ശേഷാദ്രി നാഥ സ്തോത്രം

 

Sheshadri Natha Stotram

 

അരിന്ദമഃ പങ്കജനാഭ ഉത്തമോ
ജയപ്രദഃ ശ്രീനിരതോ മഹാമനാഃ.
നാരായണോ മന്ത്രമഹാർണവസ്ഥിതഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
മായാസ്വരൂപോ മണിമുഖ്യഭൂഷിതഃ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതഃ ക്ഷേമകരഃ കൃപാകരഃ.
ശുദ്ധഃ സദാ സത്ത്വഗുണേന പൂരിതഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
പ്രദ്യുമ്നരൂപഃ പ്രഭുരവ്യയേശ്വരഃ
സുവിക്രമഃ ശ്രേഷ്ഠമതിഃ സുരപ്രിയഃ.
ദൈത്യാന്തകോ ദുഷ്ടനൃപപ്രമർദനഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
സുദർശനശ്ചക്രഗദാഭുജഃ പരഃ
പീതാംബരഃ പീനമഹാഭുജാന്തരഃ.
മഹാഹനുർമർത്യനിതാന്തരക്ഷകഃ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
ബ്രഹ്മാർചിതഃ പുണ്യപദോ വിചക്ഷണഃ
സ്തംഭോദ്ഭവഃ ശ്രീപതിരച്യുതോ ഹരിഃ.
ചന്ദ്രാർകനേത്രോ ഗുണവാന്വിഭൂതിമാൻ
ശേഷാദ്രിനാഥഃ കുരുതാം കൃപാം മയി.
ജപേജ്ജനഃ പഞ്ചകവർണമുത്തമം
നിത്യം ഹി ഭക്ത്യാ സഹിതസ്യ തസ്യ ഹി.
ശേഷാദ്രിനാഥസ്യ കൃപാനിധേഃ സദാ
കൃപാകടാക്ഷാത് പരമാ ഗതിർഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.0K

Comments Malayalam

2nndf
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |