വിഷ്ണു പഞ്ചക സ്തോത്രം

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രഭാസ്വര- പരവ്യോമാസ്പദം നിർമല-
ജ്ഞാനാനന്ദഘനസ്വരൂപ- മമലജ്ഞാനാദിഭിഃ ഷഡ്ഗുണൈഃ.
ജുഷ്ടം സൂരിജനാധിപം ധൃതരഥാംഗാബ്ജം സുഭൂഷോജ്ജ്വലം
ശ്രീഭൂസേവ്യമനന്ത- ഭോഗിനിലയം ശ്രീവാസുദേവം ഭജേ.
ആമോദേ ഭുവനേ പ്രമോദ ഉത സമ്മോദേ ച സങ്കർഷണം
പ്രദ്യുമ്നം ച തഥാഽനിരുദ്ധമപി താൻ സൃഷ്ടിസ്ഥിതീ ചാപ്യയം.
കുർവാണാൻ മതിമുഖ്യഷഡ്ഗുണവരൈ- ര്യുക്താംസ്ത്രിയുഗ്മാത്മകൈ-
ര്വ്യൂഹാധിഷ്ഠിതവാസുദേവമപി തം ക്ഷീരാബ്ധിനാഥം ഭജേ.
വേദാന്വേഷണമന്ദരാദ്രിഭരണ- ക്ഷ്മോദ്ധാരണസ്വാശ്രിത-
പ്രഹ്ലാദാവനഭൂമിഭിക്ഷണ- ജഗദ്വിക്രാന്തയോ യത്ക്രിയാഃ.
ദുഷ്ടക്ഷത്രനിബർഹണം ദശമുഖാദ്യുന്മൂലനം കർഷണം
കാലിന്ദ്യാ അതിപാപകംസനിധനം യത്ക്രീഡിതം തം നുമഃ.
യോ ദേവാദിചതുർവിധേഷ്ടജനിഷു ബ്രഹ്മാണ്ഡകോശാന്തരേ
സംഭക്തേഷു ചരാചരേഷു നിവസന്നാസ്തേ സദാഽന്തർബഹിഃ.
വിഷ്ണും തം നിഖിലേഷ്വണുഷ്വണുതരം ഭൂയസ്സു ഭൂയസ്തരം
സ്വാംഗുഷ്ഠപ്രമിതം ച യോഗിഹൃദയേഷ്വാസീനമീശം ഭജേ.
ശ്രീരംഗസ്ഥലവേങ്കടാദ്രി- കരിഗിര്യാദൗ ശതേഽഷ്ടോത്തരേ
സ്ഥാനേ ഗ്രാമനികേതനേഷു ച സദാ സാന്നിധ്യമാസേദുഷേ.
അർചാരൂപിണമർച- കാഭിമതിതഃ സ്വീകുർവതേ വിഗ്രഹം
പൂജാം ചാഖിലവാഞ്ഛിതാൻ വിതരതേ ശ്രീശായ തസ്മൈ നമഃ.
പ്രാതർവിഷ്ണോഃ പരത്വാദിപഞ്ചകസ്തുതിമുത്തമാം.
പഠൻ പ്രാപ്നോതി ഭഗവദ്ഭക്തിം വരദനിർമിതാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |