ഹരിപദാഷ്ടക സ്തോത്രം

ഭുജഗതല്പഗതം ഘനസുന്ദരം
ഗരുഡവാഹനമംബുജലോചനം.
നലിനചക്രഗദാധരമവ്യയം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
അലികുലാസിതകോമലകുന്തലം
വിമലപീതദുകൂലമനോഹരം.
ജലധിജാശ്രിതവാമകലേവരം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
കിമു ജപൈശ്ച തപോഭിരുതാധ്വരൈ-
രപി കിമുത്തമതീർഥനിഷേവണൈഃ.
കിമുത ശാസ്ത്രകദംബവിലോകണൈ-
ര്ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
മനുജദേഹമിമം ഭുവി ദുർലഭം
സമധിഗമ്യ സുരൈരപി വാഞ്ഛിതം.
വിഷയലമ്പടതാമവഹായ വൈ
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
ന വനിതാ ന സുതോ ന സഹോദരോ
ന ഹി പിതാ ജനനീ ന ച ബാന്ധവാഃ.
വ്രജതി സാകമനേന ജനേന വൈ
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
സകലമേവ ചലം സചരാഽചരം
ജഗദിദം സുതരാം ധനയൗവനം.
സമവലോക്യ വിവേകദൃശാ ദ്രുതം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
വിവിധരോഗയുതം ക്ഷണഭംഗുരം
പരവശം നവമാർഗമനാകുലം.
പരിനിരീക്ഷ്യ ശരീരമിദം സ്വകം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
മുനിവരൈരനിശം ഹൃദി ഭാവിതം
ശിവവിരിഞ്ചിമഹേന്ദ്രനുതം സദാ.
മരണജന്മജരാഭയമോചനം
ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം.
ഹരിപദാഷ്ടകമേതദനുത്തമം
പരമഹംസജനേന സമീരിതം.
പഠതി യസ്തു സമാഹിതചേതസാ
വ്രജതി വിഷ്ണുപദം സ നരോ ധ്രുവം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |