വേങ്കടേശ ശരണാഗതി സ്തോത്രം

അഥ വേങ്കടേശശരണാഗതിസ്തോത്രം
ശേഷാചലം സമാസാദ്യ കഷ്യപാദ്യാ മഹർഷയഃ.
വേങ്കടേശം രമാനാഥം ശരണം പ്രാപുരഞ്ജസാ|
കലിസന്താരകം മുഖ്യം സ്തോത്രമേതജ്ജപേന്നരഃ.
സപ്തർഷിവാക്പ്രസാദേന വിഷ്ണുസ്തസ്മൈ പ്രസീദതി|
കശ്യപ ഉവാച-
കാദിഹ്രീമന്തവിദ്യായാഃ പ്രാപ്യൈവ പരദേവതാ.
കലൗ ശ്രീവേങ്കടേശാഖ്യാ താമഹം ശരണം ഭജേ|
അത്രിരുവാച-
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവർണൈര്യഃ പ്രതിപാദ്യതേ.
കലൗ സ വേങ്കടേശാഖ്യഃ ശരണം മേ രമാപതിഃ|
ഭരദ്വാജ ഉവാച-
ഭഗവാൻ ഭാർഗവീകാന്തോ ഭക്താഭീപ്സിതദായകഃ|
ഭക്തസ്യ വേങ്കടേശാഖ്യോ ഭരദ്വാജസ്യ മേ ഗതിഃ|
വിശ്വാമിത്ര ഉവാച-
വിരാഡ്വിഷ്ണുർവിധാതാ ച വിശ്വവിജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ.
വിശ്വാമിത്രസ്യ ശരണം വേങ്കടേശോ വിഭുസ്സദാ|
ഗൗതമ ഉവാച-
ഗൗർഗൗരീശപ്രിയോ നിത്യം ഗോവിന്ദോ ഗോപതിർവിഭുഃ.
ശരണം ഗൗതമസ്യാസ്തു വേങ്കടാദ്രിശിരോമണിഃ|
ജമദ്ഗ്നിരുവാച-
ജഗത്കർതാ ജഗദ്ഭർതാ ജഗദ്ധർതാ ജഗന്മയഃ|
ജമദഗ്നേഃ പ്രപന്നസ്യ ജീവേശോ വേങ്കടേശ്വരഃ|
വസിഷ്ഠ ഉവാച-
വസ്തുവിജ്ഞാനമാത്രം യന്നിർവിശേഷം സുഖം ച സത്.
തദ്ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മീതി വേങ്കടേശം ഭജേ സദാ|
ഫലശ്രുതിഃ-
സപ്തർഷിരചിതം സ്തോത്രം സർവദാ യഃ പഠേന്നരഃ.
സോഽഭയം പ്രാപ്നുയാത്സത്യം സർവത്ര വിജയീ ഭവേത്|
ഇതി സപ്തർഷിഭിഃ കൃതം ശ്രീവേങ്കടേശശരണാഗതിസ്തോത്രം സമ്പൂർണം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |