വേങ്കടേശ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

അസ്യ ശ്രീവേങ്കടേശദ്വാദശനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ. ബ്രഹ്മാ-ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ്-ഛന്ദഃ ശ്രീവേങ്കടേശ്വരോ ദേവതാ. ഇഷ്ടാർഥേ വിനിയോഗഃ.
നാരായണോ ജഗന്നാഥോ വാരിജാസനവന്ദിതഃ.
സ്വാമിപുഷ്കരിണീവാസീ ശൻങ്ഖചക്രഗദാധരഃ.
പീതാംബരധരോ ദേവോ ഗരുഡാസനശോഭിതഃ.
കന്ദർപകോടിലാവണ്യഃ കമലായതലോചനഃ.
ഇന്ദിരാപതിഗോവിന്ദഃ ചന്ദ്രസൂര്യപ്രഭാകരഃ.
വിശ്വാത്മാ വിശ്വലോകേശോ ജയശ്രീവേങ്കടേശ്വരഃ.
ഏതദ്ദ്വാദശനാമാനി ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ.
ദാരിദ്ര്യദുഃഖനിർമുക്തോ ധനധാന്യസമൃദ്ധിമാൻ.
ജനവശ്യം രാജവശ്യ സർവകാമാർഥസിദ്ധിദം.
ദിവ്യതേജഃ സമാപ്നോതി ദീർഘമായുശ്ച വിന്ദതി.
ഗ്രഹരോഗാദിനാശം ച കാമിതാർഥഫലപ്രദം.
ഇഹ ജന്മനി സൗഖ്യം ച വിഷ്ണുസായുജ്യമാപ്നുയാത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |