വിഷ്ണു മംഗല സ്തവം

സുമംഗലം മംഗലമീശ്വരായ തേ
സുമംഗലം മംഗലമച്യുതായ തേ.
സുമംഗലം മംഗലമന്തരാത്മനേ
സുമംഗലം മംഗലമബ്ജനാഭ തേ.
സുമംഗലം ശ്രീനിലയോരുവക്ഷസേ
സുമംഗലം പദ്മഭവാദിസേവിതേ.
സുമംഗലം പദ്മജഗന്നിവാസിനേ
സുമംഗലം ചാശ്രിതമുക്തിദായിനേ.
ചാണൂരദർപഘ്നസുബാഹുദണ്ഡയോഃ
സുമംഗലം മംഗലമാദിപൂരുഷ.
ബാലാർകകോടിപ്രതിമായ തേ വിഭോ
ചക്രായ ദൈത്യേന്ദ്രവിനാശഹേതവേ.
ശംഖായ കോടീന്ദുസമാനതേജസേ
ശാർങ്ഗായ രത്നോജ്ജ്വലദിവ്യരൂപിണേ.
ഖഡ്ഗായ വിദ്യാമയവിഗ്രഹായ തേ
സുമംഗലം മംഗലമസ്തു തേ വിഭോ.
തദാവയോസ്തത്ത്വവിശിഷ്ടശേഷിണേ
ശേഷിത്വസംബന്ധനിബോധനായ തേ.
യന്മംഗലാനാം ച സുമംഗലായ തേ
പുനഃ പുനർമംഗലമസ്തു സന്തതം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |