നാരായണ കവചം

അഥ ശ്രീനാരായണകവചം. രാജോവാച. യയാ ഗുപ്തഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സവാഹാൻ രിപുസൈനികാൻ. ക്രീഡന്നിവ വിനിർജിത്യ ത്രിലോക്യാ ബുഭുജേ ശ്രിയം. ഭഗവംസ്തന്മമാഖ്യാഹി വർമ നാരായണാത്മകം. യഥാഽഽതതായിനഃ ശത്രൂൻ യേന ഗുപ്തോഽജയന്മൃധേ. ശ്രീശുക ഉവാച. വൃതഃ പുരോഹിതസ്ത്വാഷ്ട്രോ മഹേന്ദ്രായാനുപൃച്ഛതേ. നാരായണാഖ്യം വർമാഹ തദിഹൈകമനാഃ ശൃണു. വിശ്വരൂപ ഉവാച. ധൗതാംഘ്രിപാണിരാചമ്യ സപവിത്ര ഉദങ്മുഖഃ. കൃതസ്വാംഗകരന്യാസോ മന്ത്രാഭ്യാം വാഗ്യതഃ ശുചിഃ. നാരായണമയം വർമ സന്നഹ്യേദ്ഭയ ആഗതേ. പാദയോർജാനുനോരൂർവോരുദരേ ഹൃദ്യഥോരസി. മുഖേ ശിരസ്യാനുപൂർവ്യാദോങ്കാരാദീനി വിന്യസേത്. ഓം നമോ നാരായണായേതി വിപര്യയമഥാപി വാ. കരന്യാസം തതഃ കുര്യാദ്ദ്വാദശാക്ഷരവിദ്യയാ. പ്രണവാദിയകാരാന്തമംഗുല്യംഗുഷ്ഠപർവസു. ന്യസേദ്ധൃദയ ഓങ്കാരം വികാരമനു മൂർധനി. ഷകാരം തു ഭ്രുവോർമധ്യേ ണകാരം ശിഖയാ ദിശേത്. വേകാരം നേത്രയോര്യുഞ്ജ്യാന്നകാരം സർവസന്ധിഷു. മകാരമസ്ത്രമുദ്ദിശ്യ മന്ത്രമൂർതിർഭവേദ്ബുധഃ. സവിസർഗം ഫഡന്തം തത് സർവദിക്ഷു വിനിർദിശേത്. ഓം വിഷ്ണവേ നമ ഇതി. ആത്മാനം പരമം ധ്യായേദ്ധ്യേയം ഷട്ശക്തിഭിര്യുതം. വിദ്യാതേജസ്തപോമൂർതിമിമം മന്ത്രമുദാഹരേത്. ഓം ഹരിർവിദധ്യാന്മമ സർവരക്ഷാം ന്യസ്താംഘ്രിപദ്മഃ പതഗേന്ദ്രപൃഷ്ഠേ. ദരാരിചർമാസിഗദേഷുചാപ- പാശാന്ദധാനോഽഷ്ടഗുണോഽഷ്ടബാഹുഃ. ജലേഷു മാം രക്ഷതു മത്സ്യമൂർതി- ര്യാദോഗണേഭ്യോ വരുണസ്യ പാശാത്. സ്ഥലേഷു മായാവടുവാമനോഽവ്യാത് ത്രിവിക്രമഃ ഖേഽവതു വിശ്വരൂപഃ. ദുർഗേഷ്വടവ്യാജിമുഖാദിഷു പ്രഭുഃ പായാന്നൃസിംഹോഽസുരയൂഥപാരിഃ. വിമുഞ്ചതോ യസ്യ മഹാട്ടഹാസം ദിശോ വിനേദുർന്യപതംശ്ച ഗർഭാഃ. രക്ഷത്വസൗ മാധ്വനി യജ്ഞകല്പഃ സ്വദംഷ്ട്രയോന്നീതധരോ വരാഹഃ. രാമോഽദ്രികൂടേഷ്വഥ വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോഽവ്യാദ്ഭരതാഗ്രജോഽസ്മാൻ. മാമുഗ്രധർമാദഖിലാത്പ്രമാദാന്നാരായണഃ പാതു നരശ്ച ഹാസാത്. ദത്തസ്ത്വയോഗാദഥ യോഗനാഥഃ പായാദ്ഗുണേശഃ കപിലഃ കർമബന്ധാത്. സനത്കുമാരോഽവതു കാമദേവാദ്ധയശീർഷാ മാം പഥി ദേവഹേലനാത്. ദേവർഷിവര്യഃ പുരുഷാർചനാന്തരാത് കൂർമോ ഹരിർമാം നിരയാദശേഷാത്. ധന്വന്തരിർഭഗവാൻപാത്വപഥ്യാദ്ദ്വന്ദ്വാദ്ഭയാദൃഷഭോ നിർജിതാത്മാ. യജ്ഞശ്ച ലോകാദവതാഞ്ജ്ജനാന്താദ്ബലോ ഗണാത്ക്രോധവശാദഹീന്ദ്രഃ. ദ്വൈപായനോ ഭഗവാനപ്രബോധാ- ദ്ബുദ്ധസ്തു പാഖണ്ഡഗണപ്രമാദാത്. കൽകിഃ കലേഃ കാലമലാത്പ്രപാതു ധർമാവനായോരുകൃതാവതാരഃ. മാം കേശവോ ഗദയാ പ്രാതരവ്യാദ്ഗോവിന്ദ ആസംഗവമാത്തവേണുഃ. നാരായണഃ പ്രാഹ്ണ ഉദാത്തശക്തി- ര്മധ്യന്ദിനേ വിഷ്ണുരരീന്ദ്രപാണിഃ. ദേവോഽപരാഹ്നേ മധുഹോഗ്രധന്വാ സായം ത്രിധാമാവതു മാധവോ മാം. ദോഷേ ഹൃഷീകേശ ഉതാർധരാത്രേ നിശീഥ ഏകോഽവതു പദ്മനാഭഃ. ശ്രീവത്സധാമാപരരാത്ര ഈശഃ പ്രത്യൂഷ ഈശോഽസിധരോ ജനാർദനഃ. ദാമോദരോഽവ്യാദനുസന്ധ്യം പ്രഭാതേ വിശ്വേശ്വരോ ഭഗവാൻ കാലമൂർതിഃ. ചക്രം യുഗാന്താനലതിഗ്മനേമി ഭ്രമത്സമന്താദ്ഭഗവത്പ്രയുക്തം. ദന്ദഗ്ധി ദന്ദഗ്ധ്യരിസൈന്യമാശു കക്ഷം യഥാ വാതസഖോ ഹുതാശഃ. ഗദേഽശനിസ്പർശനവിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഢി നിഷ്പിണ്ഢ്യജിതപ്രിയാസി. കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോഭൂതഗ്രഹാംശ്ചൂർണയ ചൂർണയാരീൻ. ത്വം യാതുധാനപ്രമഥപ്രേതമാതൃ- പിശാചവിപ്രഗ്രഹഘോരദൃഷ്ടീൻ  ദരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോഽരേർഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ത്വം തിഗ്മധാരാസിവരാരിസൈന്യമീശപ്രയുക്തോ മമ ഛിന്ധി ഛിന്ധി. ചക്ഷൂംഷി ചർമഞ്ഛതചന്ദ്ര ഛാദയ ദ്വിഷാമഘോനാം ഹര പാപചക്ഷുഷാം. യന്നോ ഭയം ഗ്രഹേഭ്യോഽഭൂത്കേതുഭ്യോ നൃഭ്യ ഏവ ച. സരീസൃപേഭ്യോ ദംഷ്ട്രിഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോംഽഹോഭ്യ ഏവ ച. സർവാണ്യേതാനി ഭഗവന്നാമരൂപാസ്ത്രകീർതനാത്. പ്രയാന്തു സങ്ക്ഷയം സദ്യോ യേ നഃ ശ്രേയഃപ്രതീപകാഃ.  ഗരുഡോ ഭഗവാൻ സ്തോത്രസ്തോഭശ്ഛന്ദോമയഃ പ്രഭുഃ. രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛ്രേഭ്യോ വിഷ്വക്സേനഃ സ്വനാമഭിഃ. സർവാപദ്ഭ്യോ ഹരേർനാമരൂപയാനായുധാനി നഃ. ബുദ്ധീന്ദ്രിയമനഃപ്രാണാൻപാന്തു പാർഷദഭൂഷണാഃ. യഥാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദസച്ച യത്. സത്യേനാനേന നഃ സർവേ യാന്തു നാശമുപദ്രവാഃ. യഥൈകാത്മ്യാനുഭാവാനാം വികല്പരഹിതഃ സ്വയം. ഭൂഷണായുധലിംഗാഖ്യാ ധത്തേ ശക്തീഃ സ്വമായയാ. തേനൈവ സത്യമാനേന സർവജ്ഞോ ഭഗവാൻ ഹരിഃ. പാതു സർവൈഃ സ്വരൂപൈർനഃ സദാ സർവത്ര സർവഗഃ. വിദിക്ഷു ദിക്ഷൂർധ്വമധഃ സമന്താദന്തർബഹിർഭഗവാന്നാരസിംഹഃ. പ്രഹാപയഁലോകഭയം സ്വനേന സ്വതേജസാ ഗ്രസ്തസമസ്തതേജാഃ. മഘവന്നിദമാഖ്യാതം വർമ നാരായണാത്മകം. വിജേഷ്യസ്യഞ്ജസാ യേന ദംശിതോഽസുരയൂഥപാൻ. ഏതദ്ധാരയമാണസ്തു യം യം പശ്യതി ചക്ഷുഷാ. പദാ വാ സംസ്പൃശേത്സദ്യഃ സാധ്വസാത്സ വിമുച്യതേ. ന കുതശ്ചിദ്ഭയം തസ്യ വിദ്യാം ധാരയതോ ഭവേത്. രാജദസ്യുഗ്രഹാദിഭ്യോ വ്യാഘ്രാദിഭ്യശ്ച കർഹിചിത്. ഇമാം വിദ്യാം പുരാ കശ്ചിത്കൗശികോ ധാരയൻ ദ്വിജഃ. യോഗധാരണയാ സ്വാംഗം ജഹൗ സ മരുധന്വനി. തസ്യോപരി വിമാനേന ഗന്ധർവപതിരേകദാ. യയൗ ചിത്രരഥഃ സ്ത്രീഭിർവൃതോ യത്ര ദ്വിജക്ഷയഃ. ഗഗനാന്ന്യപതത്സദ്യഃ സവിമാനോ ഹ്യവാക്ശിരാഃ. സ വാലഖില്യവചനാദസ്ഥീന്യാദായ വിസ്മിതഃ. പ്രാസ്യ പ്രാചീസരസ്വത്യാം സ്നാത്വാ ധാമ സ്വമന്വഗാത്. ശ്രീശുക ഉവാച. യ ഇദം ശൃണുയാത്കാലേ യോ ധാരയതി ചാദൃതഃ. തം നമസ്യന്തി ഭൂതാനി മുച്യതേ സർവതോ ഭയാത്. ഏതാം വിദ്യാമധിഗതോ വിശ്വരൂപാച്ഛതക്രതുഃ. ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീം ബുഭുജേ വിനിർജിത്യ മൃധേഽസുരാൻ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |