ജഗന്നാഥ അഷ്ടക സ്തോത്രം

Jagannatha Ashtakam

 

കദാചിത് കാലിന്ദീതടവിപിനസംഗീതകവരോ
മുദാ ഗോപീനാരീവദന- കമലാസ്വാദമധുപഃ.
രമാശംഭുബ്രഹ്മാമരപതി- ഗണേശാർചിതപദോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.
ഭുജേ സവ്യേ വേണും ശിരസി ശിഖിപിഞ്ഛം കടിതടേ
ദുകൂലം നേത്രാന്തേ സഹചരകടാക്ഷം ച വിദധത്.
സദാ ശ്രീമദ്ബൃന്ദാവനവസതി- ലീലാ
മഹാംഭോധേസ്തീരേ കനകരുചിരേ നീലശിഖരേ
വസൻപ്രാസാദാന്തഃ സഹജബലഭദ്രേണ ബലിനാ.
സുഭദ്രാമധ്യസ്ഥഃ സകലസുരസേവാവസരദോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.
കൃപാപാരാവാരഃ സജലജലദശ്രേണിരുചിരോ
രമാവാണീസോമ- സ്ഫുരദമലപദ്മോദ്ഭവമുഖൈഃ.
സുരേന്ദ്രൈരാരാധ്യഃ ശ്രുതിഗണശിഖാഗീതചരിതോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.
രഥാരൂഢോ ഗച്ഛൻപഥി മിലിതഭൂദേവപടലൈഃ
സ്തുതിപ്രാദുർഭാവം പ്രതിപദമുപാകർണ്യ സദയഃ.
ദയാസിന്ധുർബന്ധുഃ സകലജഗതാം സിന്ധുസുതയാ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.
പരബ്രഹ്മാപീഡഃ കുവലയദലോത്ഫുല്ലനയനോ
നിവാസീ നീലാദ്രൗ നിഹിതചരണോഽനന്തശിരസി.
രസാനന്ദോ രാധാസരസവപുരാലിംഗനസുഖോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.
ന വൈ പ്രാർഥ്യം രാജ്യം ന ച കനകതാ ഭോഗവിഭവേ
ന യാചേഽഹം രമ്യാം നിഖിലജനകാമ്യാം വരവധൂം.
സദാ കാലേ കാലേ പ്രഥമപതിനാ ഗീതചരിതോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.
ഹര ത്വം സംസാരം ദ്രുതതരമസാരം സുരപതേ
ഹര ത്വം പാപാനാം വിതതിമപരാം യാദവപതേ.
അഹോ ദീനാനാഥം നിഹിതമചലം പാതുമനിശം
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

49.8K

Comments

f6G5b

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |