വെങ്കടാചലപതി സ്തുതി

ശേഷാദ്രിനിലയം ശേഷശായിനം വിശ്വഭാവനം|
ഭാർഗവീചിത്തനിലയം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
അംഭോജനാഭമംഭോധിശായിനം പദ്മലോചനം|
സ്തംഭിതാംഭോനിധിം ശാന്തം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
അംഭോധിനന്ദിനീ- ജാനിമംബികാസോദരം പരം|
ആനീതാമ്നായമവ്യക്തം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
സോമാർകനേത്രം സദ്രൂപം സത്യഭാഷിണമാദിജം|
സദസജ്ജ്ഞാനവേത്താരം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
സത്ത്വാദിഗുണഗംഭീരം വിശ്വരാജം വിദാം വരം|
പുണ്യഗന്ധം ത്രിലോകേശം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
വിശ്വാമിത്രപ്രിയം ദേവം വിശ്വരൂപപ്രദർശകം|
ജയോർജിതം ജഗദ്ബീജം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ഋഗ്യജുഃസാമവേദജ്ഞം രവികോടിസമോജ്ജ്വലം|
രത്നഗ്രൈവേയഭൂഷാഢ്യം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ദിഗ്വസ്ത്രം ദിഗ്ഗജാധീശം ധർമസംസ്ഥാപകം ധ്രുവം|
അനന്തമച്യുതം ഭദ്രം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ശ്രീനിവാസം സുരാരാതിദ്വേഷിണം ലോകപോഷകം|
ഭക്താർതിനാശകം ശ്രീശം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ബ്രഹ്മാണ്ഡഗർഭം ബ്രഹ്മേന്ദ്രശിവവന്ദ്യം സനാതനം|
പരേശം പരമാത്മാനം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

സന്താന പരമേശ്വര സ്തോത്രം

സന്താന പരമേശ്വര സ്തോത്രം

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം. ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം. ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര. അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ. രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര. പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്യ തനയം ദിശ. ചന്ദ്രശേഖര സർവജ്ഞ കാലകൂടവിഷാശന. മമ സ

Click here to know more..

അഷ്ട മഹിഷീ കൃഷ്ണ സ്തോത്രം

അഷ്ട മഹിഷീ കൃഷ്ണ സ്തോത്രം

ഹൃദ്ഗുഹാശ്രിതപക്ഷീന്ദ്ര- വൽഗുവാക്യൈഃ കൃതസ്തുതേ. തദ്ഗരുത്കന്ധരാരൂഢ രുക്മിണീശ നമോഽസ്തു തേ. അത്യുന്നതാഖിലൈഃ സ്തുത്യ ശ്രുത്യന്താത്യന്തകീർതിത. സത്യയോജിതസത്യാത്മൻ സത്യഭാമാപതേ നമഃ. ജാംബവത്യാഃ കംബുകണ്ഠാലംബ- ജൃംഭികരാംബുജ. ശംഭുത്ര്യംബകസംഭാവ്യ സാംബതാത നമോഽസ്തു തേ. ന

Click here to know more..

ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് ശക്തി ഗണപതി മന്ത്രം

ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് ശക്തി ഗണപതി മന്ത്രം

ആലിംഗ്യ ദേവീമഭിതോ നിഷണ്ണാം പരസ്പരാസ്പൃഷ്ടകടീനിവേശം. സന്ധ്യാരുണം പാശസൃണീവഹന്തം ഭയാപഹം ശക്തിഗണേശമീഡേ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |