ഹയഗ്രീവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം ഹയഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം മഹാവിഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം കേശവായ നമഃ.
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ.
ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ.
ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷായ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം വിശ്വംഭരായ നമഃ.
ഓം ഹരയേ നമഃ.
ഓം ആദിത്യായ നമഃ.
ഓം സർവവാഗീശായ നമഃ.
ഓം സർവാധാരായ നമഃ.
ഓം സനാതനായ നമഃ.
ഓം നിരാധാരായ നമഃ.
ഓം നിരാകാരായ നമഃ.
ഓം നിരീശായ നമഃ.
ഓം നിരുപദ്രവായ നമഃ.
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ.
ഓം നിഷ്കലങ്കായ നമഃ.
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ.
ഓം നിരാമയായ നമഃ.
ഓം ചിദാനന്ദമയായ നമഃ.
ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ.
ഓം ശരണ്യായ നമഃ.
ഓം ശുഭദായകായ നമഃ.
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ.
ഓം ലോകത്രയാധീശായ നമഃ.
ഓം ശിവായ നമഃ.
ഓം സരസ്വതീപ്രദായ നമഃ.
ഓം വേദോദ്ധർത്രേ നമഃ.
ഓം വേദനിധയേ നമഃ.
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ.
ഓം പുരാതനായ നമഃ.
ഓം പൂർണായ നമഃ.
ഓം പൂരയിത്രേ നമഃ.
ഓം പുണ്യായ നമഃ.
ഓം പുണ്യകീർതയേ നമഃ.
ഓം പരാത്പരായ നമഃ.
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ.
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ.
ഓം പരേശായ നമഃ.
ഓം പാരഗായ നമഃ.
ഓം പരായ നമഃ.
ഓം സകലോപനിഷദ്വേദ്യായ നമഃ.
ഓം നിഷ്കലായ നമഃ.
ഓം സർവശാസ്ത്രകൃതേ നമഃ.
ഓം അക്ഷമാലാജ്ഞാനമുദ്രായുക്തഹസ്തായ നമഃ.
ഓം വരപ്രദായ നമഃ.
ഓം പുരാണപുരുഷായ നമഃ.
ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം ശരണ്യായ നമഃ.
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ.
ഓം ശാന്തായ നമഃ.
ഓം ദാന്തായ നമഃ.
ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ.
ഓം ജിതാമിത്രായ നമഃ.
ഓം ജഗന്മയായ നമഃ.
ഓം ജരാമൃത്യുഹരായ നമഃ.
ഓം ജീവായ നമഃ.
ഓം ജയദായ നമഃ.
ഓം ജാഡ്യനാശനായ നമഃ.
ഓം ജപപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ജപസ്തുത്യായ നമഃ.
ഓം ജപകൃതേ നമഃ.
ഓം പ്രിയകൃതേ നമഃ.
ഓം വിഭവേ നമഃ.
ഓം വിമലായ നമഃ.
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ.
ഓം വിശ്വഗോപ്ത്രേ നമഃ.
ഓം വിധിസ്തുതായ നമഃ.
ഓം വിധിവിഷ്ണുശിവസ്തുത്യായ നമഃ.
ഓം ശാന്തിദായ നമഃ.
ഓം ശാന്തികാരകായ നമഃ.
ഓം ശ്രേയഃപ്രദായ നമഃ.
ഓം ശ്രുതിമയായ നമഃ.
ഓം ശ്രേയസാം പതയേ നമഃ.
ഓം ഈശ്വരായ നമഃ.
ഓം അച്യുതായ നമഃ.
ഓം അനന്തരൂപായ നമഃ.
ഓം പ്രാണദായ നമഃ.
ഓം പൃഥിവീപതയേ നമഃ.
ഓം അവ്യക്തവ്യക്തരൂപായ നമഃ.
ഓം സർവസാക്ഷിണേ നമഃ.
ഓം തമോഽപഘ്നേ നമഃ.
ഓം അജ്ഞാനനാശകായ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനിനേ നമഃ.
ഓം പൂർണചന്ദ്രസമപ്രഭായ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനദായ നമഃ.
ഓം വാക്പതയേ നമഃ.
ഓം യോഗിനേ നമഃ.
ഓം യോഗീശായ നമഃ.
ഓം സർവകാമദായ നമഃ.
ഓം യോഗാരൂഢായ നമഃ.
ഓം മഹാപുണ്യായ നമഃ.
ഓം പുണ്യകീർതയേ നമഃ.
ഓം അമിത്രഘ്നേ നമഃ.
ഓം വിശ്വസാക്ഷിണേ നമഃ.
ഓം ചിദാകാരായ നമഃ.
ഓം പരമാനന്ദകാരകായ നമഃ.
ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ.
ഓം മഹാമൗനിനേ നമഃ.
ഓം മുനീശായ നമഃ.
ഓം ശ്രേയസാം നിധയേ നമഃ.
ഓം ഹംസായ നമഃ.
ഓം പരമഹംസായ നമഃ.
ഓം വിശ്വഗോപ്ത്രേ നമഃ.
ഓം വിരാജേ നമഃ.
ഓം സ്വരാജേ നമഃ.
ഓം ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശായ നമഃ.
ഓം ജടാമണ്ഡലസംയുതായ നമഃ.
ഓം ആദിമധ്യാന്ത്യരഹിതായ നമഃ.
ഓം സർവവാഗീശ്വരേശ്വരായ നമഃ.
ഓം പ്രണവോദ്ഗീഥരൂപായ നമഃ.
ഓം വേദാഹരണകർമകൃതേ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.8K

Comments

7m5xv
Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |