ധന്വന്തരി സ്തോത്രം

നമോ നമോ വിശ്വവിഭാവനായനമോ നമോ വിശ്വവിഭാവനായനമോ നമോ ലോകസുഖപ്രദായ.നമോ നമോ വിശ്വസൃജേശ്വരായനമോ നമോ നമോ മുക്തിവരപ്രദായ.നമോ നമസ്തേഽഖിലലോകപായനമോ നമസ്തേഽഖിലകാമദായ.നമോ നമസ്തേഽഖിലകാരണായനമോ നമസ്തേഽഖിലരക്ഷകായ.നമോ നമസ്തേ സകലാർത്രിഹർത്രേ നമോ നമസ്തേ വിരുജഃ പ്രകർത്രേ.നമോ നമസ്തേഽഖിലവിശ്വധർത്രേ നമോ നമസ്തേഽഖിലലോകഭർത്രേ.സൃഷ്ടം ദേവ ചരാചരം ജഗദിദം ബ്രഹ്മസ്വരൂപേണ തേസർവം തത്പരിപാല്യതേ ജഗദിദം വിഷ്ണുസ്വരൂപേണ തേ.വിശ്വം സംഹ്രിയതേ തദേവ നിഖിലം രുദ്രസ്വരൂപേണ തേസംസിച്യാമൃതശീകരൈർഹര മഹാരിഷ്ടം ചിരം ജീവയ.യോ ധന്വന്തരിസഞ്ജ്ഞയാ നിഗദിതഃ ക്ഷീരാബ്ധിതോ നിഃസൃതോഹസ്താഭ്യാം ജനജീവനായ കലശം പീയൂഷപൂർണം ദധത്.ആയുർവേദമരീരചജ്ജനരുജാം നാശായ സ ത്വം മുദാസംസിച്യാമൃതശീകരൈർഹര മഹാരിഷ്ടം ചിരം ജീവയ.സ്ത്രീരൂപം വരഭൂഷണാംബരധരം ത്രൈലോക്യസംമോഹനംകൃത്വാ പായയതി സ്മ യഃ സുരഗണാൻപീയൂഷമത്യുത്തമം.ചക്രേ ദൈത്യഗണാൻ സുധാവിരഹിതാൻ സംമോഹ്യ സ ത്വം മുദാസംസിച്യാമൃതശീകരൈർഹര മഹാരിഷ്ടം ചിരം ജീവയ.ചാക്ഷുഷോദധിസമ്പ്ലാവ ഭൂവേദപ ഝഷാകൃതേ.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.പൃഷ്ഠമന്ദരനിർഘൂർണനിദ്രാക്ഷ കമഠാകൃതേ.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.ധരോദ്ധാര ഹിരണ്യാക്ഷഘാത ക്രോഡാകൃതേ പ്രഭോ.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.ഭക്തത്രാസവിനാശാത്തചണ്ഡത്വ നൃഹരേ വിഭോ.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.യാഞ്ചാച്ഛലബലിത്രാസമുക്തനിർജര വാമന.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.ക്ഷത്രിയാരണ്യസഞ്ഛേദകുഠാരകരരൈണുക.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.രക്ഷോരാജപ്രതാപാബ്ധിശോഷണാശുഗ രാഘവ.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.ഭൂഭരാസുരസന്ദോഹകാലാഗ്നേ രുക്മിണീപതേ.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.വേദമാർഗരതാനർഹവിഭ്രാന്ത്യൈ ബുദ്ധരൂപധൃക്.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.കലിവർണാശ്രമാസ്പഷ്ടധർമർദ്ദ്യൈ കൽകിരൂപഭാക്.സിഞ്ച സിഞ്ചാമൃതകണൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.അസാധ്യാഃ കഷ്ടസാധ്യാ യേ മഹാരോഗാ ഭയങ്കരാഃ.ഛിന്ധി താനാശു ചക്രേണ ചിരം ജീവയ ജീവയ.അല്പമൃത്യും ചാപമൃത്യും മഹോത്പാതാനുപദ്രവാൻ.ഭിന്ധി ഭിന്ധി ഗദാഘാതൈഃ ചിരം ജീവയ ജീവയ.അഹം ന ജാനേ കിമപി ത്വദന്യത്സമാശ്രയേ നാഥ പദാംബുജം തേ.കുരുഷ്വ തദ്യന്മനസീപ്സിതം തേസുകർമണാ കേന സമക്ഷമീയാം.ത്വമേവ താതോ ജനനീ ത്വമേവ ത്വമേവ നാഥശ്ച ത്വമേവ ബന്ധുഃ.വിദ്യാഹിനാഗാരകുലം ത്വമേവ ത്വമേവ സർവം മമ ദേവദേവ.ന മേഽപരാധം പ്രവിലോകയ പ്രഭോഽ-പരാധസിന്ധോശ്ച ദയാനിധിസ്ത്വം.താതേന ദുഷ്ടോഽപി സുതഃ സുരക്ഷ്യതേദയാലുതാ തേഽവതു സർവദാഽസ്മാൻ.അഹഹ വിസ്മര നാഥ ന മാം സദാകരുണയാ നിജയാ പരിപൂരിതഃ.ഭുവി ഭവാൻ യദി മേ ന ഹി രക്ഷകഃകഥമഹോ മമ ജീവനമത്ര വൈ.ദഹ ദഹ കൃപയാ ത്വം വ്യാധിജാലം വിശാലംഹര ഹര കരവാലം ചാല്പമൃത്യോഃ കരാലം.നിജജനപരിപാലം ത്വാം ഭജേ ഭാവയാലംകുരു കുരു ബഹുകാലം ജീവിതം മേ സദാഽലം.ക്ലീം ശ്രീം ക്ലീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതേ.ജനാർദനായ സകലദുരിതാനി നാശയ നാശയ.ക്ഷ്രൗം ആരോഗ്യം കുരു കുരു. ഹ്രീം ദീർഘമായുർദേഹി സ്വാഹാ.അസ്യ ധാരണതോ ജാപാദല്പമൃത്യുഃ പ്രശാമ്യതി.ഗർഭരക്ഷാകരം സ്ത്രീണാം ബാലാനാം ജീവനം പരം.സർവേ രോഗാഃ പ്രശാമ്യന്തി സർവാ ബാധാ പ്രശാമ്യതി.കുദൃഷ്ടിജം ഭയം നശ്യേത് തഥാ പ്രേതാദിജം ഭയം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |