ശേഷാദ്രി നാഥ സ്തോത്രം

 

Sheshadri Natha Stotram

 

അരിന്ദമഃ പങ്കജനാഭ ഉത്തമോ
ജയപ്രദഃ ശ്രീനിരതോ മഹാമനാഃ.
നാരായണോ മന്ത്രമഹാർണവസ്ഥിതഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
മായാസ്വരൂപോ മണിമുഖ്യഭൂഷിതഃ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതഃ ക്ഷേമകരഃ കൃപാകരഃ.
ശുദ്ധഃ സദാ സത്ത്വഗുണേന പൂരിതഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
പ്രദ്യുമ്നരൂപഃ പ്രഭുരവ്യയേശ്വരഃ
സുവിക്രമഃ ശ്രേഷ്ഠമതിഃ സുരപ്രിയഃ.
ദൈത്യാന്തകോ ദുഷ്ടനൃപപ്രമർദനഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
സുദർശനശ്ചക്രഗദാഭുജഃ പരഃ
പീതാംബരഃ പീനമഹാഭുജാന്തരഃ.
മഹാഹനുർമർത്യനിതാന്തരക്ഷകഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
ബ്രഹ്മാർചിതഃ പുണ്യപദോ വിചക്ഷണഃ
സ്തംഭോദ്ഭവഃ ശ്രീപതിരച്യുതോ ഹരിഃ.
ചന്ദ്രാർകനേത്രോ ഗുണവാന്വിഭൂതിമാൻ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
ജപേജ്ജനഃ പഞ്ചകവർണമുത്തമം
നിത്യം ഹി ഭക്ത്യാ സഹിതസ്യ തസ്യ ഹി.
ശേഷാദ്രിനാഥസ്യ കൃപാനിധേഃ സദാ
കൃപാകടാക്ഷാത് പരമാ ഗതിർഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഗണേശ ചാലീസാ

ഗണേശ ചാലീസാ

ജയ ഗണപതി സദഗുണ സദന കരിവര വദന കൃപാല. വിഘ്ന ഹരണ മംഗല കരണ ജയ ജയ ഗിരിജാലാല. ജയ ജയ ജയ ഗണപതി ഗണരാജൂ. മംഗല ഭരണ കരണ ശുഭ കാജൂ. ജയ ഗജബദന സദന സുഖദാതാ. വിശ്വവിനായക ബുദ്ധി വിധാതാ. വക്രതുണ്ഡ ശുചി ശുണ്ഡ സുഹാവന. തിലക ത്രിപുണ്ഡ്ര ഭാല മന ഭാവന. രാജത മണി മുക്തന ഉര മാലാ. സ്വർ

Click here to know more..

വേദസാര ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തോത്രം

വേദസാര ദക്ഷിണാമൂർതി സ്തോത്രം

വൃതസകലമുനീന്ദ്രം ചാരുഹാസം സുരേശം വരജലനിധിസംസ്ഥം ശാസ്ത്രവാദീഷു രമ്യം. സകലവിബുധവന്ദ്യം വേദവേദാംഗവേദ്യം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ. വിദിതനിഖിലതത്ത്വം ദേവദേവം വിശാലം വിജിതസകലവിശ്വം ചാക്ഷമാലാസുഹസ്തം. പ്രണവപരവിധാനം ജ്ഞാനമുദ്രാം ദധാനം ത്രിഭുവനപുരരാജം ദക്ഷി

Click here to know more..

വഴിപാടുകള്‍, ഫലങ്ങള്‍

വഴിപാടുകള്‍, ഫലങ്ങള്‍

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |