വേങ്കടേശ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

മുഖേ ചാരുഹാസം കരേ ശംഖചക്രം ഗലേ രത്നമാലാം സ്വയം മേഘവർണം.
തഥാ ദിവ്യശസ്ത്രം പ്രിയം പീതവസ്ത്രം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
സദാഭീതിഹസ്തം മുദാജാനുപാണിം ലസന്മേഖലം രത്നശോഭാപ്രകാശം.
ജഗത്പാദപദ്മം മഹത്പദ്മനാഭം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
അഹോ നിർമലം നിത്യമാകാശരൂപം ജഗത്കാരണം സർവവേദാന്തവേദ്യം.
വിഭും താപസം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
ശ്രിയാ വിഷ്ടിതം വാമപക്ഷപ്രകാശം സുരൈർവന്ദിതം ബ്രഹ്മരുദ്രസ്തുതം തം.
ശിവം ശങ്കരം സ്വസ്തിനിർവാണരൂപം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
മഹായോഗസാദ്ധ്യം പരിഭ്രാജമാനം ചിരം വിശ്വരൂപം സുരേശം മഹേശം.
അഹോ ശാന്തരൂപം സദാധ്യാനഗമ്യം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
അഹോ മത്സ്യരൂപം തഥാ കൂർമരൂപം മഹാക്രോഡരൂപം തഥാ നാരസിംഹം.
ഭജേ കുബ്ജരൂപം വിഭും ജാമദഗ്ന്യം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.
അഹോ ബുദ്ധരൂപം തഥാ കൽകിരൂപം പ്രഭും ശാശ്വതം ലോകരക്ഷാമഹന്തം.
പൃഥക്കാലലബ്ധാത്മലീലാവതാരം ധരന്തം മുരാരിം ഭജേ വേങ്കടേശം.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.1K

Comments Malayalam

zfjej
കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |