വിഷ്ണു ജയ മംഗല സ്തോത്രം

ജയ ജയ ദേവദേവ.
ജയ മാധവ കേശവ.
ജയപദ്മപലാശാക്ഷ.
ജയ ഗോവിന്ദ ഗോപതേ.
ജയ ജയ പദ്മനാഭ.
ജയ വൈകുണ്ഠ വാമന.
ജയ പദ്മഹൃഷീകേശ.
ജയ ദാമോദരാച്യുത.
ജയ പദ്മേശ്വരാനന്ത.
ജയ ലോകഗുരോ ജയ.
ജയ ശംഖഗദാപാണേ.
ജയ ഭൂധരസൂകര.
ജയ യജ്ഞേശ വാരാഹ.
ജയ ഭൂധര ഭൂമിപ.
ജയ യോഗേശ യോഗജ്ഞ.
ജയ യോഗപ്രവർത്തക.
ജയ യോഗപ്രവർത്തക.
ജയ ധർമപ്രവർത്തക.
കൃതപ്രിയ ജയ ജയ.
യജ്ഞേശ യജ്ഞാംഗ ജയ.
ജയ വന്ദിതസദ്ദ്വിജ.
ജയ നാരദസിദ്ധിദ.
ജയ പുണ്യവതാം ഗേഹ.
ജയ വൈദികഭാജന.
ജയ ജയ ചതുർഭുജ.
ജയ ദൈത്യഭയാവഹ.
ജയ സർവജ്ഞ സർവാത്മൻ.
ജയ ശങ്കര ശാശ്വത.
ജയ വിഷ്ണോ മഹാദേവ.
ജയ നിത്യമധോക്ഷജ.
പ്രസാദം കുരു ദേവേശ.
ദർശയാദ്യ സ്വകാം തനും.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |