സുദർശന സ്തുതി

സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശം സഹസ്രവദനം പരം.
സഹസ്രദോഃസഹസ്രാരം പ്രപദ്യേഽഹം സുദർശനം.
രണത്കങ്കിണിജാലേന രാക്ഷസഘ്നം മഹാദ്ഭുതം.
വ്യാപ്തകേശം വിരൂപാക്ഷം പ്രപദ്യേഽഹം സുദർശനം.
പ്രാകാരസഹിതം മന്ത്രം വദന്തം ശത്രുനിഗ്രഹം.
ഭൂഷണൈർഭൂഷിതകരം പ്രപദ്യേഽഹം സുദർശനം.
പുഷ്കരസ്ഥമനിർദേശ്യം മഹാമന്ത്രേണ സംയുതം.
ശിവം പ്രസന്നവദനം പ്രപദ്യേഽഹം സുദർശനം.
ഹുങ്കാരഭൈരവം ഭീമം പ്രപന്നാർതിഹരം പ്രിയം.
സർവപാപപ്രശമനം പ്രപദ്യേഽഹം സുദർശനം.
അനന്തഹാരകേയൂര- മുകുടാദിവിഭൂഷിതം.
സർവപാപപ്രശമനം പ്രപദ്യേഽഹം സുദർശനം.
ഏതൈഃ ഷഡ്ഭിസ്തുതോ ദേവോ ഭഗവാഞ്ച്ഛ്രീസുദർശനഃ.
രക്ഷാം കരോതി സർവത്ര കരോതി വിജയം സദാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |