ശ്രീരംഗരാജ സ്തോത്രം

പദ്മാധിരാജേ ഗരുഡാധിരാജേ
വിരിഞ്ചരാജേ സുരരാജരാജേ .
ത്രൈലോക്യരാജേഽഖിലരാജരാജേ
ശ്രീരംഗരാജേ രമതാം മനോ മേ ..

നീലാബ്ജവർണേ ഭുജപൂർണകർണേ
കർണാന്തനേത്രേ കമലാകലത്രേ .
ശ്രീമല്ലരംഗേ ജിതമല്ലരംഗേ
ശ്രീരംഗരംഗേ രമതാം മനോ മേ ..

ലക്ഷ്മീനിവാസേ ജഗതാം നിവാസേ
ഹൃത്പദ്മവാസേ രവിബിംബവാസേ .
ക്ഷീരാബ്ധിവാസേ ഫണിഭോഗവാസേ
ശ്രീരംഗവാസേ രമതാം മനോ മേ ..

കുബേരലീലേ ജഗദേകലീലേ
മന്ദാരമാലാങ്കിതചാരുഫാലേ .
ദൈത്യാന്തകാലേഽഖിലലോകമൗലേ
ശ്രീരംഗലീലേ രമതാം മനോ മേ ..

അമോഘനിദ്രേ ജഗദേകനിദ്രേ
വിദേഹനിദ്രേ ച സമുദ്രനിദ്രേ .
ശ്രീയോഗനിദ്രേ സുഖയോഗനിദ്രേ
ശ്രീരംഗനിദ്രേ രമതാം മനോ മേ ..

ആനന്ദരൂപേ നിജബോധരൂപേ
ബ്രഹ്മസ്വരൂപേ ക്ഷിതിമൂർതിരൂപേ .
വിചിത്രരൂപേ രമണീയരൂപേ
ശ്രീരംഗരൂപേ രമതാം മനോ മേ ..

ഭക്താകൃതാർഥേ മുരരാവണാർഥേ
ഭക്തസമർഥേ ജഗദേകകീർതേ .
അനേകമൂർതേ രമണീയമൂർതേ
ശ്രീരംഗമൂർതേ രമതാം മനോ മേ ..

കംസപ്രമാഥേ നരകപ്രമാഥേ
ദുഷ്ടപ്രമാഥേ ജഗതാം നിദാനേ .
അനാഥനാഥേ ജഗദേകനാഥേ
ശ്രീരംഗനാഥേ രമതാം മനോ മേ ..

സുചിത്രശായീ ജഗദേകശായീ
നന്ദാങ്കശായീ കമലാങ്കശായീ .
അംഭോധിശായീ വടപത്രശായീ
ശ്രീരംഗശായീ രമതാം മനോ മേ ..

സകലദുരിതഹാരീ ഭൂമിഭാരാപഹാരീ
ദശമുഖകുലഹാരീ ദൈത്യദർപാപഹാരീ .
സുലലിതകൃതചാരീ പാരിജാതാപഹാരീ
ത്രിഭുവനഭയഹാരീ പ്രീയതാം ശ്രീമുരാരിഃ ..

രംഗസ്തോത്രമിദം പുണ്യം പ്രാതഃകാലേ പഠേന്നരഃ .
കോടിജന്മാർജിതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

94.5K

Comments Malayalam

dqd63
ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |