ഗണാധ്യക്ഷ സ്തോത്രം

ആദിപൂജ്യം ഗണാധ്യക്ഷമുമാപുത്രം വിനായകം.
മംഗലം പരമം രൂപം ശ്രീഗണേശം നമാമ്യഹം..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |