വെങ്കടാചലപതി സ്തുതി

ശേഷാദ്രിനിലയം ശേഷശായിനം വിശ്വഭാവനം|
ഭാർഗവീചിത്തനിലയം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
അംഭോജനാഭമംഭോധിശായിനം പദ്മലോചനം|
സ്തംഭിതാംഭോനിധിം ശാന്തം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
അംഭോധിനന്ദിനീ- ജാനിമംബികാസോദരം പരം|
ആനീതാമ്നായമവ്യക്തം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
സോമാർകനേത്രം സദ്രൂപം സത്യഭാഷിണമാദിജം|
സദസജ്ജ്ഞാനവേത്താരം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
സത്ത്വാദിഗുണഗംഭീരം വിശ്വരാജം വിദാം വരം|
പുണ്യഗന്ധം ത്രിലോകേശം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
വിശ്വാമിത്രപ്രിയം ദേവം വിശ്വരൂപപ്രദർശകം|
ജയോർജിതം ജഗദ്ബീജം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ഋഗ്യജുഃസാമവേദജ്ഞം രവികോടിസമോജ്ജ്വലം|
രത്നഗ്രൈവേയഭൂഷാഢ്യം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ദിഗ്വസ്ത്രം ദിഗ്ഗജാധീശം ധർമസംസ്ഥാപകം ധ്രുവം|
അനന്തമച്യുതം ഭദ്രം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ശ്രീനിവാസം സുരാരാതിദ്വേഷിണം ലോകപോഷകം|
ഭക്താർതിനാശകം ശ്രീശം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|
ബ്രഹ്മാണ്ഡഗർഭം ബ്രഹ്മേന്ദ്രശിവവന്ദ്യം സനാതനം|
പരേശം പരമാത്മാനം വേങ്കടാചലപം നുമഃ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |