അഷ്ടഭുജ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഗജേന്ദ്രരക്ഷാത്വരിതം ഭവന്തം ഗ്രാഹൈരിവാഹം വിഷയൈർവികൃഷ്ടഃ.
അപാരവിജ്ഞാനദയാനുഭാവമാപ്തം സതാമഷ്ടഭുജം പ്രപദ്യേ.
ത്വദേകശേഷോഽഹമനാത്മ- തന്ത്രസ്ത്വത്പാദലിപ്സാം ദിശതാ ത്വയൈവ.
അസത്സമോഽപ്യഷ്ടഭുജാസ്പദേശ സത്താമിദാനീമുപലംഭിതോഽസ്മി.
സ്വരൂപരൂപാസ്ത്രവിഭൂഷണാദ്യൈഃ പരത്വചിന്താം ത്വയി ദുർനിവാരാം.
ഭോഗേ മൃദൂപക്രമതാമഭീപ്സൻ ശീലാദിഭിർവാരയസീവ പുംസാം.
ശക്തിം ശരണ്യാന്തരശബ്ദഭാജാം സാരം ച സന്തോല്യ ഫലാന്തരാണാം.
ത്വദ്ദാസ്യഹേതോസ്ത്വയി നിർവിശങ്കം ന്യസ്താത്മനാം നാഥ വിഭർഷി ഭാരം.
അഭീതിഹേതോരനുവർതനീയം നാഥ ത്വദന്യം ന വിഭാവയാമി.
ഭയം കുതഃ സ്യാത്ത്വയി സാനുകമ്പേ രക്ഷാ കുതഃ സ്യാത്ത്വയി ജാതരോഷേ.
ത്വദേകതന്ത്രം കമലാസഹായ സ്വേനൈവ മാം രക്ഷിതുമർഹസി ത്വം.
ത്വയി പ്രവൃത്തേ മമ കിം പ്രയാസൈസ്ത്വയ്യപ്രവൃത്തേ മമ കിം പ്രയാസൈഃ.
സമാധിഭംഗേഷ്വപി സമ്പതത്സു ശരണ്യഭൂതേ ത്വയി ബദ്ധകക്ഷ്യേ.
അപത്രപേ സോഢുമകിഞ്ചനോഽഹം ദൂരാധിരോഹം പതനം ച നാഥ.
പ്രാപ്താഭിലാഷം ത്വദനുഗ്രഹാന്മാം പദ്മാനിഷേവ്യേ തവ പാദപദ്മേ.
ആദേഹപാതാദപരാധ- ദൂരമാത്മാന്തകൈങ്കര്യരസം വിധേയാഃ.
പ്രപന്നജനപാഥേയം പ്രപിത്സൂനാം രസായനം.
ശ്രേയസേ ജഗതാമേതച്ഛ്രീമദഷ്ടഭുജാഷ്ടകം.
ശരണാഗതസന്ത്രാണത്വരാ ദ്വിഗുണബാഹുനാ.
ഹരിണാ വേങ്കടേശീയാ സ്തുതിഃ സ്വീക്രിയതാമിയം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.0K

Comments

8bycy

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |