ഗരുഡ ഗമന തവ

ഗരുഡഗമന തവ ചരണകമലമിഹ മനസി ലസതു മമ നിത്യം.
മമ താപമപാകുരു ദേവ.
മമ പാപമപാകുരു ദേവ.
ജലജനയന വിധിനമുചിഹരണമുഖ വിബുധവിനുതപദപദ്മ.
മമ താപമപാകുരു ദേവ.
മമ പാപമപാകുരു ദേവ.
ഭുജഗശയന ഭവ മദനജനക മമ ജനനമരണഭയഹാരീ.
മമ താപമപാകുരു ദേവ.
മമ പാപമപാകുരു ദേവ.
ശംഖചക്രധര ദുഷ്ടദൈത്യഹര സർവലോകശരണ.
മമ താപമപാകുരു ദേവ.
മമ പാപമപാകുരു ദേവ.
അഗണിതഗുണഗണ അശരണശരണദ വിദലിതസുരരിപുജാല.
മമ താപമപാകുരു ദേവ.
മമ പാപമപാകുരു ദേവ.
ഭക്തവര്യമിഹ ഭൂരികരുണയാ പാഹി ഭാരതീതീർഥം.
മമ താപമപാകുരു ദേവ.
മമ പാപമപാകുരു ദേവ.

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

87.6K

Comments

5mn2q
Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Do you have Google pay, what is the minimum contribution expected 🙏🙏 -Dinesh Kumar. S. Mysore
Sorry. We don't accept direct donations. Instead you can support us by joining our Pujas. https://www.vedadhara.com/book-a-puja.php" target="_blank">https://www.vedadhara.com/book-a-puja.php Replied by Vedadhara

Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Thank u -User_se89xj

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |