മഹാവിഷ്ണു സ്തുതി

നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി|
പ്രദ്യുമ്നായാനിരുദ്ധായ നമഃ സങ്കർഷണായ ച|
നമോ വിജ്ഞാനമാത്രായ പരമാനന്ദമൂർതയേ|
ആത്മാരാമായ ശാന്തായ നിവൃത്തദ്വൈതദൃഷ്ടയേ|
ത്വദ്രൂപാണി ച സർവാണി തസ്മാത്തുഭ്യം നമോ നമഃ|
ഹൃഷീകേശായ മഹതേ നമസ്തേഽനന്തമൂർതയേ|
യസ്മിന്നിദം യതശ്ചൈതത് തിഷ്ഠത്യഗ്രേഽപി ജായതേ|
മൃണ്മയീം വഹസി ക്ഷോണീം തസ്മൈ തേ ബ്രഹ്മണേ നമഃ|
യന്ന സ്പൃശന്തി ന വിദുർമനോബുദ്ധീന്ദ്രിയാസവഃ|
അന്തർബഹിസ്ത്വം ചരതി വ്യോമതുല്യം നമാമ്യഹം|
ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാപുരുഷായ മഹാഭൂതപതയേ സകലസത്ത്വഭാവിവ്രീഡനികര- കമലരേണൂത്പലനിഭധർമാഖ്യവിദ്യയാ ചരണാരവിന്ദയുഗല പരമേഷ്ഠിൻ നമസ്തേ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

67.8K

Comments

exksm

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |