വേങ്കടേശ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

മുഖേ ചാരുഹാസം കരേ ശംഖചക്രം ഗലേ രത്നമാലാം സ്വയം മേഘവർണം.
തഥാ ദിവ്യശസ്ത്രം പ്രിയം പീതവസ്ത്രം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
സദാഭീതിഹസ്തം മുദാജാനുപാണിം ലസന്മേഖലം രത്നശോഭാപ്രകാശം.
ജഗത്പാദപദ്മം മഹത്പദ്മനാഭം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
അഹോ നിർമലം നിത്യമാകാശരൂപം ജഗത്കാരണം സർവവേദാന്തവേദ്യം.
വിഭും താപസം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
ശ്രിയാ വിഷ്ടിതം വാമപക്ഷപ്രകാശം സുരൈർവന്ദിതം ബ്രഹ്മരുദ്രസ്തുതം തം.
ശിവം ശങ്കരം സ്വസ്തിനിർവാണരൂപം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
മഹായോഗസാദ്ധ്യം പരിഭ്രാജമാനം ചിരം വിശ്വരൂപം സുരേശം മഹേശം.
അഹോ ശാന്തരൂപം സദാധ്യാനഗമ്യം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
അഹോ മത്സ്യരൂപം തഥാ കൂർമരൂപം മഹാക്രോഡരൂപം തഥാ നാരസിംഹം.
ഭജേ കുബ്ജരൂപം വിഭും ജാമദഗ്ന്യം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
അഹോ ബുദ്ധരൂപം തഥാ കൽകിരൂപം പ്രഭും ശാശ്വതം ലോകരക്ഷാമഹന്തം.
പൃഥക്കാലലബ്ധാത്മലീലാവതാരം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |