സുദർശന അഷ്ടക സ്തോത്രം

പ്രതിഭടശ്രേണിഭീഷണ വരഗുണസ്തോമഭൂഷണ.
ജനിഭയസ്ഥാനതാരണ ജഗദവസ്ഥാനകാരണ.
നിഖിലദുഷ്കർമകർഷണ നിഗമസദ്ധർമദർശന.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
ശുഭജഗദ്രൂപമണ്ഡന സുരഗണത്രാസഖണ്ഡന.
ശതമഖബ്രഹ്മവന്ദിത ശതപഥബ്രഹ്മനന്ദിത.
പ്രഥിതവിദ്വത്സപക്ഷിത ഭജദഹിർബുധ്ന്യലക്ഷിത.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
സ്ഫുടതടിജ്ജാലപിഞ്ജര പൃഥുതരജ്വാലപഞ്ജര.
പരിഗതപ്രത്നവിഗ്രഹ പരിമിതപ്രജ്ഞദുർഗ്രഹ.
പ്രഹരണഗ്രാമമണ്ഡിത പരിജനത്രാണപണ്ഡിത.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
നിജപദപ്രീതസദ്ഗണ നിരുപധിസ്ഫീതഷഡ്ഗുണ.
നിഗമനിർവ്യൂഢവൈഭവ നിജപരവ്യൂഹവൈഭവ.
ഹരിഹയദ്വേഷിദാരണ ഹരപുരപ്ലോഷകാരണ.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
ദനുജവിസ്താരകർതന ജനിതമിസ്രാവികർതന.
ദനുജവിദ്യാനികർതന ഭജദവിദ്യാനിവർതന.
അമരദൃഷ്ടസ്വവിക്രമ സമരജുഷ്ടഭ്രമിക്രമ.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
പ്രതിമുഖാലീഢബന്ധുര പൃഥുമഹാഹേതിദന്തുര.
വികടമായാബഹിഷ്കൃത വിവിധമാലാപരിഷ്കൃത.
സ്ഥിരമഹായന്ത്രതന്ത്രിത ദൃഢദയാതന്ത്രയന്ത്രിത.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
മഹിതസമ്പത്സദക്ഷര വിഹിതസമ്പത്ഷഡക്ഷര.
ഷഡരചക്രപ്രതിഷ്ഠിത സകലതത്ത്വപ്രതിഷ്ഠിത.
വിവിധസങ്കല്പകല്പക വിബുധസങ്കല്പകല്പക.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
ഭുവനനേത്രത്രയീമയ സവനതേജസ്ത്രയീമയ.
നിരവധിസ്വാദുചിന്മയ നിഖിലശക്തേ ജഗന്മയ.
അമിതവിശ്വക്രിയാമയ ശമിതവിശ്വഗ്ഭയാമയ.
ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന ജയ ജയ ശ്രീസുദർശന.
ദ്വിചതുഷ്കമിദം പ്രഭൂതസാരം
പഠതാം വേങ്കടനായകപ്രണീതം.
വിഷമേഽപി മനോരഥഃ പ്രധാവൻ
ന വിഹന്യേത രഥാംഗധുര്യഗുപ്തഃ.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |