വിഷ്ണു ദശാവതാര സ്തുതി

മഗ്നാ യദാജ്യാ പ്രലയേ പയോധാ ബുദ്ധാരിതോ യേന തദാ ഹി വേദഃ.
മീനാവതാരായ ഗദാധരായ തസ്മൈ നമഃ ശ്രീമധുസൂദനായ.
കല്പാന്തകാലേ പൃഥിവീം ദധാര പൃഷ്ഠേഽച്യുതോ യഃ സലിലേ നിമഗ്നാം.
കൂർമാവതാരായ നമോഽസ്തു തസ്മൈ പീതാംബരായ പ്രിയദർശനായ.
രസാതലസ്ഥാ ധരണീ കിലൈഷാ ദംഷ്ട്രാഗ്രഭാഗേന ധൃതാ ഹി യേന.
വരാഹരൂപായ ജനാർദനായ തസ്മൈ നമഃ കൈടഭനാശനായ.
സ്തംഭം വിദാര്യ പ്രണതം ഹി ഭക്തം രക്ഷ പ്രഹ്ലാദമഥോ വിനാശ്യ.
ദൈത്യം നമോ യോ നരസിംഹമൂർതിർദീപ്താനലാർകദ്യുതയേ തു തസ്മൈ.
ഛലേന യോഽജശ്ച ബലിം നിനായ പാതാലദേശം ഹ്യതിദാനശീലം.
അനന്തരൂപശ്ച നമസ്കൃതഃ സ മയാ ഹരിർവാമനരൂപധാരീ.
പിതുർവധാമർഷരര്യേണ യേന ത്രിഃസപ്തവാരാൻസമരേ ഹതാശ്ച.
ക്ഷത്രാഃ പിതുസ്തർപണമാഹിതഞ്ച തസ്മൈ നമോ ഭാർഗവരൂപിണേ തേ.
ദശാനനം യഃ സമരേ നിഹത്യ,ബദ്ധാ പയോധിം ഹരിസൈന്യചാരീ.
അയോനിജാം സത്വരമുദ്ദധാര സീതാപതിം തം പ്രണമാമി രാമം.
വിലോലനേനം മധുസിക്തവക്ത്രം പ്രസന്നമൂർതിം ജ്വലദർകഭാസം.
കൃഷ്ണാഗ്രജം തം ബലഭദ്രരൂപം നീലാംബരം സീരകരം നമാമി.
പദ്മാസനസ്ഥഃ സ്ഥിരബദ്ധദൃഷ്ടിർജിതേന്ദ്രിയോ നിന്ദിതജീവഘാതഃ.
നമോഽസ്തു തേ മോഹവിനാശകായ ജിനായ ബുദ്ധായ ച കേശവായ.
മ്ലേച്ഛാൻ നിഹന്തും ലഭതേ തു ജന്മ കലൗ ച കൽകീ ദശമാവതാരഃ.
നമോഽസ്തു തസ്മൈ നരകാന്തകായ ദേവാദിദേവായ മഹാത്മനേ ച.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |