വാമന സ്തോത്രം

ദേവേശ്വരായ ദേവായ ദേവസംഭൂതികാരിണേ.
പ്രഭവേ സർവവേദാനാം വാമനായ നമോ നമഃ.
നമസ്തേ പദ്മനാഭായ നമസ്തേ ജലശായിനേ.
പ്രണമാമി സദാ ഭക്ത്യാ ബാലവാമനരൂപിണേ.
നമഃ ശാർങ്ഗധനുർബാണപാണയേ വാമനായ ച.
യജ്ഞഭുക് ഫലദാത്രേ ച വാമനായ നമോ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |