ഹയഗ്രീവ സ്തോത്രം

 

 

നമോഽസ്തു നീരായണമന്ദിരായ
നമോഽസ്തു ഹാരായണകന്ധരായ.
നമോഽസ്തു പാരായണചർചിതായ
നമോഽസ്തു നാരായണ തേഽർചിതായ.
നമോഽസ്തു മത്സ്യായ ലയാബ്ധിഗായ
നമോഽസ്തു കൂർമായ പയോബ്ധിഗായ.
നമോ വരാഹായ ധരാധരായ
നമോ നൃസിംഹായ പരാത്പരായ.
നമോഽസ്തു ശക്രാശ്രയവാമനായ
നമോഽസ്തു വിപ്രോത്സവഭാർഗവായ.
നമോഽസ്തു സീതാഹിതരാഘവായ.
നമോഽസ്തു പാർഥസ്തുതയാദവായ.
നമോഽസ്തു ബുദ്ധായ വിമോഹകായ
നമോഽസ്തു തേ കൽകിപദോദിതായ.
നമോഽസ്തു പൂർണാമിതസദ്ഗുണായ
സമസ്തനാഥായ ഹയാനനായ.
കരസ്ഥ- ശംഖോല്ലസദക്ഷമാലാ-
പ്രബോധമുദ്രാഭയ- പുസ്തകായ.
നമോഽസ്തു വക്ത്രോദ്ഗിരദാഗമായ
നിരസ്തഹേയായ ഹയാനനായ.
രമാസമാകാര- ചതുഷ്ടയേന
രമാചതുർദിക്ഷു നിഷേവിതായ.
നമോഽസ്തു പാർശ്വദ്വയകദ്വിരൂപ-
ശ്രിയാഭിഷിക്തായ ഹയാനനായ.
കിരീടപട്ടാംഗദ- ഹാരകാഞ്ചീ-
സുരത്നപീതാംബര- നൂപുരാദ്യൈഃ.
വിരാജിതാംഗായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം
സുരൈഃ പരീതായ ഹയാനനായ.
വിശേഷകോടീന്ദു- നിഭപ്രഭായ
വിശേഷതോ മധ്വമുനിപ്രിയായ.
വിമുക്തവന്ദ്യായ നമോഽസ്തു വിശ്വഗ്-
വിധൂതവിഘ്നായ ഹയാനനായ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |