സത്യനാരായണൻ ആരതീ

ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
സ്വാമീ ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
സത്യനാരായണ സ്വാമീ ജന പാതക ഹരണാ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
രതന ജഡത സിംഹാസന അദ്ഭുത ഛബീ രാജേ.
നാരദ കഹത നിരഞ്ജന ഘണ്ടാ ധുന ബാജേ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
പ്രഗട ഭഏ കലി കാരണ ദ്വിജ കോ ദർശ ദിയോ.
ബൂഢോ ബ്രാഹ്മണ ബനകര കഞ്ചന മഹല കിയോ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
ദുർബല ഭീല കഠാരോ ഇന പര കൃപാ കരീ.
ചന്ദ്രചൂഡ ഏക രാജാ ജിനകീ വിപതി ഹരീ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
വൈശ്യ മനോരഥ പായോ ശ്രദ്ധാ തജ ദീനീ.
സോ ഫല ഭോഗ്യോ പ്രഭുജീ ഫിര സ്തുതി കീനീ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
ഭാവ ഭക്തി കേ കാരണ ഛിന ഛിന രൂപ ധരയോ.
ശ്രദ്ധാ ധാരണ കീനീ തിനകോ കാജ സരയോ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
ഗ്വാല ബാല സംഗ രാജാ വന മേം ഭക്തി കരീ.
മനവാഞ്ഛിത ഫല ദീൻഹാ ദീനദയാല ഹരീ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
ചഢത പ്രസാദ സവായോ കദലീ ഫല മേവാ.
ധൂപ ദീപ തുലസീ സേ രാജീ സത്യദേവാ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.
ശ്രീസത്യനാരായണ ജീ കീ ആരതീ ജോ കോഈ ഗാവേ.
കഹത ശിവാനന്ദ സ്വാമീ മനവാഞ്ഛിത പാവേ.
ജയ ലക്ഷ്മീ രമണാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.1K
1.1K

Comments Malayalam

hnf2t
ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |