വേങ്കടേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം വേങ്കടേശായ നമഃ.
ഓം ശേഷാദ്രിനിലയായ നമഃ.
ഓം വൃഷദൃഗ്ഗോചരായ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം സദഞ്ചനഗിരീശായ നമഃ.
ഓം വൃഷാദ്രിപതയേ നമഃ.
ഓം മേരുപുത്രഗിരീശായ നമഃ.
ഓം സരഃസ്വാമിതടീജുഷേ നമഃ.
ഓം കുമാരാകല്പസേവ്യായ നമഃ.
ഓം വജ്രദൃഗ്വിഷയായ നമഃ.
ഓം സുവർചലാസുതന്യസ്തസേനാപത്യഭത്യാ നമഃ.
ഓം രാമായ നമഃ.
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ.
ഓം വായുസ്തുതായ നമഃ.
ഓം ത്യക്തവൈകുണ്ഠലോകായ നമഃ.
ഓം ഗിരികുഞ്ജവിഹാരിണേ നമഃ.
ഓം ഹരിചന്ദനഗോത്രേന്ദ്രസ്വാമിനേ നമഃ.
ഓം ശംഖരാജന്യനേത്രാബ്ജവിഷയായ നമഃ.
ഓം വസൂപരിചരത്രാത്രേ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ.
ഓം അധികന്യാപരിഷ്വക്തവക്ഷസേ നമഃ.
ഓം വേങ്കടായ നമഃ.
ഓം സനകാദിമഹായോഗിപൂജിതായ നമഃ.
ഓം ദേവജിത്പ്രമുഖാനന്തദൈത്യസംഘപ്രാണാശിനേ നമഃ.
ഓം ശ്വേതദ്വീപവസന്മുക്തപൂജിതാംഘ്രിയുഗായ നമഃ.
ഓം ശേഷപർവതരൂപത്വപ്രകാശനപരായ നമഃ.
ഓം സാനുസ്ഥാപിതതാർക്ഷ്യായ നമഃ.
ഓം താർക്ഷാചലനിവാസിനേ നമഃ.
ഓം മായാഗൂഢവിമാനായ നമഃ.
ഓം ഗരുഡസ്കന്ധവാസിനേ നമഃ.
ഓം അനന്തശിരസേ നമഃ.
ഓം അനന്താക്ഷായ നമഃ.
ഓം അനന്തചരണായ നമഃ.
ഓം ശ്രീശൈലനിലയായ നമഃ.
ഓം ദാമോദരായ നമഃ.
ഓം നീലമേഘനിഭായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മാദിദേവദുർദർശവിശ്വരൂപായ നമഃ.
ഓം വൈകുണ്ഠാഗതസദ്ധേമവിമാനാന്തർഗതായ നമഃ.
ഓം അഗസ്ത്യാഭ്യർഥിതാശേഷജനദൃഗ്ഗോചരായ നമഃ.
ഓം വാസുദേവായ നമഃ.
ഓം ഹരയേ നമഃ.
ഓം തീർഥപഞ്ചകവാസിനേ നമഃ.
ഓം വാമദേവപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ജനകേഷ്ടപ്രദായ നമഃ.
ഓം മാർകണ്ഡേയമഹാതീർഥജാതുപുണ്യപ്രദായ നമഃ.
ഓം വാക്പതിബ്രഹ്മദാത്രേ നമഃ.
ഓം ചന്ദ്രലാവണ്യദായിനേ നമഃ.
ഓം നാരായണനഗേശായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മക്ലൃപ്തോത്സവായ നമഃ.
ഓം ശംഖചക്രവരാനമ്രലസത്കരതലായ നമഃ.
ഓം ദ്രവന്മൃഗമദാസക്തവിഗ്രഹായ നമഃ.
ഓം കേശവായ നമഃ.
ഓം നിത്യയൗവനമൂർതയേ നമഃ.
ഓം അർഥിതാർഥപ്രദാത്രേ നമഃ.
ഓം വിശ്വതീർഥാഘഹാരിണേ നമഃ.
ഓം തീർഥസ്വാമിസരസ്നാതജനാഭീഷ്ടപ്രദായിനേ നമഃ.
ഓം കുമാരധാരികാവാസസ്കന്ദാഭീഷ്ടപ്രദായ നമഃ.
ഓം ജാനുദഘ്നസമുദ്ഭൂതപോത്രിണേ നമഃ.
ഓം കൂർമമൂർതയേ നമഃ.
ഓം കിന്നരദ്വന്ദ്വശാപാന്തപ്രദാത്രേ നമഃ.
ഓം വിഭവേ നമഃ.
ഓം വൈഖാനസമുനിശ്രേഷ്ഠപൂജിതായ നമഃ.
ഓം സിംഹാചലനിവാസായ നമഃ.
ഓം ശ്രീമന്നാരായണായ നമഃ.
ഓം സദ്ഭക്തനീലകണ്ഠാർച്യനൃസിംഹായ നമഃ.
ഓം കുമുദാക്ഷഗണശ്രേഷ്ഠസേനാപത്യപ്രദായ നമഃ.
ഓം ദുർമേധഃപ്രാണഹർത്രേ നമഃ.
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ.
ഓം ക്ഷത്രിയാന്തകരാമായ നമഃ.
ഓം മത്സ്യരൂപായ നമഃ.
ഓം പാണ്ഡവാരിപ്രഹർത്രേ നമഃ.
ഓം ശ്രീകരായ നമഃ.
ഓം ഉപത്യകാപ്രദേശസ്ഥശങ്കരധ്യാനമൂർതയേ നമഃ.
ഓം രുക്മാബ്ജസരസീകൂലലക്ഷ്മീകൃതതപസ്വിനേ നമഃ.
ഓം ലസല്ലക്ഷ്മീകരാംഭോജദത്തകൽഹാരസ്രജേ നമഃ.
ഓം ശാലഗ്രാമനിവാസായ നമഃ.
ഓം ശുക്രദൃഗ്ഗോചരായ നമഃ.
ഓം നാരായണാർഥിതാശേഷജദൃഗ്വിഷയായ നമഃ.
ഓം മൃഗയാരസികായ നമഃ.
ഓം വൃഷഭാസുരഹാരിണേ നമഃ.
ഓം അഞ്ജനാഗോത്രപതയേ നമഃ.
ഓം വൃഷഭാചലവാസിനേ നമഃ.
ഓം അഞ്ജനാസുതദാത്രേ നമഃ.
ഓം മാധവീയാഘഹാരകായ നമഃ.
ഓം പ്രിയംഗുപ്രിയഭക്ഷായ നമഃ.
ഓം ശ്വേതകോലവരായ നമഃ.
ഓം നീലധേനുപയോധാകാസേകദേഹോദ്ഭവായ നമഃ.
ഓം ശങ്കരപ്രിയമിത്രായ നമഃ.
ഓം ചോലപുത്രപ്രിയായ നമഃ.
ഓം സുധർമിണേ നമഃ.
ഓം സുചൈതന്യപ്രദാത്രേ നമഃ.
ഓം മധുഘാതിനേ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണാഖ്യവിപ്രവേദാന്തദേശികത്വപ്രദായ നമഃ.
ഓം വരാഹാചലനാഥായ നമഃ.
ഓം ബലഭദ്രായ നമഃ.
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ.
ഓം മഹതേ നമഃ.
ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ.
ഓം അച്യുതായ നമഃ.
ഓം നീലാദ്രിനിലയായ നമഃ.
ഓം ക്ഷീരാബ്ധിനാഥായ നമഃ.
ഓം വൈകുണ്ഠാചലവാസിനേ നമഃ.
ഓം മുകുന്ദായ നമഃ.
ഓം അനന്തായ നമഃ.
ഓം വിരിഞ്ച്യഭ്യർഥിതാനീതസൗമ്യരൂപായ നമഃ.
ഓം സുവർണമുഖരീസ്നാതമനുജാഭീഷ്ടദായിനേ നമഃ.
ഓം ഹലായുധജഗത്തീർഥസമസ്തഫലദായിനേ നമഃ.
ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ.
ഓം ശ്രീനിവസായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |