കൽകി സ്തോത്രം

ജയ ഹരേഽമരാധീശസേവിതം തവ പദാംബുജം ഭൂരിഭൂഷണം.
കുരു മമാഗ്രതഃ സാധുസത്കൃതം ത്യജ മഹാമതേ മോഹമാത്മനഃ.
തവ വപുർജഗദ്രൂപസമ്പദാ വിരചിതം സതാം മാനസേ സ്ഥിതം.
രതിപതേർമനോ മോഹദായകം കുരു വിചേഷ്ടിതം കാമലമ്പടം.
തവ യശോജഗച്ഛോകനാശകം മൃദുകഥാമൃതം പ്രീതിദായകം.
സ്മിതസുധോക്ഷിതം ചന്ദ്രവന്മുഖം തവ കരോത്യലം ലോകമംഗലം.
മമ പതിസ്ത്വയം സർവദുർജയോ യദി തവാപ്രിയം കർമണാഽഽചരേത്.
ജഹി തദാത്മനഃ ശത്രുമുദ്യതം കുരു കൃപാം ന ചേദീദൃഗീശ്വരഃ.
മഹദഹംയുതം പഞ്ചമാത്രയാ പ്രകൃതിജായയാ നിർമിതം വപുഃ.
തവ നിരീക്ഷണാല്ലീലയാ ജഗത്സ്ഥിതിലയോദയം ബ്രഹ്മകല്പിതം.
ഭൂവിയന്മരുദ്വാരിതേജസാം രാശിഭിഃ ശരീരേന്ദ്രിയാശ്രിതൈഃ.
ത്രിഗുണയാ സ്വയാ മായയാ വിഭോ കുരു കൃപാം ഭവത്സേവനാർഥിനാം.
തവ ഗുണാലയം നാമ പാവനം കലിമലാപഹം കീർതയന്തി യേ.
ഭവഭയക്ഷയം താപതാപിതാ മുഹുരഹോ ജനാഃ സംസരന്തി നോ.
തവ ജനുഃ സതാം മാനവർധനം ജിനകുലക്ഷയം ദേവപാലകം.
കൃതയുഗാർപകം ധർമപൂരകം കലികുലാന്തകം ശം തനോതു മേ.
മമ ഗൃഹം സദാ പുത്രനപ്തൃകം ഗജരഥൈർധ്വജൈ- ശ്ചാമരൈർധനൈഃ.
മണിവരാസനം സത്കൃതിം വിനാ തവ പദാബ്ജയോഃ ശോഭയന്തി കിം.
തവ ജഗദ്വപുഃ സുന്ദരസ്മിതം മുഖമനിന്ദിതം സുന്ദരത്വിഷം.
യദി ന മേ പ്രിയം വൽഗുചേഷ്ടിതം പരികരോത്യഹോ മൃത്യുരസ്ത്വിഹ.
ഹയവര ഭയഹര കരഹരശരണ- ഖരതരവരശര ദശബലദമന.
ജയ ഹതപരഭര- ഭവവരനാശന ശശധര ശതസമര- സഭരമദന.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |