ശ്രീനിവാസ സ്തോത്രം

അഥ വിബുധവിലാസിനീഷു വിഷ്വങ്മുനിമഭിതഃ പരിവാര്യ തസ്ഥുഷീഷു.
മദവിഹൃതിവികത്ഥനപ്രലാപാസ്വവമതിനിർമിതനൈജചാപലാസു.
ത്രിഭുവനമുദമുദ്യതാസു കർതും മധുസഹസാഗതിസർവനിർവഹാസു.
മധുരസഭരിതാഖിലാത്മഭാവാസ്വഗണിതഭീതിഷു ശാപതശ്ശുകസ്യ.
അതിവിമലമതിർമഹാനുഭാവോ മുനിരപി ശാന്തമനാ നിജാത്മഗുപ്ത്യൈ.
അഖിലഭുവനരക്ഷകസ്യ വിഷ്ണോഃ സ്തുതിമഥ കർതുമനാ മനാഗ്ബഭൂവ.
ശ്രിയഃശ്രിയം ഷംഗുണപൂരപൂർണം ശ്രീവത്സചിഹ്നം പുരുഷം പുരാണം.
ശ്രീകണ്ഠപൂർവാമരബൃന്ദവന്ദ്യം ശ്രിയഃപതിം തം ശരണം പ്രപദ്യേ.
വിഭും ഹൃദി സ്വം ഭുവനേശമീഡ്യം നീളാശ്രയം നിർമലചിത്തചിന്ത്യം.
പരാത്പരം പാമരപാരമേനമുപേന്ദ്രമൂർതിം ശരണം പ്രപദ്യേ.
സ്മേരാതസീസൂനസമാനകാന്തിം സുരക്തപദ്മപ്രഭപാദഹസ്തം.
ഉന്നിദ്രപങ്കേരുഹചാരുനേത്രം പവിത്രപാണിം ശരണം പ്രപദ്യേ.
സഹസ്രഭാനുപ്രതിമോപലൗഘസ്ഫുരത്കിരീടപ്രവരോത്തമാംഗം.
പ്രവാലമുക്താനവരത്നഹാരതാരം ഹരിം തം ശരണം പ്രപദ്യേ.
പുരാ രജോദുഷ്ടധിയോ വിധാതുരപാഹൃതാൻ യോ മധുകൈടഭാഭ്യാം.
വേദാനുപാദായ ദദൗ ച തസ്മൈ തം മത്സ്യരൂപം ശരണം പ്രപദ്യേ.
പയോധിമധ്യേഽപി ച മന്ദരാദ്രിം ധർതും ച യഃ കൂർമവപുർബഭൂവ.
സുധാം സുരാണാമവനാർഥമിച്ഛംസ്തമാദിദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ.
വസുന്ധരാമന്തരദൈത്യപീഡാം രസാതലാന്തർവിവശാഭിവിഷ്ടാം.
ഉദ്ധാരണാർഥം ച വരാഹ ആസീച്ചതുർഭുജം തം ശരണം പ്രപദ്യേ.
നഖൈർവരൈസ്തീക്ഷ്ണമുഖൈർഹിരണ്യമരാതിമാമർദിതസർവസത്ത്വം.
വിദാരയാമാസ ച യോ നൃസിംഹോ ഹിരണ്യഗർഭം ശരണം പ്രപദ്യേ.
മഹന്മ ഹത്വേന്ദ്രിയപഞ്ചഭൂതതന്മാത്രമാത്രപ്രകൃതിഃ പുരാണീ.
യതഃ പ്രസൂതാ പുരുഷാസ്തദാത്മാ തമാത്മനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ.
പുരാ യ ഏതസ്തകലം ബഭൂവ യേനാപി തദ്യത്ര ച ലീനമേതത്.
ആസ്താം യതോഽനുഗ്രഹനിഗ്രഹൗ ച തം ശ്രീനിവാസം ശരണം പ്രപദ്യേ.
നിരാമയം നിശ്ചലനീരരാശിനീകാശസദ്രൂപമയം മഹസ്തത്.
നിയന്തു നിർഭാതൃ നിഹന്തു നിത്യം നിദ്രാന്തമേനം ശരണം പ്രപദ്യേ.
ജഗന്തി യഃ സ്ഥാവരജംഗമാനി സംഹൃത്യ സർവാണ്യുദരേശയാനി.
ഏകാർണവാന്തർവടപത്രതല്പേ സ്വപിത്യനന്തം ശരണം പ്രപദ്യേ.
നിരസ്തദുഃഖൗഘമതീന്ദ്രിയം തം നിഷ്കാരണം നിഷ്കലമപ്രമേയം.
അണോരണീയാംസമനന്തമന്തരാത്മാനുഭാവം ശരണം പ്രപദ്യേ.
സപ്താംബുജീരഞ്ജകരാജഹാസം സപ്താർണവീസംസൃതികർണധാരം.
സപ്താശ്വബിംബാശ്വഹിരണ്മയം തം സപ്താർചിരംഗം ശരണം പ്രപദ്യേ.
നിരാഗസം നിർമലപൂർണബിംബം നിശീഥിനീനാഥനിഭാനനാഭം.
നിർണീതനിദ്രം നിഗമാന്തനിത്യം നിഃശ്രേയസം തം ശരണം പ്രപദ്യേ.
നിരാമയം നിർമലമപ്രമേയം നിജാന്തരാരോപിതവിശ്വബിംബം.
നിസ്സീമകല്യാണഗുണാത്മഭൂതിം നിധിം നിധീനാം ശരണം പ്രപദ്യേ.
ത്വക്ചർമമാംസാസ്ഥ്യസൃഗശ്രുമൂത്രശ്ലേഷ്മാന്ത്രവിട്ച്ഛുക്ലസമുച്ചയേഷു.
ദേഹേഷ്വസാരേഷു ന മേ സ്പൃഹൈഷാ ധ്രുവം ധ്രുവം ത്വം ഭഗവൻ പ്രസീദ.
ഗോവിന്ദ കേശവ ജനാർദന വാസുദേവ വിശ്വേശ വിശ്വ മധുസൂദന വിശ്വരൂപ.
ശ്രീപദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ പുഷ്കരാക്ഷ നാരായണാച്യുത നൃസിംഹ നമോ നമസ്തേ.
ദേവാഃ സമസ്താമരയോഗിമുഖ്യാഃ ഗന്ധർവവിദ്യാധരകിന്നരാശ്ച.
യത്പാദമൂലം സതതം നമന്തി തം നാരസിംഹം ശരണം പ്രപദ്യേ.
വേദാൻ സമസ്താൻ ഖലു ശാസ്ത്രഗർഭാൻ ആയുഃ സ്ഥിരം കീർതിമതീവ ലക്ഷ്മീം.
യസ്യ പ്രസാദാത് പുരുഷാ ലഭന്തേ തം നാരസിംഹം ശരണം പ്രപദ്യേ.
ബ്രഹ്മാ ശിവസ്ത്വം പുരുഷോത്തമശ്ച നാരായണോഽസൗ മരുതാമ്പതിശ്ച.
ചന്ദാർകവാവ്യഗ്നിമരുദ്ഗണാശ്ച ത്വമേവ നാന്യത് സതതം നതോഽസ്മി.
സ്രഷ്ടാ ച നിത്യം ജഗതാമധീശഃ ത്രാതാ ച ഹന്താ വിഭുരപ്രമേയഃ.
ഏകസ്ത്വമേവ ത്രിവിധാ വിഭിന്നഃ ത്വാം സിംഹമൂർതിം സതതം നതോഽസ്മി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |