ഗണാധ്യക്ഷ സ്തോത്രം

ആദിപൂജ്യം ഗണാധ്യക്ഷമുമാപുത്രം വിനായകം.
മംഗലം പരമം രൂപം ശ്രീഗണേശം നമാമ്യഹം..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

കൃഷ്ണ ആശ്രയ സ്തോത്രം

കൃഷ്ണ ആശ്രയ സ്തോത്രം

സർവമാർഗേഷു നഷ്ടേഷു കലൗ ച ഖലധർമിണി. പാഷണ്ഡപ്രചുരേ ലോകേ കൃഷ്ണ ഏവ ഗതിർമമ. മ്ലേച്ഛാക്രാന്തേഷു ദേശേഷു പാപൈകനിലയേഷു ച. സത്പീഡാവ്യഗ്രലോകേഷു കൃഷ്ണ ഏവ ഗതിർമമ. ഗംഗാദിതീർഥവര്യേഷു ദുഷ്ടൈരേവാവൃതേഷ്വിഹ. തിരോഹിതാധിദൈവേഷു കൃഷ്ണ ഏവ ഗതിർമമ. അഹങ്കാരവിമൂഢേഷു സത്സു പാപാനുവർതി

Click here to know more..

ഷണ്മുഖ അഷ്ടക സ്തോത്

ഷണ്മുഖ അഷ്ടക സ്തോത്

ദേവസേനാനിനം ദിവ്യശൂലപാണിം സനാതനം| ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം| കാർതികേയം മയൂരാധിരൂഢം കാരുണ്യവാരിധിം| ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം| മഹാദേവതനൂജാതം പാർവതീപ്രിയവത്സലം| ശ്രീവല്ലീദേവസേനേശം ഷണ്മുഖം പ്രണമാമ്യഹം| ഗുഹം ഗീർവാണനാഥം ച ഗുണാതീതം ഗുണ

Click here to know more..

ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമനോട് സുരക്ഷയും ഐശ്വര്യവും തേടി പ്രാര്‍ഥന

ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമനോട് സുരക്ഷയും ഐശ്വര്യവും തേടി പ്രാര്‍ഥന

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |