അച്യുതാഷ്ടകം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം.
ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം
ജാനകീനായകം രാമചന്ദ്രം ഭജേ.
അച്യുതം കേശവം സത്യഭാമാധവം
മാധവം ശ്രീധരം രാധികാരാധിതം.
ഇന്ദിരാമന്ദിരം ചേതസാ സുന്ദരം
ദേവകീനന്ദനം നന്ദജം സന്ദധേ.
വിഷ്ണവേ ജിഷ്ണവേ ശംഖിനേ ചക്രിണേ
രുക്മിണീരാഗിണേ ജാനകീജാനയേ.
വല്ലവീവല്ലഭാ-
യാർചിതായാത്മനേ
കംസവിധ്വംസിനേ വംശിനേ തേ നമഃ.
കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹേ രാമ നാരായണ
ശ്രീപതേ വാസുദേവാജിത ശ്രീനിധേ.
അച്യുതാനന്ദ ഹേ മാധവാധോക്ഷജ
ദ്വാരകാനായക ദ്രൗപദീരക്ഷക.
രാക്ഷസക്ഷോഭിതഃ സീതയാ ശോഭിതോ
ദണ്ഡകാരണ്യഭൂ-
പുണ്യതാകാരണം.
ലക്ഷ്മണേനാന്വിതോ വാനരൈഃ സേവിതോ
ഽഗസ്ത്യസമ്പൂജിതോ രാഘവഃ പാതു മാം.
ധേനുകാരിഷ്ടഹാ-
നിഷ്കൃദ്ദ്വേഷിണാം
കേശിഹാ കംസഹൃദ്വംശികാവാദകഃ.
പൂതനാകോപകഃ സൂരജാഖേലനോ
ബാലഗോപാലകഃ പാതു മാം സർവദാ.
വിദ്യുദുദ്യോതവത്പ്രസ്ഫുരദ്വാസസം
പ്രാവൃഡംഭോദ-
വത്പ്രോല്ലസദ്വിഗ്രഹം.
വന്യയാ മാലയാ ശോഭിതോരഃസ്ഥലം
ലോഹിതാംഘ്രിദ്വയം വാരിജാക്ഷം ഭജേ.
കുഞ്ചിതൈഃ കുന്തലൈർഭ്രാജമാനാനനം
രത്നമൗലിം ലസത്കുണ്ഡലം ഗണ്ഡയോഃ.
ഹാരകേയൂരകം കങ്കണപ്രോജ്ജ്വലം
കിങ്കിണീമഞ്ജുലം ശ്യാമലം തം ഭജേ.
അച്യുതസ്യാഷ്ടകം യഃ പഠേദിഷ്ടദം
പ്രേമതഃ പ്രത്യഹം പൂരുഷഃ സസ്പൃഹം.
വൃത്തതഃ സുന്ദരം വേദ്യവിശ്വംഭരം
തസ്യ വശ്യോ ഹരിർജായതേ സത്വരം.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3329293