ഹയഗ്രീവ സ്തോത്രം

നമോഽസ്തു നീരായണമന്ദിരായ
നമോഽസ്തു ഹാരായണകന്ധരായ.
നമോഽസ്തു പാരായണചർചിതായ
നമോഽസ്തു നാരായണ തേഽർചിതായ.
നമോഽസ്തു മത്സ്യായ ലയാബ്ധിഗായ
നമോഽസ്തു കൂർമായ പയോബ്ധിഗായ.
നമോ വരാഹായ ധരാധരായ
നമോ നൃസിംഹായ പരാത്പരായ.
നമോഽസ്തു ശക്രാശ്രയവാമനായ
നമോഽസ്തു വിപ്രോത്സവഭാർഗവായ.
നമോഽസ്തു സീതാഹിതരാഘവായ.
നമോഽസ്തു പാർഥസ്തുതയാദവായ.
നമോഽസ്തു ബുദ്ധായ വിമോഹകായ
നമോഽസ്തു തേ കൽകിപദോദിതായ.
നമോഽസ്തു പൂർണാമിതസദ്ഗുണായ
സമസ്തനാഥായ ഹയാനനായ.
കരസ്ഥ- ശംഖോല്ലസദക്ഷമാലാ-
പ്രബോധമുദ്രാഭയ- പുസ്തകായ.
നമോഽസ്തു വക്ത്രോദ്ഗിരദാഗമായ
നിരസ്തഹേയായ ഹയാനനായ.
രമാസമാകാര- ചതുഷ്ടയേന
രമാചതുർദിക്ഷു നിഷേവിതായ.
നമോഽസ്തു പാർശ്വദ്വയകദ്വിരൂപ-
ശ്രിയാഭിഷിക്തായ ഹയാനനായ.
കിരീടപട്ടാംഗദ- ഹാരകാഞ്ചീ-
സുരത്നപീതാംബര- നൂപുരാദ്യൈഃ.
വിരാജിതാംഗായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം
സുരൈഃ പരീതായ ഹയാനനായ.
വിശേഷകോടീന്ദു- നിഭപ്രഭായ
വിശേഷതോ മധ്വമുനിപ്രിയായ.
വിമുക്തവന്ദ്യായ നമോഽസ്തു വിശ്വഗ്-
വിധൂതവിഘ്നായ ഹയാനനായ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ശിവ കുലീര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശിവ കുലീര അഷ്ടക സ്തോത്രം

തവാസ്യാരാദ്ധാരഃ കതി മുനിവരാഃ കത്യപി സുരാഃ തപസ്യാ സന്നാഹൈഃ സുചിരമമനോവാക്പഥചരൈഃ. അമീഷാം കേഷാമപ്യസുലഭമമുഷ്മൈ പദമദാഃ കുലീരായോദാരം ശിവ തവ ദയാ സാ ബലവതീ. അകർതും കർതും വാ ഭുവനമഖിലം യേ കില ഭവ- ന്ത്യലം തേ പാദാന്തേ പുരഹര വലന്തേ തവ സുരാഃ. കുടീരം കോടീരേ ത്വമഹഹ കുലീരായ

Click here to know more..

നടരാജ സ്തോത്രം

നടരാജ സ്തോത്രം

ഹ്രീമത്യാ ശിവയാ വിരാണ്മയമജം ഹൃത്പങ്കജസ്ഥം സദാ ഹ്രീണാനാ ശിവകീർതനേ ഹിതകരം ഹേലാഹൃദാ മാനിനാം. ഹോബേരാദിസുഗന്ധ- വസ്തുരുചിരം ഹേമാദ്രിബാണാസനം ഹ്രീങ്കാരാദികപാദപീഠമമലം ഹൃദ്യം നടേശം ഭജേ. ശ്രീമജ്ജ്ഞാനസഭാന്തരേ പ്രവിലസച്ഛ്രീപഞ്ചവർണാകൃതി ശ്രീവാണീവിനുതാപദാനനിചയം ശ്രീവല്ല

Click here to know more..

രുദ്രസൂക്തം

രുദ്രസൂക്തം

പരി ണോ രുദ്രസ്യ ഹേതിർവൃണക്തു പരി ത്വേഷസ്യ ദുർമതിരഘായോ:.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |