వరద విష్ణు స్తోత్రం

జగత్సృష్టిహేతో ద్విషద్ధూమకేతో
రమాకాంత సద్భక్తవంద్య ప్రశాంత|
త్వమేకోఽతిశాంతో జగత్పాసి నూనం
ప్రభో దేవ మహ్యం వరం దేహి విష్ణో|
భువః పాలకః సిద్ధిదస్త్వం మునీనాం
విభో కారణానాం హి బీజస్త్వమేకః|
త్వమస్యుత్తమైః పూజితో లోకనాథ
ప్రభో దేవ మహ్యం వరం దేహి విష్ణో|
అహంకారహీనోఽసి భావైర్విహీన-
స్త్వమాకారశూన్యోఽసి నిత్యస్వరూపః|
త్వమత్యంతశుద్ధోఽఘహీనో నితాంతం
ప్రభో దేవ మహ్యం వరం దేహి విష్ణో|
విపద్రక్షక శ్రీశ కారుణ్యమూర్తే
జగన్నాథ సర్వేశ నానావతార|
అహంచాల్పబుద్ధిస్త్వమవ్యక్తరూపః
ప్రభో దేవ మహ్యం వరం దేహి విష్ణో|
సురాణాం పతే భక్తకామ్యాదిపూర్త్తే
మునివ్యాసపూర్వైర్భృశం గీతకీర్తే|
పరానందభావస్థ యజ్ఞస్వరూప
ప్రభో దేవ మహ్యం వరం దేహి విష్ణో|
జ్వలద్రత్నకేయూరభాస్వత్కిరీట-
స్ఫురత్స్వర్ణహారాదిభిర్భూషితాంగ|
భుజంగాధిశాయిన్ పయఃసింధువాసిన్
ప్రభో దేవ మహ్యం వరం దేహి విష్ణో|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |