വരദരാജ സ്തോത്രം

ശ്രീദേവരാജമനിശം നിഗമാന്തവേദ്യം
യജ്ഞേശ്വരം വിധിമഹേന്ദ്ര- ഹിതൈകലക്ഷ്യം|
നവ്യാംബുവാഹസുഷമാ- തനുശോഭമാനം
ശ്രീഹസ്തിശൈലസദനം വരദം പ്രപദ്യേ|
പങ്കേരുഹാസനകൃതാമല- വാജിയജ്ഞേ
വൈതാനകേ ഹുതഭുജി ത്വരയാഽഽവിരാസീത്|
മന്ദസ്മിതാഞ്ചിത- മുഖേന വപാം ദശൻ
യസ്തം നാഗശൈലസദനം വരദം പ്രപദ്യേ|
ചണ്ഡാംശുശീതകിരണായത- നേത്രയുഗ്മം
പദ്മാനിവാസ- രമണീയഭുജാന്തരം തം|
ആജാനുബാഹുമുരരീ- കൃതസപ്തതന്തും
മാതംഗശൈലസദനം വരദം പ്രപദ്യേ|
രത്നപ്രകാണ്ഡ- രചിതാലസദൂർധ്വപുണ്ഡ്രം
ബിഭ്രാണമന്തകരിപുപ്രിയ- മിത്രവര്യം|
ശംഖം ച ചക്രമഭയാങ്കഗദേ ദധാനം
നാഗേന്ദ്രശൈലസദനം വരദം പ്രപദ്യേ|
നന്ദാത്മജം ഹലധരം ദശകണ്ഠകാലം
ക്ഷത്രദ്വിഷം കലിരിപും നരസിംഹവേഷം|
കോലാത്മകം കമഠരൂപധരം ച മത്സ്യം
വേതണ്ഡശൈലസദനം വരദം പ്രപദ്യേ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |