ഹരി പഞ്ചക സ്തുതി

രവിസോമനേത്രമഘനാശനം വിഭും
മുനിബുദ്ധിഗമ്യ- മഹനീയദേഹിനം.
കമലാധിശായി- രമണീയവക്ഷസം
സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം.
ധൃതശംഖചക്രനലിനം ഗദാധരം
ധവലാശുകീർതിമതിദം മഹൗജസം.
സുരജീവനാഥ- മഖിലാഭയപ്രദം
സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം.
ഗുണഗമ്യമുഗ്രമപരം സ്വയംഭുവം
സമകാമലോഭ- മദദുർഗുണാന്തകം.
കലികാലരക്ഷണ- നിമിത്തികാരണം
സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം.
ഝഷകൂർമസിംഹ- കിരികായധാരിണം
കമലാസുരമ്യ- നയനോത്സവം പ്രഭും.
അതിനീലകേശ- ഗഗനാപ്തവിഗ്രഹം
സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം.
ഭവസിന്ധുമോക്ഷദമജം ത്രിവിക്രമം
ശ്രിതമാനുഷാർതിഹരണം രഘൂത്തമം.
സുരമുഖ്യചിത്തനിലയം സനാതനം
സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |