ശ്രീ ഹരി സ്തോത്രം

ജഗജ്ജാലപാലം ചലത്കണ്ഠമാലം
ശരച്ചന്ദ്രഭാലം മഹാദൈത്യകാലം.
നഭോനീലകായം ദുരാവാരമായം
സുപദ്മാസഹായം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
സദാംഭോധിവാസം ഗലത്പുഷ്പഹാസം
ജഗത്സന്നിവാസം ശതാദിത്യഭാസം.
ഗദാചക്രശസ്ത്രം ലസത്പീതവസ്ത്രം
ഹസച്ചാരുവക്ത്രം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
രമാകണ്ഠഹാരം ശ്രുതിവ്രാതസാരം
ജലാന്തർവിഹാരം ധരാഭാരഹാരം.
ചിദാനന്ദരൂപം മനോജ്ഞസ്വരൂപം
ധൃതാനേകരൂപം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
ജരാജന്മഹീനം പരാനന്ദപീനം
സമാധാനലീനം സദൈവാനവീനം.
ജഗജ്ജന്മഹേതും സുരാനീകകേതും
ത്രിലോകൈകസേതും ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
കൃതാമ്നായഗാനം ഖഗാധീശയാനം
വിമുക്തേർനിദാനം ഹരാരാതിമാനം.
സ്വഭക്താനുകൂലം ജഗദ്വൃക്ഷമൂലം
നിരസ്താർതശൂലം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
സമസ്താമരേശം ദ്വിരേഫാഭകേശം
ജഗദ്ബിംബലേശം ഹൃദാകാശദേശം.
സദാ ദിവ്യദേഹം വിമുക്താഖിലേഹം
സുവൈകുണ്ഠഗേഹം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
സുരാലീബലിഷ്ഠം ത്രിലോകീവരിഷ്ഠം
ഗുരൂണാം ഗരിഷ്ഠം സ്വരൂപൈകനിഷ്ഠം.
സദാ യുദ്ധധീരം മഹാവീരവീരം
മഹാംഭോധിതീരം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
രമാവാമഭാഗം തലാനഗ്രനാഗം
കൃതാധീനയാഗം ഗതാരാഗരാഗം.
മുനീന്ദ്രൈഃ സുഗീതം സുരൈഃ സമ്പരീതം
ഗുണൗഘൈരതീതം ഭജേഽഹം ഭജേഽഹം.
ഇദം യസ്തു നിത്യം സമാധായ ചിത്തം
പഠേദഷ്ടകം കണ്ഠഹാരം മുരാരേ:.
സ വിഷ്ണോർവിശോകം ധ്രുവം യാതി ലോകം
ജരാജന്മശോകം പുനർവിന്ദതേ നോ.

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |