വിഷ്ണു ഷട്പദീ സ്തോത്രം

അവിനയമപനയ വിഷ്ണോ ദമയ മനഃ ശമയ വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാം.
ഭൂതദയാം വിസ്താരയ താരയ സമസാരസാഗരതഃ.
ദിവ്യധുനീമകരന്ദേ പരിമലപരിഭോഗസച്ചിദാനന്ദേ.
ശ്രീപതിപദാരവിന്ദേ ഭവഭയഖേദച്ഛിദേ വന്ദേ.
സത്യപി ഭേദാപഗമേ നാഥ തവാഹം ന മാമകീനസ്ത്വം.
സാമുദ്രോ ഹി തരംഗഃ ക്വചന സമുദ്രോ ന താരംഗഃ.
ഉദ്ധൃതനഗ നഗഭിദനുജ ദനുജകുലാമിത്ര മിത്രശശിദൃഷ്ടേ.
ദൃഷ്ടേ ഭവതി പ്രഭവതി ന ഭവതി കിം ഭവതിരസ്കാരഃ.
മത്സ്യാദിഭിരവതാരൈ- രവതാരവതാവതാ സദാ വസുധാം.
പരമേശ്വര പരിപാല്യോ ഭവതാ ഭവതാപഭീതോഽഹം.
ദാമോദര ഗുണമന്ദിര സുന്ദരവദനാരവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
ഭവജലധിമഥനമന്ദര പരമം ദരമപനയ ത്വം മേ.
നാരായണ കരുണാമയ ശരണം കരവാണി താവകൗ ചരണൗ.
ഇതി ഷട്പദീ മദീയേ വദനസരോജേ സദാ വസതു.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |