ವರದ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಹೇತೋ ದ್ವಿಷದ್ಧೂಮಕೇತೋ
ರಮಾಕಾಂತ ಸದ್ಭಕ್ತವಂದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ|
ತ್ವಮೇಕೋಽತಿಶಾಂತೋ ಜಗತ್ಪಾಸಿ ನೂನಂ
ಪ್ರಭೋ ದೇವ ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋ|
ಭುವಃ ಪಾಲಕಃ ಸಿದ್ಧಿದಸ್ತ್ವಂ ಮುನೀನಾಂ
ವಿಭೋ ಕಾರಣಾನಾಂ ಹಿ ಬೀಜಸ್ತ್ವಮೇಕಃ|
ತ್ವಮಸ್ಯುತ್ತಮೈಃ ಪೂಜಿತೋ ಲೋಕನಾಥ
ಪ್ರಭೋ ದೇವ ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋ|
ಅಹಂಕಾರಹೀನೋಽಸಿ ಭಾವೈರ್ವಿಹೀನ-
ಸ್ತ್ವಮಾಕಾರಶೂನ್ಯೋಽಸಿ ನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಃ|
ತ್ವಮತ್ಯಂತಶುದ್ಧೋಽಘಹೀನೋ ನಿತಾಂತಂ
ಪ್ರಭೋ ದೇವ ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋ|
ವಿಪದ್ರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶ ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ನಾನಾವತಾರ|
ಅಹಂಚಾಲ್ಪಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ವಮವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ
ಪ್ರಭೋ ದೇವ ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋ|
ಸುರಾಣಾಂ ಪತೇ ಭಕ್ತಕಾಮ್ಯಾದಿಪೂರ್ತ್ತೇ
ಮುನಿವ್ಯಾಸಪೂರ್ವೈರ್ಭೃಶಂ ಗೀತಕೀರ್ತೇ|
ಪರಾನಂದಭಾವಸ್ಥ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪ
ಪ್ರಭೋ ದೇವ ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋ|
ಜ್ವಲದ್ರತ್ನಕೇಯೂರಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟ-
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ವರ್ಣಹಾರಾದಿಭಿರ್ಭೂಷಿತಾಂಗ|
ಭುಜಂಗಾಧಿಶಾಯಿನ್ ಪಯಃಸಿಂಧುವಾಸಿನ್
ಪ್ರಭೋ ದೇವ ಮಹ್ಯಂ ವರಂ ದೇಹಿ ವಿಷ್ಣೋ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |