പരശുരാമ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശസന്നുതപാവനാംഘ്രിസരോരുഹംബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശസന്നുതപാവനാംഘ്രിസരോരുഹംനീലനീരജലോചനം ഹരിമാശ്രിതാമരഭൂരുഹം.കേശവം ജഗദീശ്വരം ത്രിഗുണാത്മകം പരപൂരുഷംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.അക്ഷയം കലുഷാപഹം നിരുപദ്രവം കരുണാനിധിംവേദരൂപമനാമയം വിഭുമച്യുതം പരമേശ്വരം.ഹർഷദം ജമദഗ്നിപുത്രകമാര്യജുഷ്ടപദാംബുജംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.രൈണുകേയമഹീനസത്വകമവ്യയം സുജനാർചിതംവിക്രമാഢ്യമിനാബ്ജനേത്രകമബ്ജശാർങ്ഗഗദാധരം.ഛത്രിതാഹിമശേഷവിദ്യഗമഷ്ടമൂർതിമനാശ്രയംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.ബാഹുജാന്വയവാരണാങ്കുശമർവകണ്ഠമനുത്തമംസർവഭൂതദയാപരം ശിവമബ്ധിശായിനമൗർവജം.ഭക്തശത്രുജനാർദനം നിരയാർദനം കുജനാർദനംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.ജംഭയജ്ഞവിനാശകഞ്ച ത്രിവിക്രമം ദനുജാന്തകംനിർവികാരമഗോചരം നരസിംഹരൂപമനർദഹം.വേദഭദ്രപദാനുസാരിണമിന്ദിരാധിപമിഷ്ടദംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.നിർജരം ഗരുഡധ്വജം ധരണീശ്വരം പരമോദദംസർവദേവമഹർഷിഭൂസുരഗീതരൂപമരൂപകം.ഭൂമതാപസവേഷധാരിണമദ്രിശഞ്ച മഹാമഹംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.സർവതോമുഖമക്ഷികർഷകമാര്യദുഃഖഹരങ്കലൗ.വേങ്കടേശ്വരരൂപകം നിജഭക്തപാലനദീക്ഷിതംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.ദിവ്യവിഗ്രഹധാരിണം നിഖിലാധിപം പരമം മഹാ-വൈരിസൂദനപണ്ഡിതം ഗിരിജാതപൂജിതരൂപകം.ബാഹുലേയകുഗർവഹാരകമാശ്രിതാവലിതാരകംപർശുരാമമുപാസ്മഹേ മമ കിങ്കരിഷ്യതി യോഽപി വൈ.പർശുരാമാഷ്ടകമിദം ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ.പർശുരാമകൃപാസാരം സത്യം പ്രാപ്നോതി സത്വരം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |