വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം .
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ .. 1..

യസ്യ ദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരഃ ശതം .
വിഘ്നം നിഘ്നന്തി സതതം വിഷ്വക്സേനം തമാശ്രയേ .. 2..

വ്യാസം വസിഷ്ഠനപ്താരം ശക്തേഃ പൗത്രമകല്മഷം .
പരാശരാത്മജം വന്ദേ ശുകതാതം തപോനിധിം .. 3..

വ്യാസായ വിഷ്ണുരൂപായ വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ .
നമോ വൈ ബ്രഹ്മനിധയേ വാസിഷ്ഠായ നമോ നമഃ .. 4..

അവികാരായ ശുദ്ധായ നിത്യായ പരമാത്മനേ .
സദൈകരൂപരൂപായ വിഷ്ണവേ സർവജിഷ്ണവേ .. 5..

യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ജന്മസംസാരബന്ധനാത് .
വിമുച്യതേ നമസ്തസ്മൈ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ .. 6..

ഓം നമോ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ .

ശ്രീവൈശമ്പായന ഉവാച -
ശ്രുത്വാ ധർമാനശേഷേണ പാവനാനി ച സർവശഃ .
യുധിഷ്ഠിരഃ ശാന്തനവം പുനരേവാഭ്യഭാഷത .. 7..

യുധിഷ്ഠിര ഉവാച -
കിമേകം ദൈവതം ലോകേ കിം വാഽപ്യേകം പരായണം .
സ്തുവന്തഃ കം കമർചന്തഃ പ്രാപ്നുയുർമാനവാഃ ശുഭം .. 8..

കോ ധർമഃ സർവധർമാണാം ഭവതഃ പരമോ മതഃ .
കിം ജപന്മുച്യതേ ജന്തുർജന്മസംസാരബന്ധനാത് .. 9..

ഭീഷ്മ ഉവാച -
ജഗത്പ്രഭും ദേവദേവമനന്തം പുരുഷോത്തമം .
സ്തുവൻ നാമസഹസ്രേണ പുരുഷഃ സതതോത്ഥിതഃ .. 10..

തമേവ ചാർചയന്നിത്യം ഭക്ത്യാ പുരുഷമവ്യയം .
ധ്യായൻ സ്തുവൻ നമസ്യംശ്ച യജമാനസ്തമേവ ച .. 11..

അനാദിനിധനം വിഷ്ണും സർവലോകമഹേശ്വരം .
ലോകാധ്യക്ഷം സ്തുവന്നിത്യം സർവദുഃഖാതിഗോ ഭവേത് .. 12..

ബ്രഹ്മണ്യം സർവധർമജ്ഞം ലോകാനാം കീർതിവർധനം .
ലോകനാഥം മഹദ്ഭൂതം സർവഭൂതഭവോദ്ഭവം .. 13..

ഏഷ മേ സർവധർമാണാം ധർമോഽധികതമോ മതഃ .
യദ്ഭക്ത്യാ പുണ്ഡരീകാക്ഷം സ്തവൈരർചേന്നരഃ സദാ .. 14..

പരമം യോ മഹത്തേജഃ പരമം യോ മഹത്തപഃ .
പരമം യോ മഹദ്ബ്രഹ്മ പരമം യഃ പരായണം .. 15..

പവിത്രാണാം പവിത്രം യോ മംഗലാനാം ച മംഗലം .
ദൈവതം ദൈവതാനാം ച ഭൂതാനാം യോഽവ്യയഃ പിതാ .. 16..

യതഃ സർവാണി ഭൂതാനി ഭവന്ത്യാദിയുഗാഗമേ .
യസ്മിംശ്ച പ്രലയം യാന്തി പുനരേവ യുഗക്ഷയേ .. 17..

തസ്യ ലോകപ്രധാനസ്യ ജഗന്നാഥസ്യ ഭൂപതേ .
വിഷ്ണോർനാമസഹസ്രം മേ ശൃണു പാപഭയാപഹം .. 18..

യാനി നാമാനി ഗൗണാനി വിഖ്യാതാനി മഹാത്മനഃ .
ഋഷിഭിഃ പരിഗീതാനി താനി വക്ഷ്യാമി ഭൂതയേ .. 19..

ഋഷിർനാമ്നാം സഹസ്രസ്യ വേദവ്യാസോ മഹാമുനിഃ .
ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് തഥാ ദേവോ ഭഗവാൻ ദേവകീസുതഃ .. 20..

അമൃതാംശൂദ്ഭവോ ബീജം ശക്തിർദേവകിനന്ദനഃ .
ത്രിസാമാ ഹൃദയം തസ്യ ശാന്ത്യർഥേ വിനിയോജ്യതേ .. 21..

വിഷ്ണും ജിഷ്ണും മഹാവിഷ്ണും പ്രഭവിഷ്ണും മഹേശ്വരം .
അനേകരൂപദൈത്യാന്തം നമാമി പുരുഷോത്തമം .. 22 ..

ഓം അസ്യ ശ്രീവിഷ്ണോർദിവ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ .
ശ്രീ വേദവ്യാസോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ .
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ .
ശ്രീമഹാവിഷ്ണുഃ പരമാത്മാ ശ്രീമന്നാരായണോ ദേവതാ .
അമൃതാംശൂദ്ഭവോ ഭാനുരിതി ബീജം .
ദേവകീനന്ദനഃ സ്രഷ്ടേതി ശക്തിഃ .
ഉദ്ഭവഃ ക്ഷോഭണോ ദേവ ഇതി പരമോ മന്ത്രഃ .
ശംഖഭൃന്നന്ദകീചക്രീതി കീലകം .
ശാർങ്ഗധന്വാഗദാധര ഇത്യസ്ത്രം .
രഥാംഗപാണിരക്ഷോഭ്യ ഇതി നേത്രം .
ത്രിസാമാസാമഗഃ സാമേതി കവചം .
ആനന്ദം പരബ്രഹ്മേതി യോനിഃ .
ഋതുഃ സുദർശനഃ കാല ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ .
ശ്രീവിശ്വരൂപ ഇതി ധ്യാനം .
ശ്രീമഹാവിഷ്ണുപ്രീത്യർഥേ സഹസ്രനാമസ്തോത്രപാഠേ വിനിയോഗഃ .

ധ്യാനം .
ക്ഷീരോദന്വത്പ്രദേശേ ശുചിമണിവിലസത്സൈകതേർമൗക്തികാനാം
മാലാകൢപ്താസനസ്ഥഃ സ്ഫടികമണിനിഭൈർമൗക്തികൈർമണ്ഡിതാംഗഃ .
ശുഭ്രൈരഭ്രൈരദഭ്രൈരുപരി വിരചിതൈർമുക്തപീയൂഷവർഷൈഃ
ആനന്ദീ നഃ പുനീയാദരിനലിനഗദാശംഖപാണിർമുകുന്ദഃ .. 1..

ഭൂഃ പാദൗ യസ്യ നാഭിർവിയദസുരനിലശ്ചന്ദ്രസൂര്യൗ ച നേത്രേ
കർണാവാശാഃ ശിരോ ദ്യൗർമുഖമപി ദഹനോ യസ്യ വാസ്തേയമബ്ധിഃ .
അന്തഃസ്ഥം യസ്യ വിശ്വം സുരനരഖഗഗോഭോഗിഗന്ധർവദൈത്യൈഃ
ചിത്രം രംരമ്യതേ തം ത്രിഭുവന വപുഷം വിഷ്ണുമീശം നമാമി .. 2..

ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം .
ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം
വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം .. 3..

മേഘശ്യാമം പീതകൗശേയവാസം
ശ്രീവത്സാങ്കം കൗസ്തുഭോദ്ഭാസിതാംഗം .
പുണ്യോപേതം പുണ്ഡരീകായതാക്ഷം
വിഷ്ണും വന്ദേ സർവലോകൈകനാഥം .. 4..

നമഃ സമസ്തഭൂതാനാമാദിഭൂതായ ഭൂഭൃതേ .
അനേകരൂപരൂപായ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ .. 5..

സശംഖചക്രം സകിരീടകുണ്ഡലം
സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണം .
സഹാരവക്ഷഃസ്ഥലശോഭികൗസ്തുഭം
നമാമി വിഷ്ണും ശിരസാ ചതുർഭുജം .. 6..

ഛായായാം പാരിജാതസ്യ ഹേമസിംഹാസനോപരി
ആസീനമംബുദശ്യാമമായതാക്ഷമലങ്കൃതം .
ചന്ദ്രാനനം ചതുർബാഹും ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസം .
രുക്മിണീസത്യഭാമാഭ്യാം സഹിതം കൃഷ്ണമാശ്രയേ .. 7..

സ്തോത്രം .
വിശ്വം വിഷ്ണുർവഷട്കാരോ ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭുഃ .
ഭൂതകൃദ്ഭൂതഭൃദ്ഭാവോ ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ .. 1..

പൂതാത്മാ പരമാത്മാ ച മുക്താനാം പരമാ ഗതിഃ .
അവ്യയഃ പുരുഷഃ സാക്ഷീ ക്ഷേത്രജ്ഞോഽക്ഷര ഏവ ച .. 2..

യോഗോ യോഗവിദാം നേതാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരഃ .
നാരസിംഹവപുഃ ശ്രീമാൻ കേശവഃ പുരുഷോത്തമഃ .. 3..

സർവഃ ശർവഃ ശിവഃ സ്ഥാണുർഭൂതാദിർനിധിരവ്യയഃ .
സംഭവോ ഭാവനോ ഭർതാ പ്രഭവഃ പ്രഭുരീശ്വരഃ .. 4..

സ്വയംഭൂഃ ശംഭുരാദിത്യഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാസ്വനഃ .
അനാദിനിധനോ ധാതാ വിധാതാ ധാതുരുത്തമഃ .. 5..

അപ്രമേയോ ഹൃഷീകേശഃ പദ്മനാഭോഽമരപ്രഭുഃ .
വിശ്വകർമാ മനുസ്ത്വഷ്ടാ സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരോ ധ്രുവഃ .. 6..

അഗ്രാഹ്യഃ ശാശ്വതഃ കൃഷ്ണോ ലോഹിതാക്ഷഃ പ്രതർദനഃ .
പ്രഭൂതസ്ത്രികകുബ്ധാമ പവിത്രം മംഗലം പരം .. 7..

ഈശാനഃ പ്രാണദഃ പ്രാണോ ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠഃ പ്രജാപതിഃ .
ഹിരണ്യഗർഭോ ഭൂഗർഭോ മാധവോ മധുസൂദനഃ .. 8..

ഈശ്വരോ വിക്രമീ ധന്വീ മേധാവീ വിക്രമഃ ക്രമഃ .
അനുത്തമോ ദുരാധർഷഃ കൃതജ്ഞഃ കൃതിരാത്മവാൻ .. 9..

സുരേശഃ ശരണം ശർമ വിശ്വരേതാഃ പ്രജാഭവഃ .
അഹഃ സംവത്സരോ വ്യാലഃ പ്രത്യയഃ സർവദർശനഃ .. 10..

അജഃ സർവേശ്വരഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിഃ സർവാദിരച്യുതഃ .
വൃഷാകപിരമേയാത്മാ സർവയോഗവിനിഃസൃതഃ .. 11..

വസുർവസുമനാഃ സത്യഃ സമാത്മാഽസമ്മിതഃ സമഃ .
അമോഘഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷോ വൃഷകർമാ വൃഷാകൃതിഃ .. 12..

രുദ്രോ ബഹുശിരാ ബഭ്രുർവിശ്വയോനിഃ ശുചിശ്രവാഃ .
അമൃതഃ ശാശ്വതസ്ഥാണുർവരാരോഹോ മഹാതപാഃ .. 13..

സർവഗഃ സർവവിദ്ഭാനുർവിഷ്വക്സേനോ ജനാർദനഃ .
വേദോ വേദവിദവ്യംഗോ വേദാംഗോ വേദവിത് കവിഃ .. 14..

ലോകാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ ധർമാധ്യക്ഷഃ കൃതാകൃതഃ .
ചതുരാത്മാ ചതുർവ്യൂഹശ്ചതുർദംഷ്ട്രശ്ചതുർഭുജഃ .. 15..

ഭ്രാജിഷ്ണുർഭോജനം ഭോക്താ സഹിഷ്ണുർജഗദാദിജഃ .
അനഘോ വിജയോ ജേതാ വിശ്വയോനിഃ പുനർവസുഃ .. 16..

ഉപേന്ദ്രോ വാമനഃ പ്രാംശുരമോഘഃ ശുചിരൂർജിതഃ .
അതീന്ദ്രഃ സംഗ്രഹഃ സർഗോ ധൃതാത്മാ നിയമോ യമഃ .. 17..

വേദ്യോ വൈദ്യഃ സദായോഗീ വീരഹാ മാധവോ മധുഃ .
അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലഃ .. 18..

മഹാബുദ്ധിർമഹാവീര്യോ മഹാശക്തിർമഹാദ്യുതിഃ .
അനിർദേശ്യവപുഃ ശ്രീമാനമേയാത്മാ മഹാദ്രിധൃക് .. 19..

മഹേഷ്വാസോ മഹീഭർതാ ശ്രീനിവാസഃ സതാം ഗതിഃ .
അനിരുദ്ധഃ സുരാനന്ദോ ഗോവിന്ദോ ഗോവിദാം പതിഃ .. 20..

മരീചിർദമനോ ഹംസഃ സുപർണോ ഭുജഗോത്തമഃ .
ഹിരണ്യനാഭഃ സുതപാഃ പദ്മനാഭഃ പ്രജാപതിഃ .. 21..

അമൃത്യുഃ സർവദൃക് സിംഹഃ സന്ധാതാ സന്ധിമാംസ്സ്ഥിരഃ .
അജോ ദുർമർഷണഃ ശാസ്താ വിശ്രുതാത്മാ സുരാരിഹാ .. 22..

ഗുരുർഗുരുതമോ ധാമ സത്യഃ സത്യപരാക്രമഃ .
നിമിഷോഽനിമിഷഃ സ്രഗ്വീ വാചസ്പതിരുദാരധീഃ .. 23..

അഗ്രണീർഗ്രാമണീഃ ശ്രീമാൻ ന്യായോ നേതാ സമീരണഃ .
സഹസ്രമൂർധാ വിശ്വാത്മാ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് .. 24..

ആവർതനോ നിവൃത്താത്മാ സംവൃതഃ സമ്പ്രമർദനഃ .
അഹഃ സംവർതകോ വഹ്നിരനിലോ ധരണീധരഃ .. 25..

സുപ്രസാദഃ പ്രസന്നാത്മാ വിശ്വധൃഗ്വിശ്വഭുഗ്വിഭുഃ .
സത്കർതാ സത്കൃതഃ സാധുർജഹ്നുർനാരായണോ നരഃ .. 26..

അസംഖ്യേയോഽപ്രമേയാത്മാ വിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടകൃച്ഛുചിഃ .
സിദ്ധാർഥഃ സിദ്ധസങ്കല്പഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധിസാധനഃ .. 27..

വൃഷാഹീ വൃഷഭോ വിഷ്ണുർവൃഷപർവാ വൃഷോദരഃ .
വർധനോ വർധമാനശ്ച വിവിക്തഃ ശ്രുതിസാഗരഃ .. 28..

സുഭുജോ ദുർധരോ വാഗ്മീ മഹേന്ദ്രോ വസുദോ വസുഃ .
നൈകരൂപോ ബൃഹദ്രൂപഃ ശിപിവിഷ്ടഃ പ്രകാശനഃ .. 29..

ഓജസ്തേജോദ്യുതിധരഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപനഃ .
ഋദ്ധഃ സ്പഷ്ടാക്ഷരോ മന്ത്രശ്ചന്ദ്രാംശുർഭാസ്കരദ്യുതിഃ .. 30..

അമൃതാംശൂദ്ഭവോ ഭാനുഃ ശശബിന്ദുഃ സുരേശ്വരഃ .
ഔഷധം ജഗതഃ സേതുഃ സത്യധർമപരാക്രമഃ .. 31..

ഭൂതഭവ്യഭവന്നാഥഃ പവനഃ പാവനോഽനലഃ .
കാമഹാ കാമകൃത്കാന്തഃ കാമഃ കാമപ്രദഃ പ്രഭുഃ .. 32..

യുഗാദികൃദ്യുഗാവർതോ നൈകമായോ മഹാശനഃ .
അദൃശ്യോ വ്യക്തരൂപശ്ച സഹസ്രജിദനന്തജിത് .. 33..

ഇഷ്ടോഽവിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടേഷ്ടഃ ശിഖണ്ഡീ നഹുഷോ വൃഷഃ .
ക്രോധഹാ ക്രോധകൃത്കർതാ വിശ്വബാഹുർമഹീധരഃ .. 34..

അച്യുതഃ പ്രഥിതഃ പ്രാണഃ പ്രാണദോ വാസവാനുജഃ .
അപാംനിധിരധിഷ്ഠാനമപ്രമത്തഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ .. 35..

സ്കന്ദഃ സ്കന്ദധരോ ധുര്യോ വരദോ വായുവാഹനഃ .
വാസുദേവോ ബൃഹദ്ഭാനുരാദിദേവഃ പുരന്ദരഃ .. 36..

അശോകസ്താരണസ്താരഃ ശൂരഃ ശൗരിർജനേശ്വരഃ .
അനുകൂലഃ ശതാവർതഃ പദ്മീ പദ്മനിഭേക്ഷണഃ .. 37..

പദ്മനാഭോഽരവിന്ദാക്ഷഃ പദ്മഗർഭഃ ശരീരഭൃത് .
മഹർദ്ധി-രൃദ്ധോ വൃദ്ധാത്മാ മഹാക്ഷോ ഗരുഡധ്വജഃ .. 38..

അതുലഃ ശരഭോ ഭീമഃ സമയജ്ഞോ ഹവിർഹരിഃ .
സർവലക്ഷണലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീവാൻ സമിതിഞ്ജയഃ .. 39..

വിക്ഷരോ രോഹിതോ മാർഗോ ഹേതുർദാമോദരഃ സഹഃ .
മഹീധരോ മഹാഭാഗോ വേഗവാനമിതാശനഃ .. 40..

ഉദ്ഭവഃ ക്ഷോഭണോ ദേവഃ ശ്രീഗർഭഃ പരമേശ്വരഃ .
കരണം കാരണം കർതാ വികർതാ ഗഹനോ ഗുഹഃ .. 41..

വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാനഃ സംസ്ഥാനഃ സ്ഥാനദോ ധ്രുവഃ .
പരർദ്ധിഃ പരമസ്പഷ്ടസ്തുഷ്ടഃ പുഷ്ടഃ ശുഭേക്ഷണഃ .. 42..

രാമോ വിരാമോ വിരജോ മാർഗോ നേയോ നയോഽനയഃ .
വീരഃ ശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ ധർമോ ധർമവിദുത്തമഃ .. 43..

വൈകുണ്ഠഃ പുരുഷഃ പ്രാണഃ പ്രാണദഃ പ്രണവഃ പൃഥുഃ .
ഹിരണ്യഗർഭഃ ശത്രുഘ്നോ വ്യാപ്തോ വായുരധോക്ഷജഃ .. 44..

ഋതുഃ സുദർശനഃ കാലഃ പരമേഷ്ഠീ പരിഗ്രഹഃ .
ഉഗ്രഃ സംവത്സരോ ദക്ഷോ വിശ്രാമോ വിശ്വദക്ഷിണഃ .. 45..

വിസ്താരഃ സ്ഥാവരസ്ഥാണുഃ പ്രമാണം ബീജമവ്യയം .
അർഥോഽനർഥോ മഹാകോശോ മഹാഭോഗോ മഹാധനഃ .. 46..

അനിർവിണ്ണഃ സ്ഥവിഷ്ഠോഽഭൂർധർമയൂപോ മഹാമഖഃ .
നക്ഷത്രനേമിർനക്ഷത്രീ ക്ഷമഃ ക്ഷാമഃ സമീരണഃ .. 47..

യജ്ഞ ഇജ്യോ മഹേജ്യശ്ച ക്രതുഃ സത്രം സതാം ഗതിഃ .
സർവദർശീ വിമുക്താത്മാ സർവജ്ഞോ ജ്ഞാനമുത്തമം .. 48..

സുവ്രതഃ സുമുഖഃ സൂക്ഷ്മഃ സുഘോഷഃ സുഖദഃ സുഹൃത് .
മനോഹരോ ജിതക്രോധോ വീരബാഹുർവിദാരണഃ .. 49..

സ്വാപനഃ സ്വവശോ വ്യാപീ നൈകാത്മാ നൈകകർമകൃത് .
വത്സരോ വത്സലോ വത്സീ രത്നഗർഭോ ധനേശ്വരഃ .. 50..

ധർമഗുബ്ധർമകൃദ്ധർമീ സദസത്ക്ഷരമക്ഷരം .
അവിജ്ഞാതാ സഹസ്രാംശുർവിധാതാ കൃതലക്ഷണഃ .. 51..

ഗഭസ്തിനേമിഃ സത്ത്വസ്ഥഃ സിംഹോ ഭൂതമഹേശ്വരഃ .
ആദിദേവോ മഹാദേവോ ദേവേശോ ദേവഭൃദ് ഗുരുഃ .. 52..

ഉത്തരോ ഗോപതിർഗോപ്താ ജ്ഞാനഗമ്യഃ പുരാതനഃ .
ശരീരഭൂതഭൃദ്ഭോക്താ കപീന്ദ്രോ ഭൂരിദക്ഷിണഃ .. 53..

സോമപോഽമൃതപഃ സോമഃ പുരുജിത് പുരുസത്തമഃ .
വിനയോ ജയഃ സത്യസന്ധോ ദാശാർഹഃ സാത്വതാമ്പതിഃ .. 54..

ജീവോ വിനയിതാ സാക്ഷീ മുകുന്ദോഽമിതവിക്രമഃ .
അംഭോനിധിരനന്താത്മാ മഹോദധിശയോഽന്തകഃ .. 55..

അജോ മഹാർഹഃ സ്വാഭാവ്യോ ജിതാമിത്രഃ പ്രമോദനഃ .
ആനന്ദോ നന്ദനോ നന്ദഃ സത്യധർമാ ത്രിവിക്രമഃ .. 56..

മഹർഷിഃ കപിലാചാര്യഃ കൃതജ്ഞോ മേദിനീപതിഃ .
ത്രിപദസ്ത്രിദശാധ്യക്ഷോ മഹാശൃംഗഃ കൃതാന്തകൃത് .. 57..

മഹാവരാഹോ ഗോവിന്ദഃ സുഷേണഃ കനകാംഗദീ .
ഗുഹ്യോ ഗഭീരോ ഗഹനോ ഗുപ്തശ്ചക്രഗദാധരഃ .. 58..

വേധാഃ സ്വാംഗോഽജിതഃ കൃഷ്ണോ ദൃഢഃ സങ്കർഷണോഽച്യുതഃ .
വരുണോ വാരുണോ വൃക്ഷഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാമനാഃ .. 59..

ഭഗവാൻ ഭഗഹാഽഽനന്ദീ വനമാലീ ഹലായുധഃ .
ആദിത്യോ ജ്യോതിരാദിത്യഃ സഹിഷ്ണുർഗതിസത്തമഃ .. 60..

സുധന്വാ ഖണ്ഡപരശുർദാരുണോ ദ്രവിണപ്രദഃ .
ദിവസ്പൃക് സർവദൃഗ്വ്യാസോ വാചസ്പതിരയോനിജഃ .. 61..

ത്രിസാമാ സാമഗഃ സാമ നിർവാണം ഭേഷജം ഭിഷക് .
സംന്യാസകൃച്ഛമഃ ശാന്തോ നിഷ്ഠാ ശാന്തിഃ പരായണം .. 62..

ശുഭാംഗഃ ശാന്തിദഃ സ്രഷ്ടാ കുമുദഃ കുവലേശയഃ .
ഗോഹിതോ ഗോപതിർഗോപ്താ വൃഷഭാക്ഷോ വൃഷപ്രിയഃ .. 63..

അനിവർതീ നിവൃത്താത്മാ സങ്ക്ഷേപ്താ ക്ഷേമകൃച്ഛിവഃ .
ശ്രീവത്സവക്ഷാഃ ശ്രീവാസഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീമതാം വരഃ .. 64..

ശ്രീദഃ ശ്രീശഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രീനിധിഃ ശ്രീവിഭാവനഃ .
ശ്രീധരഃ ശ്രീകരഃ ശ്രേയഃ ശ്രീമാംല്ലോകത്രയാശ്രയഃ .. 65..

സ്വക്ഷഃ സ്വംഗഃ ശതാനന്ദോ നന്ദിർജ്യോതിർഗണേശ്വരഃ .
വിജിതാത്മാഽവിധേയാത്മാ സത്കീർതിശ്ഛിന്നസംശയഃ .. 66..

ഉദീർണഃ സർവതശ്ചക്ഷുരനീശഃ ശാശ്വതസ്ഥിരഃ .
ഭൂശയോ ഭൂഷണോ ഭൂതിർവിശോകഃ ശോകനാശനഃ .. 67..

അർചിഷ്മാനർചിതഃ കുംഭോ വിശുദ്ധാത്മാ വിശോധനഃ .
അനിരുദ്ധോഽപ്രതിരഥഃ പ്രദ്യുമ്നോഽമിതവിക്രമഃ .. 68..

കാലനേമിനിഹാ വീരഃ ശൗരിഃ ശൂരജനേശ്വരഃ .
ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകേശഃ കേശവഃ കേശിഹാ ഹരിഃ .. 69..

കാമദേവഃ കാമപാലഃ കാമീ കാന്തഃ കൃതാഗമഃ .
അനിർദേശ്യവപുർവിഷ്ണുർവീരോഽനന്തോ ധനഞ്ജയഃ .. 70..

ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മകൃദ് ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിവർധനഃ .
ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മീ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ .. 71..

മഹാക്രമോ മഹാകർമാ മഹാതേജാ മഹോരഗഃ .
മഹാക്രതുർമഹായജ്വാ മഹായജ്ഞോ മഹാഹവിഃ .. 72..

സ്തവ്യഃ സ്തവപ്രിയഃ സ്തോത്രം സ്തുതിഃ സ്തോതാ രണപ്രിയഃ .
പൂർണഃ പൂരയിതാ പുണ്യഃ പുണ്യകീർതിരനാമയഃ .. 73..

മനോജവസ്തീർഥകരോ വസുരേതാ വസുപ്രദഃ .
വസുപ്രദോ വാസുദേവോ വസുർവസുമനാ ഹവിഃ .. 74..

സദ്ഗതിഃ സത്കൃതിഃ സത്താ സദ്ഭൂതിഃ സത്പരായണഃ .
ശൂരസേനോ യദുശ്രേഷ്ഠഃ സന്നിവാസഃ സുയാമുനഃ .. 75..

ഭൂതാവാസോ വാസുദേവഃ സർവാസുനിലയോഽനലഃ .
ദർപഹാ ദർപദോ ദൃപ്തോ ദുർധരോഽഥാപരാജിതഃ .. 76..

വിശ്വമൂർതിർമഹാമൂർതിർദീപ്തമൂർതിരമൂർതിമാൻ .
അനേകമൂർതിരവ്യക്തഃ ശതമൂർതിഃ ശതാനനഃ .. 77..

ഏകോ നൈകഃ സവഃ കഃ കിം യത് തത്പദമനുത്തമം .
ലോകബന്ധുർലോകനാഥോ മാധവോ ഭക്തവത്സലഃ .. 78..

സുവർണവർണോ ഹേമാംഗോ വരാംഗശ്ചന്ദനാംഗദീ .
വീരഹാ വിഷമഃ ശൂന്യോ ഘൃതാശീരചലശ്ചലഃ .. 79..

അമാനീ മാനദോ മാന്യോ ലോകസ്വാമീ ത്രിലോകധൃക് .
സുമേധാ മേധജോ ധന്യഃ സത്യമേധാ ധരാധരഃ .. 80..

തേജോവൃഷോ ദ്യുതിധരഃ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ .
പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ വ്യഗ്രോ നൈകശൃംഗോ ഗദാഗ്രജഃ .. 81..

ചതുർമൂർതിശ്ചതുർബാഹുശ്ചതുർവ്യൂഹശ്ചതുർഗതിഃ .
ചതുരാത്മാ ചതുർഭാവശ്ചതുർവേദവിദേകപാത് .. 82..

സമാവർതോഽനിവൃത്താത്മാ ദുർജയോ ദുരതിക്രമഃ .
ദുർലഭോ ദുർഗമോ ദുർഗോ ദുരാവാസോ ദുരാരിഹാ .. 83..

ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗഃ സുതന്തുസ്തന്തുവർധനഃ .
ഇന്ദ്രകർമാ മഹാകർമാ കൃതകർമാ കൃതാഗമഃ .. 84..

ഉദ്ഭവഃ സുന്ദരഃ സുന്ദോ രത്നനാഭഃ സുലോചനഃ .
അർകോ വാജസനഃ ശൃംഗീ ജയന്തഃ സർവവിജ്ജയീ .. 85..

സുവർണബിന്ദുരക്ഷോഭ്യഃ സർവവാഗീശ്വരേശ്വരഃ .
മഹാഹ്രദോ മഹാഗർതോ മഹാഭൂതോ മഹാനിധിഃ .. 86..

കുമുദഃ കുന്ദരഃ കുന്ദഃ പർജന്യഃ പാവനോഽനിലഃ .
അമൃതാശോഽമൃതവപുഃ സർവജ്ഞഃ സർവതോമുഖഃ .. 87..

സുലഭഃ സുവ്രതഃ സിദ്ധഃ ശത്രുജിച്ഛത്രുതാപനഃ .
ന്യഗ്രോധോഽദുംബരോഽശ്വത്ഥശ്ചാണൂരാന്ധ്രനിഷൂദനഃ .. 88..

സഹസ്രാർചിഃ സപ്തജിഹ്വഃ സപ്തൈധാഃ സപ്തവാഹനഃ .
അമൂർതിരനഘോഽചിന്ത്യോ ഭയകൃദ്ഭയനാശനഃ .. 89..

അണുർബൃഹത്കൃശഃ സ്ഥൂലോ ഗുണഭൃന്നിർഗുണോ മഹാൻ .
അധൃതഃ സ്വധൃതഃ സ്വാസ്യഃ പ്രാഗ്വംശോ വംശവർധനഃ .. 90..

ഭാരഭൃത് കഥിതോ യോഗീ യോഗീശഃ സർവകാമദഃ .
ആശ്രമഃ ശ്രമണഃ ക്ഷാമഃ സുപർണോ വായുവാഹനഃ .. 91..

ധനുർധരോ ധനുർവേദോ ദണ്ഡോ ദമയിതാ ദമഃ .
അപരാജിതഃ സർവസഹോ നിയന്താഽനിയമോഽയമഃ .. 92..

സത്ത്വവാൻ സാത്ത്വികഃ സത്യഃ സത്യധർമപരായണഃ .
അഭിപ്രായഃ പ്രിയാർഹോഽർഹഃ പ്രിയകൃത് പ്രീതിവർധനഃ .. 93..

വിഹായസഗതിർജ്യോതിഃ സുരുചിർഹുതഭുഗ്വിഭുഃ .
രവിർവിരോചനഃ സൂര്യഃ സവിതാ രവിലോചനഃ .. 94..

അനന്തോ ഹുതഭുഗ്ഭോക്താ സുഖദോ നൈകജോഽഗ്രജഃ .
അനിർവിണ്ണഃ സദാമർഷീ ലോകാധിഷ്ഠാനമദ്ഭുതഃ .. 95..

സനാത്സനാതനതമഃ കപിലഃ കപിരവ്യയഃ .
സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തികൃത്സ്വസ്തി സ്വസ്തിഭുക്സ്വസ്തിദക്ഷിണഃ .. 96..

അരൗദ്രഃ കുണ്ഡലീ ചക്രീ വിക്രമ്യൂർജിതശാസനഃ .
ശബ്ദാതിഗഃ ശബ്ദസഹഃ ശിശിരഃ ശർവരീകരഃ .. 97..

അക്രൂരഃ പേശലോ ദക്ഷോ ദക്ഷിണഃ ക്ഷമിണാം വരഃ .
വിദ്വത്തമോ വീതഭയഃ പുണ്യശ്രവണകീർതനഃ .. 98..

ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹാ പുണ്യോ ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ .
വീരഹാ രക്ഷണഃ സന്തോ ജീവനഃ പര്യവസ്ഥിതഃ .. 99..

അനന്തരൂപോഽനന്തശ്രീർജിതമന്യുർഭയാപഹഃ .
ചതുരശ്രോ ഗഭീരാത്മാ വിദിശോ വ്യാദിശോ ദിശഃ .. 100..

അനാദിർഭൂർഭുവോ ലക്ഷ്മീഃ സുവീരോ രുചിരാംഗദഃ .
ജനനോ ജനജന്മാദിർഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ .. 101..

ആധാരനിലയോഽധാതാ പുഷ്പഹാസഃ പ്രജാഗരഃ .
ഊർധ്വഗഃ സത്പഥാചാരഃ പ്രാണദഃ പ്രണവഃ പണഃ .. 102..

പ്രമാണം പ്രാണനിലയഃ പ്രാണഭൃത്പ്രാണജീവനഃ .
തത്ത്വം തത്ത്വവിദേകാത്മാ ജന്മമൃത്യുജരാതിഗഃ .. 103..

ഭൂർഭുവഃസ്വസ്തരുസ്താരഃ സവിതാ പ്രപിതാമഹഃ .
യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്വാ യജ്ഞാംഗോ യജ്ഞവാഹനഃ .. 104..

യജ്ഞഭൃദ് യജ്ഞകൃദ് യജ്ഞീ യജ്ഞഭുഗ് യജ്ഞസാധനഃ .
യജ്ഞാന്തകൃദ് യജ്ഞഗുഹ്യമന്നമന്നാദ ഏവ ച .. 105..

ആത്മയോനിഃ സ്വയഞ്ജാതോ വൈഖാനഃ സാമഗായനഃ .
ദേവകീനന്ദനഃ സ്രഷ്ടാ ക്ഷിതീശഃ പാപനാശനഃ .. 106..

ശംഖഭൃന്നന്ദകീ ചക്രീ ശാർങ്ഗധന്വാ ഗദാധരഃ .
രഥാംഗപാണിരക്ഷോഭ്യഃ സർവപ്രഹരണായുധഃ .. 107..

സർവപ്രഹരണായുധ ഓം നമ ഇതി .

വനമാലീ ഗദീ ശാർങ്ഗീ ശംഖീ ചക്രീ ച നന്ദകീ .
ശ്രീമാൻ നാരായണോ വിഷ്ണുർവാസുദേവോഽഭിരക്ഷതു .. 108..

ശ്രീവാസുദേവോഽഭിരക്ഷതു ഓം നമ ഇതി .

ഭീഷ്മ ഉവാച -
ഇതീദം കീർതനീയസ്യ കേശവസ്യ മഹാത്മനഃ .
നാമ്നാം സഹസ്രം ദിവ്യാനാമശേഷേണ പ്രകീർതിതം .. 1..

യ ഇദം ശൃണുയാന്നിത്യം യശ്ചാപി പരികീർതയേത് .
നാശുഭം പ്രാപ്നുയാത്കിഞ്ചിത്സോഽമുത്രേഹ ച മാനവഃ .. 2..

വേദാന്തഗോ ബ്രാഹ്മണഃ സ്യാത്ക്ഷത്രിയോ വിജയീ ഭവേത് .
വൈശ്യോ ധനസമൃദ്ധഃ സ്യാച്ഛൂദ്രഃ സുഖമവാപ്നുയാത് .. 3..

ധർമാർഥീ പ്രാപ്നുയാദ്ധർമമർഥാർഥീ ചാർഥമാപ്നുയാത് .
കാമാനവാപ്നുയാത്കാമീ പ്രജാർഥീ പ്രാപ്നുയാത്പ്രജാം .. 4..

ഭക്തിമാൻ യഃ സദോത്ഥായ ശുചിസ്തദ്ഗതമാനസഃ .
സഹസ്രം വാസുദേവസ്യ നാമ്നാമേതത്പ്രകീർതയേത് .. 5..

യശഃ പ്രാപ്നോതി വിപുലം ജ്ഞാതിപ്രാധാന്യമേവ ച .
അചലാം ശ്രിയമാപ്നോതി ശ്രേയഃ പ്രാപ്നോത്യനുത്തമം .. 6..

ന ഭയം ക്വചിദാപ്നോതി വീര്യം തേജശ്ച വിന്ദതി .
ഭവത്യരോഗോ ദ്യുതിമാൻബലരൂപഗുണാന്വിതഃ .. 7..

രോഗാർതോ മുച്യതേ രോഗാദ്ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് .
ഭയാന്മുച്യേത ഭീതസ്തു മുച്യേതാപന്ന ആപദഃ .. 8..

ദുർഗാണ്യതിതരത്യാശു പുരുഷഃ പുരുഷോത്തമം .
സ്തുവന്നാമസഹസ്രേണ നിത്യം ഭക്തിസമന്വിതഃ .. 9..

വാസുദേവാശ്രയോ മർത്യോ വാസുദേവപരായണഃ .
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ യാതി ബ്രഹ്മ സനാതനം .. 10..

ന വാസുദേവഭക്താനാമശുഭം വിദ്യതേ ക്വചിത് .
ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധിഭയം നൈവോപജായതേ .. 11..

ഇമം സ്തവമധീയാനഃ ശ്രദ്ധാഭക്തിസമന്വിതഃ .
യുജ്യേതാത്മസുഖക്ഷാന്തിശ്രീധൃതിസ്മൃതികീർതിഭിഃ .. 12..

ന ക്രോധോ ന ച മാത്സര്യം ന ലോഭോ നാശുഭാ മതിഃ .
ഭവന്തി കൃത പുണ്യാനാം ഭക്താനാം പുരുഷോത്തമേ .. 13..

ദ്യൗഃ സചന്ദ്രാർകനക്ഷത്രാ ഖം ദിശോ ഭൂർമഹോദധിഃ .
വാസുദേവസ്യ വീര്യേണ വിധൃതാനി മഹാത്മനഃ .. 14..

സസുരാസുരഗന്ധർവം സയക്ഷോരഗരാക്ഷസം .
ജഗദ്വശേ വർതതേദം കൃഷ്ണസ്യ സചരാചരം .. 15..

ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിഃ സത്ത്വം തേജോ ബലം ധൃതിഃ .
വാസുദേവാത്മകാന്യാഹുഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏവ ച .. 16..

സർവാഗമാനാമാചാരഃ പ്രഥമം പരികല്പ്യതേ .
ആചാരപ്രഭവോ ധർമോ ധർമസ്യ പ്രഭുരച്യുതഃ .. 17..

ഋഷയഃ പിതരോ ദേവാ മഹാഭൂതാനി ധാതവഃ .
ജംഗമാജംഗമം ചേദം ജഗന്നാരായണോദ്ഭവം .. 18..

യോഗോ ജ്ഞാനം തഥാ സാംഖ്യം വിദ്യാഃ ശില്പാദി കർമ ച .
വേദാഃ ശാസ്ത്രാണി വിജ്ഞാനമേതത്സർവം ജനാർദനാത് .. 19..

ഏകോ വിഷ്ണുർമഹദ്ഭൂതം പൃഥഗ്ഭൂതാന്യനേകശഃ .
ത്രീൻ ലോകാന്വ്യാപ്യ ഭൂതാത്മാ ഭുങ്ക്തേ വിശ്വഭുഗവ്യയഃ .. 20..

ഇമം സ്തവം ഭഗവതോ വിഷ്ണോർവ്യാസേന കീർതിതം .
പഠേദ്യ ഇച്ഛേത് പുരുഷഃ ശ്രേയഃ പ്രാപ്തും സുഖാനി ച .. 21..

വിശ്വേശ്വരമജം ദേവം ജഗതഃ പ്രഭുമവ്യയം .
ഭജന്തി യേ പുഷ്കരാക്ഷം ന തേ യാന്തി പരാഭവം .. 22..

ന തേ യാന്തി പരാഭവ ഓം നമ ഇതി .

അർജുന ഉവാച -
പദ്മപത്രവിശാലാക്ഷ പദ്മനാഭ സുരോത്തമ .
ഭക്താനാമനുരക്താനാം ത്രാതാ ഭവ ജനാർദന .. 23..

ശ്രീഭഗവാനുവാച -
യോ മാം നാമസഹസ്രേണ സ്തോതുമിച്ഛതി പാണ്ഡവ .
സോഹഽമേകേന ശ്ലോകേന സ്തുത ഏവ ന സംശയഃ .. 24..

സ്തുത ഏവ ന സംശയ ഓം നമ ഇതി .

വ്യാസ ഉവാച -
വാസനാദ്വാസുദേവസ്യ വാസിതം ഭുവനത്രയം .
സർവഭൂതനിവാസോഽസി വാസുദേവ നമോഽസ്തു തേ .. 25..

ശ്രീ വാസുദേവ നമോഽസ്തുത ഓം നമ ഇതി .

പാർവത്യുവാച -
കേനോപായേന ലഘുനാ വിഷ്ണോർനാമസഹസ്രകം .
പഠ്യതേ പണ്ഡിതൈർനിത്യം ശ്രോതുമിച്ഛാമ്യഹം പ്രഭോ .. 26..

ഈശ്വര ഉവാച -
ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ .
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ .. 27..

ശ്രീരാമനാമ വരാനന ഓം നമ ഇതി .

ബ്രഹ്മോവാച -
നമോഽസ്ത്വനന്തായ സഹസ്രമൂർതയേ
സഹസ്രപാദാക്ഷിശിരോരുബാഹവേ .
സഹസ്രനാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ
സഹസ്രകോടിയുഗധാരിണേ നമഃ .. 28..

സഹസ്രകോടിയുഗധാരിണേ നമ ഓം നമ ഇതി .

സഞ്ജയ ഉവാച -
യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാർഥോ ധനുർധരഃ .
തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ .. 29..

ശ്രീഭഗവാനുവാച -
അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ .
തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം .. 30..

പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം .
ധർമസംസ്ഥാപനാർഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ .. 31..

ആർതാ വിഷണ്ണാഃ ശിഥിലാശ്ച ഭീതാ ഘോരേഷു ച വ്യാധിഷു വർതമാനാഃ .
സങ്കീർത്യ നാരായണശബ്ദമാത്രം വിമുക്തദുഃഖാഃ സുഖിനോ ഭവന്തി .. 32..

കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് .
കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപയാമി .. 33..

ഇതി ശ്രീവിഷ്ണോർദിവ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂർണം .
ഓം തത് സത് .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |