വേങ്കടേശ്വര പഞ്ചക സ്തോത്രം

വിശുദ്ധദേഹോ മഹദംബരാർചിതഃ
കിരീടഭൂഷാ- മണുമണ്ഡനപ്രിയഃ.
മഹാജനോ ഗോസമുദായരക്ഷകോ
വിഭാതു ചിത്തേ മമ വേങ്കടേശ്വരഃ.
ഉദാരചിത്തഃ പരമേശകീർതിതോ
ദശാസ്യഹന്താ ഭഗവാംശ്ചതുർഭുജഃ.
മുനീന്ദ്രപൂജ്യോ ധൃതവിക്രമഃ സദാ
വിഭാതു ചിത്തേ മമ വേങ്കടേശ്വരഃ.
സനാതനോ നിത്യകൃപാകരോഽമരഃ
കവീന്ദ്രശക്തേ- രഭിജാതശോഭനഃ.
ബലിപ്രമർദസ്ത്രിപദശ്ച വാമനോ
വിഭാതു ചിത്തേ മമ വേങ്കടേശ്വരഃ.
സുരേശ്വരോ യജ്ഞവിഭാവനോ വരോ
വിയച്ചരോ വേദവപുർദ്വിലോചനഃ.
പരാത്പരഃ സർവകലാധുരന്ധരോ
വിഭാതു ചിത്തേ മമ വേങ്കടേശ്വരഃ.
സ്വയംഭുവഃ ശേഷമഹീധ്രമന്ദിരഃ
സുസേവ്യപാദാംഘ്രിയുഗോ രമാപതിഃ.
ഹരിർജഗന്നായക- വേദവിത്തമോ
വിഭാതു ചിത്തേ മമ വേങ്കടേശ്വരഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |