ദശാവതാര സ്തവം

നീലം ശരീരകര- ധാരിതശംഖചക്രം
രക്താംബരന്ദ്വിനയനം സുരസൗമ്യമാദ്യം.
പുണ്യാമൃതാർണവവഹം പരമം പവിത്രം
മത്സ്യാവതാരമമരേന്ദ്ര- പതേർഭജേഽഹം.
ആശ്ചര്യദം ഗരുഡവാഹനമാദികൂർമം
ഭക്തസ്തുതം സുഖഭവം മുദിതാശയേശം.
വാര്യുദ്ഭവം ജലശയം ച ജനാർദനം തം
കൂർമാവതാരമമരേന്ദ്ര- പതേർഭജേഽഹം.
ബ്രഹ്മാണ്ഡകർതൃക-മരൂപമനാദിഭൂതം
കാരുണ്യപൂർണമജരം ശുഭദായകം കം.
സർവംസഹാസുപരി- രക്ഷകമുത്തമാംഗം
വന്ദേ വരാഹമപരാജിത- മാദിമൂർതിം.
സച്ചിന്മയം ബലവതാം ബലിനം വരേണ്യം
ഭക്താർതിനാശനപരം ഭുവനേശമുഗ്രം.
അക്ഷോഭ്യമന്നദ- മനേകകലാപ്രവീണം
വന്ദേ നൃസിംഹദനുജ- പ്രകൃതോന്മഥം തം.
ധ്യേയം പരം മുനിജനപ്രണുതം പ്രിയേശം
യോഗീശ്വരം ജിതരിപും കലികല്മഷഘ്നം.
വൈകുണ്ഠഗം ച സമശക്തിസമന്വിതം തം
വാമാകൃതിം ബലിനിബർഹണമർചയേഽഹം.
ശൗര്യപ്രദം ച രണവീരമണുസ്ഥിതം തം
വർചസ്വിനം മനുജസൗഖ്യകരം പ്രസന്നം.
ദേവം യതീശ്വരമതീവ ദയാപ്രപൂർണം
വന്ദേ സശസ്ത്രമജരം പരശുപ്രഹസ്തം.
ശാസ്താരമുത്തമമൂദ്ഭവ- വംശരത്നം
സീതേശമച്യുതമനന്ത- മപാരധീരം.
ഉർവീപതിം വരദമാദിസുരൈർനുതം തം
വന്ദേ ദശാസ്യദഹനം നയനാഭിരാമം.
സങ്കർഷണം ച ബലദേവമനേകരൂപം
നീലാംബരം ജയവരാഭയസീരപാണിം.
താലാംഗമാദിമഹിതം ഹലിനം സുരേശം
വന്ദേ ഹലായുധമജം ബലഭദ്രമീശം.
മാലാമണിപ്രഖര- ശോഭിതമേകമഗ്ര്യം
ഗോപാലകം സകലകാമഫലപ്രദം തം.
പീതാംബരം വധിതകംസമശേഷകീർതിം
ദാമോദരം ഗരുഡധോരണമർചയേഽഹം.
സംസാരദുഃഖദഹനം സബലം സുരാംശം
പുണ്യാത്മഭിഃ കൃതവിവേകമപാരരൂപം.
പാപാകൃതിപ്രമഥനം പരമേശമാദ്യ-
മശ്വാനനം കലിജകൽകിനമർചയേഽഹം.
ദശാവതാരോത്തമസ്തോത്രരത്നം
പഠേന്മുദാ ഹി ഭക്തിമാനാപ്തകീർതിഃ.
ഭവേത് സദാ ഭുവി സ്ഥിതോ മോക്ഷകാമോ
ലഭേത ചോത്തമാം ഗതിം സാധുചേതാഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |