരദ വിഷ്ണു സ്തോത്രം

ജഗത്സൃഷ്ടിഹേതോ ദ്വിഷദ്ധൂമകേതോ
രമാകാന്ത സദ്ഭക്തവന്ദ്യ പ്രശാന്ത|
ത്വമേകോഽതിശാന്തോ ജഗത്പാസി നൂനം
പ്രഭോ ദേവ മഹ്യം വരം ദേഹി വിഷ്ണോ|
ഭുവഃ പാലകഃ സിദ്ധിദസ്ത്വം മുനീനാം
വിഭോ കാരണാനാം ഹി ബീജസ്ത്വമേകഃ|
ത്വമസ്യുത്തമൈഃ പൂജിതോ ലോകനാഥ
പ്രഭോ ദേവ മഹ്യം വരം ദേഹി വിഷ്ണോ|
അഹങ്കാരഹീനോഽസി ഭാവൈർവിഹീന-
സ്ത്വമാകാരശൂന്യോഽസി നിത്യസ്വരൂപഃ|
ത്വമത്യന്തശുദ്ധോഽഘഹീനോ നിതാന്തം
പ്രഭോ ദേവ മഹ്യം വരം ദേഹി വിഷ്ണോ|
വിപദ്രക്ഷക ശ്രീശ കാരുണ്യമൂർതേ
ജഗന്നാഥ സർവേശ നാനാവതാര|
അഹഞ്ചാല്പബുദ്ധിസ്ത്വമവ്യക്തരൂപഃ
പ്രഭോ ദേവ മഹ്യം വരം ദേഹി വിഷ്ണോ|
സുരാണാം പതേ ഭക്തകാമ്യാദിപൂർത്തേ
മുനിവ്യാസപൂർവൈർഭൃശം ഗീതകീർതേ|
പരാനന്ദഭാവസ്ഥ യജ്ഞസ്വരൂപ
പ്രഭോ ദേവ മഹ്യം വരം ദേഹി വിഷ്ണോ|
ജ്വലദ്രത്നകേയൂരഭാസ്വത്കിരീട-
സ്ഫുരത്സ്വർണഹാരാദിഭിർഭൂഷിതാംഗ|
ഭുജംഗാധിശായിൻ പയഃസിന്ധുവാസിൻ
പ്രഭോ ദേവ മഹ്യം വരം ദേഹി വിഷ്ണോ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |